Realregister i Otting

Rødding sogns realregister

Overskrift 1

Bakkedraget 

Nr. 2   matr. 15a 15c 15i 14i   Gården kaldtes ”Mølvadgaard”, den er udflyttet fra Rødding  By  omkr. 1783¨ Den første fæster  Jens Christensen                                                                               

1783      Ole Henriksen (1801 Oluf) (en søn Chresten Olsen fik Mollerupvej 18 ( matr.21a) i fæste Ole Henriksen og Anne Christensdatter bliver gift i 1777 i Rødding, da benævnes han ”avlskarl”.     Kirsten er fra Rødding, datter af Christen Jensen Eistrup. Ved 1. barns fødsel i 1777 bor han i Mollerup, ved 2 barns fødsel i 1781 står der intet stednavn, men ved sidste barn fødsel i 1786, står  der Mølvadgaard, så han har (formentlig) overtaget fæstet ved udflytningen af gården i 1783.                                                                         

1820      Niels Olesen

(fæste), fæstebrev 22/10 1820 købte gården i 1850

1850      Niels Olesen ( købt til selveje)    Han havde 3 sønner, og da de blev voksne delte han gården imellem dem. I 1862   Niels Kristian fik fødegården, han var ugift , hans mor holdt hus for ham. Ole fik et stykke   jord, der kaldtes ”Skovsagre”, der byggede han gård, Grundvadvej nr. 5. Anders fik   1882   jord vest for   gården og byggede gården Industrivej 20       1862 Niels Kristian Nielsen   og Anders Nielsen, 1882 Delingsdeclaration Niels Kristian Nielsen                                                                   1893   Kr. Kristensen   Sevelsted   (skifteretten) iflg. Skive Folkeblad får han i 1905 retten til  at  bruge”Sevelsted”      1931  Kresten Olesen Sigh     1939 Ejnar Olesen    Sigh    1975   Kristen Olesen Sigh     1994 Jesper Nørgaard Nielsen    

 Nr. 4 matr.  34o 42h                                                                                                          1905    fra Mads Jeppesen   til Andreas Nielsen (Hem)     1914fra  Karl Johansen  42 h         1924  Niels Arnold Nielsen (Hem)    købesum   12.500 kr.       1934  Henry Kristensen (Thorgaard)         Niels Jeppesen (hønseri),     1970Mogens Tøttrup,          Poul Burgaard    

Nr.  7    matr. 34b 9æ                                                                                                        1850  Christen Andersen Gade ( folketællingen 1850, bor han matr. 63 Mollerup)     1892   enken Ane Elisabeth Nielsdatter   1894 Jens Pedersen     1895   enken til Mads Jeppesen        1895  Niels Kristensen (formentlig lejet) (1901) er flyttet fra Hermansens ejendom i 1893                1913 Jeppe Jeppesen      1920   Mikkel Jakobsen  (Ramsing)        1929 Anders Kristensen  Præst                                       1930   Anders Thomsen      1935 fogedskøde Jeppe Jensen   (bette Jep)                  1973 Kjeld og Ivan Furbo     1977  Ivan Furbo alene   1998   Lotte Furbo (Bo Bækgård)                     Mikael Rasmussen    

Nr. ?  matr 43d   ( Dronninglund)                                                                                    1885    fra Ole Chr. Andersen til Jens Bertelsen         1895 Enken Ane Johanne Andersen     1896   Søren Andersen Nielsen        Her har H. Sigh haft sommerhus med bidronningeavl    

 Nr. 8  matr. 1p  m fl..                                                                                                        1889  Berthel Primdahl. Han flytter formentlig først ind i 1890, da han bliver gift det år, og han bor hjemme hosforældrene ved folketællingen 1890.                     1924  Kr. Primdahl           1949 Bent Sørensen           1985Gudik Gudiksen    

 Nr. 9.  Matr. 1u 1 i                                                                                                        1948  Robert  Sørensen      (byggeriet kostede 35.000 kr. jorden 15.000 kr.)       1982  Niels B. Davidsen    

Borgen

Nr.  ?    matr. nr. 4e.    I ” spidsen ” på hjørnet af Borgen og Østergade, må der have været en ejendom, idet der i realregistret står:”   matr. 4e 4o, 1864 , Jens Christian Pedersen Dahl,  1905    Karl Dahl,   1910   Hans Jacobsen, 1919 Jens Peder Poulsen.    i Folketællingen for 1890 under Udmark Jens Chr. Pedersen Dahl 56 g. f. Jegindø, husmand, Ane Dorthea Jensen 36 g. f.Rødding,(hans kone. Mette Jensen Dahl 29 år ug. f. Rødding.    Sypige, Ane Dorthea Nielsen 11 år ug. f. i Lem, plejebarn , ovenst notat i listen står mellem   Voldsheden 6 og Borgen 1. Desuden er den optaget på listen over bidragydere til kirken under matr 4 e, med   1 sk. 2 alb. Til sammenligning kan anføres, at det gamle alderdomshjem (Borgergade 11A) i 1929 stod opført til 1 sk. 1 ¾ alb. Den lå langs med ”Borgen” på nordsiden, nøjagtig mellem krydset og nr. 1   matr nr. 4e og 4o sælges i 1923 af Jens Peder Carlsen, (der boede Østergade 44) til Kresten Madsen i Borgen 1.

