Spøttrup Lokalhistoriske Forening
Spøttrup Lokalhistoriske Forening
5. august: Udflugt til Viborg med guiderne Ib Svenningsen og byarkivar Kristian Buhl Thomsen.  
Lørdag d. 13. november kl. 13.00 - 17.00:       Arkivernes dag: Tema: "Livø"
14 - 15: "Livø"!   Ib Svenningsen fortæller om den "Kellerske åndsvage-anstalt" og gutterne og personale. Diasforedr.                                                    15.00 Kaffe                                                                      


Spøttrup lokalhistoriske forening:

Foreningen blev stiftet i november 2006, med en bestyrelse bestående af repræsentanter for de enkelte bysamfund i det gamle Spøttrup kommune:

Skulle du ønske at aflevere personlige papirer, foreningsprotokoller, billeder, film eller lignende til arkivet, med henblik på at få dem registreret og gemt til de kommende generationer, kan dette ske ved henvendelse til arkivets leder eller nedenstående  bestyrelsesmedlemmer.
Ønsker du at blive medlem af foreningen kan medlemskort købes samme sted.

Bestyrelsen:

Brøndum-Hvidbjerg   Knud Mouritsen, Asselkærvej 10     (formand)

Ramsing                    Tage Nielsen, Kirke Alle 5                (næstformand)

Balling                     Tage Larsen, Villaparken 129           (kasserer)

Lem-Vejby                Åge Dahl, Østerbrogade 18

Balling-Volling           Ivan Thorgaard Villaparken 51

Krejbjerg                  Margit Kristiansen, Åbakken 26 

Lihme                       Birthe Jespersen, Kåsvej 15  

Oddense-Otting:       Kristian Svejgaard, Nittrupvej 14
               
Rødding                    Egon Hørby, Tværvej 5

Suppleanter:

Balling/Volling:           Tage Larsen

Brøndum/Hvidbjerg:   Erik Boll

Håsum/Ramsing:         Svend Nør Nielsen

Krejbjerg:                   Ivan Karlsen   

Lihme                         Else Marie Lofstad Jensen     

Oddense/Otting:         Margrethe Christensen  

Rødding:                     ??????

---------------------------

Revisor:                     Villy Bracht, Håsum

Revisorsuppleant:       Signe Ravn Larsen, Ramsing

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   
Kontingentbetaling:
Årlig kontingent med 1 stk. Mølpose:
1 person: 100 kr.  2 personer 150 kr.
Betaling:
A. Direkte til kasseren, Tage Larsen
B. Til en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
C. På Arkivet
D. På foreningens konto i Vendsyssels sparekasse
 reg. nr. 9070 Konto nr. 2600 302410

     
Vedtægter               

 

Sidst ændret: Generalforsamlingen 26/3 2009

 

1. Navn og tilhørsforhold

 

Spøttrup lokalhistoriske Forening er en

selvstændig forening,                          

der geografisk repræsenterer den nuværende

Spøttrup kommune.                 

                 

Foreningen er en selvejende forening og er støtteforening for Spøttrup lokalhistoriske Arkiv.

 

2. Formål

                 

·    At skabe interesse for og fastholde de historiske værdier, der er i området.

 

    ·  At bevare den nære kontakt mellem arkivet og lokalbefolkning  til gavn for afleveringer  og arrangementer.

                 

·  At planlægge arrangementer med lokalhistorisk indhold, så alle områder tilgodeses.

 

·  At bevare Spøttrup lokalhistoriske Arkivs

 virkefelt og eksistens.

 

3. Medlemmer

 

Som medlem kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

 

4. Styrelse

                 

Bestyrelsen består af 8 medlemmer - 1 repræsentant for hvert bysamfund i nuværende Spøttrup kommune.

                 

                  A:  Balling/Volling,   Brøndum/Hvidbjerg, 

                         Håsum/Ramsing,    Krejbjerg           

                 

B:  Lihme,          Lem/Vejby,     

       Oddense/Otting,          Rødding

                 

                  Lederen af Spøttrup lokalhistoriske Arkiv er

                  sekretær ved møderne.

                 

Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel til

generalforsamling i marts.

                 

Bestyrelsen er valgt for en 2-årig periode.

På generalforsamlingen vælges hvert år medlemmer til bestyrelsen enten fra gruppe A eller B, så kun halvdelen af bestyrelsen skiftevis står for valg. Første gang efter lodtrækning.

                  Bestyrelsen konstituerer sig selv med

                  formand, næstformand og kasserer.

                  Der føres protokol fra bestyrelsesmøderne.

 

5. Generalforsamlingen

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

                  1. Valg af dirigent

                  2. Formandens beretning

                  3. Fremlæggelse af det foregående

                      kalenderårs reviderede regnskab

                  4. Orientering om næste års tænkte forløb og

                      budget

                  5.  Fastsættelse af kontingent

                  6. Orientering om Spøttrup lokalhistoriske

                      Arkivs virksomhed

                  7. Valg (valgene gælder 2 år ad gangen)

 

                        a. 4 bestyrelsesmedlemmer

                           (+ erstatninger for afgåede   bestyrel-

                           sesmedlemmer, der ikke er på valg)

                        b. 1 suppleant fra hvert af de 8 områder

                            (vælges i ulige år)

                        c. Revisor og revisorsuppleant

                           (vælges i ulige år)

 

                  8.  Indkomne forslag

                  9.  Eventuelt

 

                  NB. Generalforsamlingen bekendtgøres senest

                         14 dage før mødet.

                          Indkomne forslag skal være bestyrelsen i

                          hænde senest 1 uge før mødet.

 

6. Økonomi

 

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

Spøttrup lokalhistoriske Forening drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra institutioner, virksomheder, foreninger og private – samt medlemskontingent.                 

 

Foreningens regnskab revideres af en revisor/revisorsuppleant valgt på foreningens generalforsamling.

 

                  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en eller flere - for foreningen oprettet konti - i et eller flere pengeinstitutter.

 

Eventuelt overskud på foreningens regnskab, som ikke bruges til foreningens aktiviteter, kan – efter en generalforsamlingsbeslutning, anvendes til Spøttrup lokalhistoriske Arkiv.

 

 

7. Beretning

 

Foreningens årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges på foreningens generalforsamling.

 

8. Opløsning

 

Skulle Spøttrup lokalhistoriske Forening af en eller anden grund ophøre, overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde                   efter bestyrelsens beslutning.

 

9. Vedtægtsændringer

 

                  Disse vedtægter kan ændres efter indstilling

                  fra bestyrelsen påførstkommende 

                  generalforsamling.

 

10. Ikrafttræden

 

Vedtægterne træder i kraft med øjeblikkelig virkning efter den stiftende generalforsamling d. 16. november 2006.