Nr. 1.     Matr. nr. 11 h .6b 14k 4l 4o 11b 14h                                                               1851 Hans Christensen  ( fra Kirkegaard, bygget 1851 )     1885 Laurits Johansen   1909 Enken Maren Johansen      1909 Kristen Madsen    1947 Tage Madsen      19??   Leo Madsen    

 Nr. 2       Elmegård  matr. 5 a                                                                                     Gården har ligget i Rødding overby, nord for vejen til Kjærgård, formentlig hvor Kresten Svenningsens gård lå, idet denne gård ligger ( lå) på matr. nr. 5 på et kort fra 1814) . men i 1851 blev den flyttet ned sydvest for kirken, tæt ved hovedvejen til ”Spøttrup” Jorderne vest for gården er noget lette, bedre mod nord. Der tilhører en jordlod på ca 9 ha. I ”Voldsheden”  . Her er jorden god, der ligger 3 store gravhøje, som er fredet. Et af dem er Røddings højeste punkt ( 38 m.). På de nordligste jorder er en stor del af Rødding by bygget bl.a. Spøttrup Station. Det meste af  jorden er nu solgt fra, sidste ejer var Magnus Jensen og senere  hans enke Johanne . Nuværende ejer en søn Anders. (efter Lavrs Lavrsen, i  Skive bogen,   Realregistret og fæstebreve)     Ned tværs over marken gik der en ”kirkesti”, der startede overfor kirken og sluttede ved ”Jættehøjen”. Det fortælles at Anders Markussen i mange år kørte ad stien tværs over marken for at hævde sin vejret til den, også efter at den var nedlagt.         1716 ?  Jeppe Sørensen (Kirk) (fra ”Rødding O-by) ( blev gift i 1716 med Maren Laursen), døde  i 1730           1730  Ole Laursen  fæstebrev 24/5             1773   Laust Olesen fæstebrev 6/4          1807 Jens Laursen  , fæstebrev 12/11 ( en datter Ane, blev gift med fisker Jens Jensen Søndergaard. Nymv. 5)                       1843  Anders Jensen ,  købte gården i 1850   1879  Jens Peder Andersen       1906   Inger Andersen til          1906 Jens Jensen      1925 Maren Jensen                1944   Magnus Jensen      1977  Johanne Jensen          1996Anders Jensen    

 Nr. 3.  Matr. 6c. 2 t. 6ag                                                                                                 1853  Niels Nielsen Godsk  Han er fra Kjærgård, søn af Kr. Nielsen Godsk, . Ved folket. i 1860 bor Hans Kirk fra ”Kirkegaard”  hos dem.                                       1876  Jens Malthesen            1906 (skifteretten)   Johanne Nielsen                    1908  Niels Kr.Andersen Nielsen     1913 Bertel Bertelsen  1916 Gudik P. Gudiksen1917.  Søren Kr. Sørensen          1920  Oluf Berthelsen         1931 Martin Kristensen/Marinus Nielsen/Peder Hansen Olesen     1932 Niels Vinther            1993 Lauge Jacobsen                   1995  Jens Rønby    

  Nr.  nedrevet  matr. nr. 9 e                                                                                 Ejendommen lå nøjagtig midt imellem  i mellem Niels Vinthers gård og frilandsvej, har formentlig været     friskole, da Søren Eising   boede der. ??                          1869   Snedker Anton Andersen        1879 Hans Christian Andersen ,                 1880   Andreas Michael   Sørensen     1898 Søren Eising      1913 Christian Olesen    1917  Kr. Jørgensen     1919  A.P.Nielsen , ( der på det tidspunkt ejede nabogården på frilandsvej (” Høt”. Han har så lagt jorden til sin ejendom,  og måske senere nedrevet bygningerne)    

 Nr ?  nedrevet , matr 8c. + 9c. 19f                                                                                   1854   Jens Jensen Poulsen     1873  Chr. Christensen Stampe. Han er fra  gården strandvej 6 ( Johs. Pedersens), I Folketællingerne 1860 og 1870 står han opført under ”Spøttrup” som ” Brænderibestyrer” men byggede gården her og blev  fra 1870 opført som gårdmand.  Der har måske været problemer, skødet er udstedt 1870, men først tinglæst 1879.  I 1901 står han opført som ” enkemand og sognefoged, og bor hos P. Chr. Skipper i gården . da han flytter købte Henrik Laursen gården og rev den ned . og lagde jorden til sin gård. Gården lå lige overfor  Henrik Laursens gård ved ” det røde led” ( indkørselen til Spøttrups område)     1894   Peder C. Christensen             1918 Henrik Laursen    

4.  Matr. 2n      Udstykket fra præstegården                                                                   1909    fra Kr. R. Laursen til Henrik Laursen    Harald Vinther                                 1975   Niels B. Nielsen    

 Nr. 4 a   matr. 2 t 1ag 1ay 1az                                                                                              Fra Henrik Laursen til Johanne Kathrine Jørgensen     1924  (ægtepagt)  Søren Peder Jørgensen   (Ane Kathrine Jørgensen )    1943      Peder  Martin Jørgensen       1944    fra Landbrugsministeriet  l ag l ay l az       Harald Mouritsen          Thusgaard  ?        Bent Nielsen   1976 Jens Chr. Vinther     1977 Nicolai Pedersen             1977    Jørgen Laustsen    

 Nr. 4 B                                                                                                                                   Svend Nielsen   (sommerhus)              Børnehaven ” Grankoglen ”    

       Parcellen på hjørnet af Borgen og Nørremarken, blev udlagt til ”skolelod” ved udstykningen i 1938, idet man regnede med , at der ville blive brug for en skole med al den bebyggelse på Spøttrup mark.     På den modsatte side, hvor hallen ligger og ned til ”Borgen´”, lå der frugtplantager, der stod et ”sprøjtehus”  inde midt i frugtplantagen, det var i 2 etager, på første sal stod 2 beholdere til sprøjtegiften, som man så kunne blande der , hvorefter det gennem en slange kunne løbe ned i beholderen på sprøjten.. Der findes i arkivet en tegning af sprøjtehusets indretning.    

 Nr. 7   Matr. l ad.   (Spøttrup Hvdg)                                                                            Gården blev kaldt ”Skovgaard” fordi der var plantet en del skov i det område, syd for vejen.     1938 Gunnar  Gudiksen        Johannes Madsen        Peder Christensen       Kai Nielsen         Erling Larsen      1991 Niels Futtrup    

 Nr. 6    Restaurant ” Borgen”                                                                                     Fru Vedel , derefter overtog rest. Nygård Missionshotellet  Skive restaurationen. Efter dem kom  Hr. og fru Didriksen. Didriksen var ansat som  værkfører hos H. Sigh. -   Efter dem overtog kromanden på Fur restaurationen.  Så overtog Frode Schwartz der havde Spøttrup Kro driften i en årrække, - efter ham, var restaurationen forpagtet ud til en mand der var gift med en grønlænder. Det var vist kun et års tid, og det gik ikke så godt. Efter dem forsøgte hotelejeren fra Pinen Kro sig  2  år,  men overlod det til lærer Kristiansen, der havde den i en del år til han døde.  – Efter ham overtog Mette Gori styret et par år, - nu er det overtaget af Ulla Jegsen der bor på Søndermarken, og er gift med en militærmand.    

 Nr.?                                                                                                                                en gartnerbolig den lå på vest siden af vejen lige overfor indkørslen til den nye gartnerbolig. Blev i sin tid kaldt  ”polakhuset”, ligesom det hus der nu er museum. Der skal have boet 5 polske familier der samtidig, så de har ikke haft meget plads. Beboere der kendes: gartnerne Peder Nissen og Svend Erik Madsen.  Det menes også at nogle af forpagterne har boet der. Karl Jensens boede der mens deres gård blev bygget.    

  Nr.                                                                                                            Gartnerboligen . Her boede gartner  Svend Erik Madsen. Nu er der kontor fra 1991    

 Nr. ?    Polakhuset”                                                                                                   Arbejdere fra Spøttrup           Jørgen Juul og hans familie har boet der.                         Nu er der    ” Museum” , på parkeringspladsen udenfor står en mindesten for 5 maj 1945    

  ? Nr                                                                                                                              Der har ligget en mølle ( Den er med på et kort fra 1891) ca 200 meter nord for Spøttrup, ved den gamle sø. Kr. Laursens søn fra Gyvelhus skriver i sine erindringer om Spøttrup ” at der stod en vindmølle ( en ” klapsejler” der pumpede   vand i kanalen ved Spøttrup sø” , men om det var den der er på kortet ved jeg ikke, eller den har stået på den vestlige side af søen?   Lavrs Lavrsen skriver i ”Skive Bogen årg ?” om Spøttrup, at der har ligget en ” hollandsk vindmølle, omtrent hvor banen gik over vejen ved Borgen, men at den blev flyttet ned i nærheden af søen.              

Lavrs Lavrsen skriver i Skive Bogen, at det var Breinholt der flyttede den ned til søen, hvor den skulle pumpe vand ud af søen.   ”Spøttrup”   havde ellers altid fået deres korn malet til mel ved møllen i Nymølle, men efter at Spøttrup selv malede sit mel, stoppede møllen ved Nymølle, og man satsede efterhånden mere på teglværksdrift. I 1860 bor Søren Nielsen med familie i ”Spøttrup Mølle” , men i 1870 og 1880 havde man ” en møllerkarl” ansat. Det var Anders Pedersen, han boede senere på Frilandsvej ca 100 meter før Poul Villadsens ejendom, og blev da kald t   ” Ais Dampmøller (eller Ais Stampmøller)”, og også i 1880 er der ansat en møllersvend.    

Borgen 9    matr. nr. 22a                                                                                                         Det   er den første gård i Knud.   Hele gården har ligget vest for vejen, men udlængerne blev flyttet op øst for vejen . Der har ligget en gravhøj på marken ” Knuds Høj”.   Det fortælles, at Gorm Den Gamles søn Knud ligger begravet i denne høj, og at det er derfor byen hedder Knud                                                                  Chresten Villadsen    (1. fæster)     1738       Laurits Jensen Skomager   ( 2 fæster , fæstebrev 10/10 1738)     1773  Kresten Jensen ( Villadsen) ( 3 fæster, fæstebrev   5/1 1773)            1839   Jens Christensen   ( 4 fæster, fæstebrev 25/3 1839)                1851 Berthel Pedersen   ( køber til selveje)        1889 skifteretten til Maren Andersen 1889 Jens Berthelsen           1926 Peder Sinding    1968Svend Sinding                  B. Nørgaard Nielsen     

Nr. 10     matr. 1 m    (Spøttrup Hovedg.)                                                                     1938  Anders Pedersen   (Katballemand, han var fra Lysgaard, og havde tjent på ”Katballegaard”)          1963 Johannes Pedersen                  Kresten Pallesen    

 Nr.  11    matr. nr. 23 A   ” Langagergaard”                                                                 Kresten Bundgaard   ( 1. fæster)    1732Søren Nielsen  ( 2 fæster,)                       1771 Peter Sørensen  ( 3 fæster) ,  1788Anders Christensen Degn, ( g. m. Andrea Andersen ) ( 4 fæster, fæstebrev 27/5 1788)           1839 Kresten Andersen Husted   (5 fæster), (køber formentlig gården) (sognefoged)          1854 Mikkel Laursen  fra Vejby  ( f. 1825)            1881Laust Kristensen Husted     1906Niels Krisian Husted  Kristensen  ( f. i Oddense)      1935Juliane Husted      1953Laust Kristensen Husted   1958 Gustav  Nørgaard     1999 Egon Boyer Thomsen  og Niels Futtrup           2004  Jan H. Sadolin ,  ” Knud  Smedeforretning”    

 Matr 64 a  ( vest for gården)                                                                                     Fra 1834 og til 1860, har der ligget en ejendom. Gustav Nørgaard   (der boede i matr. nr. 23 )  mener den hed   ” smedegaarden” . I  1834 bor der en husmand og skrædder Anders Nielsen i gården , i 1840 har han tilnavnet Hjerck. Han dør i 1842, men hans kone bliver boende der en del år , sammen med en plejedatter , Johanne Therkelsdatter, som ikke ser  ud til at være født her i sognet. Parcellen hørte til gården Borgen 11. Gustav Nørgaard fortæller, at ejeren af matr nr. 24 a ( dengang Peder Iversen ) mente, at parcellen var hans, da den lå midt i et stykke af hans jord ( hans kalvefenne), og at det nu tilhørte ham, da den tidligere ejer af gården aldrig havde gjort krav på den. Men da Spøttrup sø skulle genoprettes , opdagede ”Skov Og Naturstyrelsen” hvordan det hang sammen. Ejeren af matr nr. 24 (Musgaard) forlangte erstatning, men da parcellen officielt tilhørte matr. 23a , fik ejeren af  matr 23 a erstatningen i form af at hans skel mod søen blev flyttet nogle få meter længere mod vest. ( Derved fik han lovliggjort sin møddingsplads, der ellers lå for tæt på skellet.)    

 Nr. 12   matr.  1 l  (Spøttrup Hovedg.)                                                                      1938  Laust Godsk (der findes kopi af intervieu i Skive Folkeblad med ham.)     1993  Thinus Brokholm    

 Nr. 14   matr. Nr.  1 k (Spøttrup Hovedg.)                                                                   1938  Einar Mark      Ernst Bisgård          Arne Godsk      1973  Kirsten Mikkelsen   Stampe     Kaj BørgeLaursen           1989 Ove Nielsen    

Ejstrupvej

Nr. 1 matr, 39g 39q                                                                                           1900  fra Villads P. Christensen til Mads Larsen Jensen (fra Lime)                     1917  Kasper Villadsen efter fuldmagt fra Niels Pedersen                                    1917 Niels Pedersen         1918 Peter Rønne efter fuldmagt fra P. Hastrup          1933 (skifteretten)  til Anna Rønne      1933 Niels Olsen        Svend Arne Nautrup    

  Nr. 3. Matr. 40 a                                                                                                    Gården har ligget lidt længere mod nord i Ejstrup by, men blev ved udflytningen    flyttet mod nord og er den nordligste gård i Ejstrup. Lærer Thorolf Christensen har i sin bog ” fræ   mi bette ti” skrevet interessant om sin opvækst her i gården. I Bakkerne ned mod åen var der både    mergel og fint hvidt ”strøsand”, som man brugte til at strø ud på stuegulvet. Det er der solgt en del af fra gården.               Henrik Nielsen og Jacob Hauborg      1731 Anders Kristensen,   fæstebrev   29/12     1770   Kristen Andersen , fæstebrev 30/3           1819 Jens Christensen      (3 fæster) 1870    Niels Nielsen Nygaard          1890   skifteretten Kjersten Nielsdatter       1898   Jens Nielsen Nygård         1927 Jens Nygaards enke  Anne Marie Nygaard     1940   arvingerne, Kirstine Lidegaard, Marie Sevelsted, og Niels Nygaard                  1940   Niels Nygaard           Andreas Rasmussen    

 Nr. 5.  Matr. 41 a                                                                                                     Denne gård har ligget længere mod syd , ned mod ”Ejstrup Bæk” (Vildmosen 8), men blev ved udstykningen flyttet mod nord op på bakkerne.                                Anders Christensen       1732Peder Jensen Bynding,   1765 Jens Pedersen Bynding   1793   Ole Laursen   1808 Kresten Andersen Kjærgaard ,   1850Anders Christensen   1890   skifteretten   A, Krogh og Jens Kjærsgaard (Andersen)                           1901   Jens Andersen alene  1912   Jens Jensen Vad            1939  Jens Kirk Jensen                Frederik Pinnerup          1947 Karl Rasmussen     1960 Holger  Steffensen                Ib Fly Hansen            2002    John Mortensen         

    Nr. 7    matr. 39a                                                                                                                   Det er den eneste gård der ligger på den gamle plads i Ejstrup by. Der lå 8 gårde og 2 husmandssteder samlet omkring, hvor denne gård ligger. De tre blev flyttet vest for vejen fra Vejby ( Mikael Toft, Vilh. Kjærsgaard , og Kr. Stampes). 2 mod nord, ( Ib Fly Hansens og Niels Nygaards), og 2 mod syd, ( Johannes Laursen og Gunnar Madsen    

 Matr.      nr 39 a:                                                                                                     Anders Madsen    1771   Niels Andersen       1791Peder Jensen Bynding       1819       Peder Christensen  Stampe fæstebrev 10/7 (var gift med datter  Johanne fra matr. 6a)   han køber gården af Nis Nissen på Spøttrup i 1819.                       1860   Kresten Nielsen Nygaard ( fra Lem, blev gift med forrige ejers datter Mette Johanne)                 1897Villads Christensen       se bemærkning ved 67a              1921  Mads Karlsen         1923Jens Carlsen    1927Johannes Karlsen                 1931 køber  ”Skive Bank i likvidation” gården for 40.000 kr. (har de haft penge i klemme ?)           1931  køber Kristian Christensen   ( Moust) gården af Skive Bank for 33.500 kr.                    Villy Normann Pedersen    

 Matr. 67 a købes til selveje :                                                                          1853  Morten Nielsen    Thorolf Christensen skriver i ”fræ mi bette ti” om ham      1889   Peder Pedersen               1897Villads Christensen  han står på fkt.1890 som  gmd. Han får først skøde på   gården i 1897  Har han været bestyrer  af gården ???      

   Nr. 9.  Matr. 42 e (42g 41b   41i) (41i                                                                            til Johan Svenningsen     41b til A.Krogh)           1910    Johan Svenningsen  (fra  Jens Andersen i matr. 41a)   41b blev udstykket  fra 41a 6/12 1856                    1928 Jens Plougmann      42 e blev udstykket fra 42a  12/10 1878                          1934 Jens Christensen Plougmann    i 1939   39k 1941         Arne Pedersen           1942 Aksel Jensen          Egon Christensen          1992 Jørgen Johnsen                      Ejet af Karl Johansens forældre. Karl Johansen skulle arve jorden, der lå vest for vejen til Vejby, her    blev der    bygget en ny gård. Den blev senere solgt til Marie Stampe. Den gamle ejendom blev solgt til   Jens   Plougmann og   hans 1. Kone. Senere overtog Dagny og Arne Pedersen gården. De mageskiftede med   Aksel   Jensen, der havde en ejendom i Heden . Aksel Jensen solgte til bagermester Egon Christensen og flyttede til Nymøllevej 46 . Under krigen blev der gravet mange tørv i en mose, der   lå lige nedenfor denne ejendom ( Opl. af Dagny Christiansen ).     Thorolf Kristensen, hvis forældre boede i nr. 3 har skrevet om to huse, i bogen ”fræ mi bette ti”( s 18)                                                                                                                                                  Der lå 2 huse i Eistrup, den ene på ca 1 td. land , den anden på mere.   Morten Nielsen fra Nordsallin (Nautrup) boede i den med en ene td. land, han havde en hest og en ko.- Han fortæller, at han havde tjent på ”Rybjerggaard”. Når de skulle sprede møg, fik de den besked,” at der ikke måtte være klatter større end hønseæg, og der ikke måtte være et bart sted, hvor man kunne sætte en træsko”.  Om efteråret sagde Morten ( i ramme alvor). ”Nu hår vi fåt indhøst, æ kow hår fåt kal, å wi hår wæt te ålters, så er wi øwer det wærst.”  I det andet hus, der lå på sydenden af Ejstrupvej, (så det er formentlig ejstrupvej 9) Der boede Wolle Kjærgård ( hans fulde navn var Ole Kristensen Kjærgård, han var enkemand, han havde en søster Dorthea, der holdt hus for ham, hun boede i enden af det ret lange hus. Wolle blev gift igen (1883) med Kristine svensker ( Enger Kirstine Lindgreen), der havde tjent på Spøttrup. De gik godt i spænd sammen , gravede tørv og tog kartofler op, og hun kunne holde Wolle fra drikkeriet.    

Fjordkærvej   -

  Nr. 1      matr. nr. 25c                                                                                                          1873    Peder Thomsen         1890  Søren Pedersen             1898  Mads Chr. Olsen     1930    Kr. Olsen                1945 Carlo Olsen                1992     tom    

  Nr. 2.   Matr. nr. 17b 2h 47d 58d                                                                                   1866   Peder Sørensen ( gift med en datter fra Dalbækgård, her blev gården udstykket fra)        1904  Anders A. Nielsen ( Fjendbo)   1950 Edvind Fjendbo     1993 Theodor Nautrup     1994   F. Larsen          1997   Mads og Tage Andersen                     

  Nr, ?   (  nedrevet)  Matr. nr. 25 b                                                                                   1853  Niels Knudsen          1879 Christian Nielsen           1881 Jens Svenningsen     1890   Frederik Doolewerdt        1892  Mads Jensen         1911 Enken  Inger Jensen    

1911      Poul Nautrup          1917   Peder Alstrup    (lagt den sammen med nr. 3)

  Nr.     3       Matr. 25a   8aa   24a   25b   55a

        Ejendommen må være flyttet mellem 1880 – 1890, I 1880 står den mellem “Knud Gårdene” I 1890 står den sammen med ejendommene på Fjordkærvej   på de respektive folketællinger P. Thomsen må have ejet jorden ved Fjordkjærvej, for han udstykker 25e i 1873. .P. Thomsen tjente først på gården, blev gift med datteren   Kirsten i nabogården nr. 25a, Peder Thomsen flyttede efter at have solgt ejendommen på Fjordkærvej 3 til Nymøllevej 26 hos skomager Chresten Bak, som aftægtsmand, hvor han bor i 1901.          1891  Knud Nielsen Majlund                   1907    Peder Chr. Alstrup   ( Peder Alstrup laver som så mange andre landmænd i 30` erne akkord i 1934)           1940   Arne Toft     1944 Søren Vester                     1950  Peder Brokholm          1969  Svend Aage Laursen                                         Lisbeth og Kristen Iversen boede i en lejlighed på loftet mens de byggede på Kornvænget          1975  Egon Bojer Thomsen        

 Matr. nr. 55a.                                                                                          1853  Kirsten Christensdatter Godsk,       1871 vielsesattest Niels Christensen,       1873  Peder Thomsen      

 Nr. 4    matr. nr 53a 58c 47c                                                                                        1837  Niels Jensen Handbjerg, køber til selveje i 1855  (er født i Hanbjerg)       1865 Anders Christensen    1892 Niels Peder Christensen   1905Kristian Nielsen  1906 Laurits Larsen (mageskifte med Niels Bertelsen i nr. 5)                              1907   Niels Nielsen Berthelsen   1928Laurits Mouritsen     1965Poul Erik Nielsen                                                                                                                                               Nr. ?   matr. 47d  58d  59e         ( lå øst for  nr. 4, nedrevet)                                   1878  Jens Kr. Jensen ( fisker)        1918   Anders Andersen Nielsen , ( Der lod den rive ned.)    

 Nr. 5    matr. nr. 22 b                                                                                                        1850  udstykket til Jens Christensen     1871 Peder Jense      1872Niels Chr. Pedersen           1876  Chr. Jensen Henriksen    1877Chr. Larsen Brand               1880  Knud Nielsen          1880  Peder Andersen Brodersen       1891 Chr. Jensen Smollerup   1906 Jens Chr. Pedersen   1906 Niels Nielsen Berthelsen   (Bette Bertel)  1907 Laurits Laursen ( mageskifte )med N. Berthelsen inr. 4 ( byggede nye huse    og gik fallit)     1908 Jens P. Sørensen     1909 J. A Breinholt,   1910Anders Thusgaard          1943 Jørgen Thusgaard               Roland Brogaard    

 nr. 6  matr. 54d 45c 1ah 51                                                                                              1825  fæster Christian Andersen Just, køber stedet i 1853        1876 Anders Christensen  45 c          I 1895 køber Jens Chr. Andersen 45c                                1895  Hans PederLarsen    1928Bertel Iversen     Karl Trustrup     Svend Madsen            J. G. N. Pedersen    

  Nr. 7 matr  44b 39d 22e 38g(Ejstr.)              (nedrevet)                                          1856   Jens Christensen   , (tidligere Borgen 9)       1868   Niels Christian Pedersen     1872   Peder Jensen         1918 Peder Kristian Vestergaard            1926   Chr. Vestergaard Christensen           1926 Marinus Sørensen              I 1929 oprettes der et ” Skadesløshedsbrev” fra Marinus Sørensen i Fjordkærvej 7 (nedrevet) til :        Anders A.Nielsen – Søren Chr. Sørensen – Niels Sørensen – Jens Christian Sørensen – Marius Jensen – Søren   Jensen -   Hans Peder Møller – Mathias Sørensen -   Petrine Hejgaard (Otting)   på 1600 kr. med opr. Prioritet i   ejendommen .          Anders Jacobsen ( Ramsing )    

 Nr.8       matr.nr. 48c  25m  48d  48b  35c                                                              1900 Fra Hans Chr. Andersen til Mariane Nielsen       1908   Jens Jensen Raun         1906   Peder Chr. Alstrup     1916Jens Marinus Alfred Jensen  + 8aa                          Marius og Mine Jensen          1945 Peder Brokholm     1950 Bertel Iversen  1964  Ernst Bisgaard (har ikke boet der)       1971 Ernst Mikkelsen    

 Nr. 10     matr 45e                                                                                                             1876    Anders Sørensen      1902 Laust Laustsen ( Halvverden)                      1953     Peder Laustsen  (Halvverden)        1992  Chr. Mark    

  Nr. 12   Matr 32l 56c 20d 57c 52  56e  47b  58b  63d  60e  60c  60d  46a  13l   1856   Jens Jensen        1882  Jens Jensen Iversen   (20d)      1908  Jens Laursen     1912      Jens Kr. Jensen Skytte ( Da han engang blev syg og skulle på sygehuset, og man ikke kunne skaffe den  hestevogn, der normalt kørte ambulancekørsel, kørte A.Fjendbo og P.Alstrup manden på sygehuset i  en  ”stiv  vogn”  med halm i bunden. Fortalt af Edv. Fjendbo)     1918  flere parceller købt til                        1919,   skifteretten, enken Mette Marie Jensen Skytte,    1919 Henrik Madsen             Jens Sigurd Jacobsen     1926 Mathias Gjedde        1932 Ejnar Madsen         1941    Lars Andreas Larsen     1942 Viggo Johansen          Otto Mikkelsen             1989    I.Søndergaard    

 Matr. nr. 37d 38m                                                                                             1885  Anders Chr. Husteds enke,    1885 vielsesattest Niels Villadsen,                1907  Niels Madsen Jensen,      1919  auktionsskøde   Jens M. A. Jensen    

Nr. 14   matr. 38k      ( nedrevet)                                                                                        Chr. Jensen Smollerup        1891 Marianne Nielsen Østergaard                               1905    skifteretten   Else Cathrine Jepsen        1924  Johannes Jensen ,                  1929  Søren Pedersen        1942 Alfred Andersen                   Poul   Henriksen ?    

Nr. 16      matr. 62b    (nedrevet)   ( står opført som fattighus)                                1901   Emil Madsen             Karl Andersen    

 Nr. 18       matr, 37q   ( blev kaldt  ”Kronborg”)                                                      1921  Fra Jens Madsen  til Karen Marie Christensen     1935  Karl Andersen                Emmy Mønsted           Sigurd Bach             Anders Nielsen( Æ Wak)    

 Matr  62 c,o 38c  der ligger langs fjordkærvej, fra Heden , østpå ( Der har ligget et ”fattighus” på grunden.)           1862  Jens Christensen         1871 PederJensen    1872  Niels Kristian Pedersen          1876 Christian J. Hendriksen                       1878  Christian Larsen Brand         1880   Peder Andersen         1901 Fra Anders Jensen til Martinus Christensen Hald         1903       Søren Christian Sørensen    1905  mageskifte   Martinus Christensen Hald           1906fra Jørgen Chr. Johansen til Kresten Andersen Husted     1907 fra Jens Chr. Pedersen på 38c med overdragelse af 38 m     1932  Skifteretten  Karen Marie Andersen Husted              1932      Rødding Kommune  38c og 62 c    

  Frilandsvej (udenfor byen)    

Nr. 52,   matr. nr. 9 h. 11f                                                                                                      1880    Just Peder Jensen    1889 Chresten Hansen Kirk   1923   (enken) Andrea Kirk 1926    Niels Peder Mouritsen      1929 Jens Pedersen Jensen                                   1930    Frederik Antonsen Godsk     1936Laurits  Nielsen  ( skifteretten)                1937    Enken Johanne Nielsen    1938Ove Hingeberg Christensen                       1981    Erik Ekmann         1983Ove Hejgaard Sørensen      

Nr. 54     matr.   8b                                                                                                              1 854    Jens Jensen Poulsen     1863 Ole Christensen       1886  auktionsskøde  Berthel Christensen          1887Niels Olesen          1892   Jens Christensen              1929    skifter.Nikoline Christensen       1931  (skifter.) Peder Nautrup Christensen  1935  Henrik Etzerodt g. m Agnes, Jens Christensens datter                                1977     Ole Pedersen      1983Esper Boel Kjærsgaard     1986   Hardy Johansen    

 Nr 56  matr. nr. 2 c. 10 e. 10i   ”Rævebakken”                                                               1856    Ludv. Pedersen           1867 Chresten Jensen  Stampe                                 1889   Anders Peder Andersen  ( gift med en datter  Kirsten, af  Chresten Pedersen  Stampe f.1868) Han købte ejendommen  Nymøllevej 28 (Knud Olsens) ( eller byggede den) ,blev snedker  og byggede fiskerbåde             ( sjægte)               1893   Just Andersen             1919  Just Andersen enke (Jutta Frederikke Sørensen)  1923  Johannes Jensen       1959  Niels Carlsen    1993Ruth Carlsen    

Nr. 58  matr 12g    38f                                                                                                         1853   Niels Nielsen         1877  Peder Jensen   37f       1914  Jens Pedersen Jensen    1928   Anton Andersen       1961 Niels Mortensen       1968  Jens Peder Hørby       1983    Jens P. Laursen   ( Gartneri)    

Nr. ?   (nedrevet)  matr  43.f  Det lå mellem nr 58 og 60 på frilandsv. Der er endnu en brønd, hvor huset var.                                                                                                    1870   Anders Pedersen.   Han bliver kaldt ” Ais Dampmøller. Han kom hertil fra Villerslev i Thy i 1866. I 1870 står han    opført som møllersvend hos propr. Breinholt   på Spøttrup. Han bliver i 1870 gift med Larsine Andersen, der er født i     1844 i Ejstrup. I 1880 er han opført som møllersvend hos Anders Krogh, Østergade 13.   Anders Pedersen er født i Villerslev i Thy i 1844. Under de ”Gamle Nyheder” i Skive Folkeblad for 14/6 2004 står opført under 1929. ” I dag   fylder møllebygger Anders Pedersen , Rødding 85 år. Han kaldes dampmøller og passede det daværende brændevinsbrænderi for Breinholt på Spøttrup. I øvrigt har han opført et betydelig antal møller, og var en stærk søgt violinspiller, der satte liv i kludene ved fester. Han sysler stadig med violinbygge kunsten. På folket . 1890 står han opført som ”tømrermester”.     ( se beretning   under Voldsheden   5)    

I 1932   stod der i Skive Folkeblad:    ” Møllebygger Anders Pedersen , Rødding Alderdomshjem, har solgt sin ”villa” i Ejstrup til grd. Jens Villadsen for 5 kr. og et pund røgtobak. Huset lå bå gårdejerens grund og skulle blive stående så længe, den gamle mand levede. Det var imidlertid meget forfaldent, så gårdejeren fik formedelst de 5 kr. og tobakken lov til at lade huset nedrive straks.”

Nr. 60   matr 36g 39b 40b   36f                                                                                         1860  Ane Marie Eriksdatter, enke efter K. Bak , Vejby                                          1860    Hans Frederik Pedersen , bliver gift med Ane Marie Eriksdatter              1881    Erik Christensen           1894 Niels Jørgen Andersen                               Anders ?   ( Dagny Christiansen fortæller om ham, at han havde lejet ejendommen. Han var daglejer, og  kom  af  og til hos hendes forældre og tærskede . Hun kan huske, at han havde et stift ben. Det var et   mærkeligt syn kan hun  huske , når han kom ind og fik kaffe, og sad  ved bordet og benet  stak ud når han  sad  ved bordet                 Kr. Vestergaard   ( lejet)        Sigurd Bach(lejet)        1916Jens Villadsen    (1921)   Magnus Henriksen       1944  Poul Villadsen             Karsten Villadsen           ”Sheep Corner”    

 Nr.60B ?    matr 69f  42b  41c  69e                                                                            1855   Jens Christian Eriksen        1864  (Enken ) Dorthea Nielsen                      1865   (tinglæst 1876) Jens Chr. Nielsen Winther      1903Søren Jensen  Vinther     1934   Laurits Jensen Vinther    

Nr.   60 C       Matr 38b                                                                                                       1853  Ole Mortensen       1868 Niels Chr. Jensen Bønding,    1868 Christen Hendriksen        1875  Peder Christensen         1877 Søren Christian Nielsen           1880    skifteretten til Ane Kathrine Madsen     1882 Peder Berthelsen Nielsen          1917   skifte , Else Marie Johansen for arvingerne     1917 Berthel Berthelsen        1937   fogedskifte til Johannes Kristensen.                                                                Stuehuset var meget dårligt, og de besluttede at bygge nyt stuehus. Da de ønskede , at deres børn skulle gå i Rødding skole, byggede de stuehuset, så det lå i Rødding sogn. Ejendommen ligger på grænsen mellem Vejby og Rødding, men husene lå i Vejby, derfor skulle børnene gå i Vejby skole. Johannes Christensen søgte kommunerne om dispensation, men fik nej, så klarede de sagen ved at bygge stuehuset i Rødding Kommune.    

 Nr.   ?  matr 69g  (Matr 69g og 67c er på et eller andet tidspunkt formentlig af Bertel Christensen samlet.     1859 Mourits Chr. Pedersen       1873  P. Ludvigsen    1875  Bertel Christensen     1880 Jens Chr. Olesen      

 Nr.    ?   matr 67c                                                                                                             1867   Jacob Madsen       1868  Berthel Christensen     1876  Christian Christensen ( kaldet Olsen )  matr 69g    

 Nr. 25 Matr. Nr. 9b                                                                                                                 Ca  200 meter  ude ad Frilandsvej ligger  E. Larsens cykle- og knallertforretning, og hans kones blomsterbutik  Stedet har tidligere været drevet som landbrug. Ejendommen må være bygget mellem 1850 og 1860, da den ikke er på folketællingen 1850.     1850 Søren Kristensen Strøm  (de kommer fra frilandsvej 58)            1885 Hans Jacobsen     1886Niels Nielsen       1895Anders Peder Nielsen1930 Rødding Købmandshandel     1931 Laurids Nielsen       1938Skifteretten  Johanne Nielsen       1938  Ernst Gunnar Nielsen       1938 Henry Andersen       1982 Hans Munk    1984  E. Larsen  ,  cykleforretning (lukket igen)       blomsterforretning (også lukket)    

Nr. 27   matr. nr.. 36 b                                                                                                        1881   Niels Olesen         1897 Christian Pedersen        1899 Andreas Christiansen     1899    Christian Pedersen       1902 Laurits Nielsen        1917 Niels Jørgen Andersen   1918    Peder Christian Møller   1919 Kristian Kristiansen     1919   Maren Nielsen   (   Ma- Wolle)    1941 Hans Jensen   ( Morgen Hans) (boede tidligere nymøllevej 51)         1941  Jens Andersen   omkr 1945 – 48   Erna Dahl Nielsen ( Ivar Nielsen Datter)    Dannemand  ( slagteriarbejder)  

 19??  Henry Refstrup          1984  Erik Larsen            1999  Jimmy Andersen 

 Nr. 33  matr. nr. 36d m. fl. ( 6 matr. i Vejby)                                                               1856  Niels Christian Laursen           1876 Ole Lauritsen        1908Anders Christensen ( Ais. Markussen)            Jens Kr. Jensen   1996  Frank G. Kristensen    

 Nr 29  matr 37b                                                                                                                  1850   Niels Sørensen     1873 Christen Henriksen     1876 Niels Christian Pedersen     1901  enken Mette Johanne Jensen   1901 Anders Christensen         1927  Anders Andersen        1931 Karl Olsen        (1980) Kim Rosenberg            1983   Ole Larsen     1984  Flemming Brogård     „Decoline“    Galleri    „Kamillen“    

 En ejendom 36e 29i , hørte til Krejbjerg og var beboet eller ejet som følger      1851   Niels Laursen Møller,   1863  Bodil Nielsen,    1869  snedker Chr. Nielsen    

 Nr. 31   matr. 37n    ( kommunalt fattighus)                                                                1894  Ole Lauritsen til Inger Ludvigsen             1902  Pelle Kristian Pedersen     1904    Ane Kirstine Pedersen, ( gift med Laurits Martin Andersen )                      1918  (auktionsskøde)  til Rødding kommune               Anders Wollesen            1966   Jørgen Juul        1983 Oda Lauritsen    (    forlaget ”Lauri”,    Ugeavisen”)    

Grundvadvej

Nr. 1.    matr   14   m     ( Servicestationen)         Udstykket fra 14h i 1961            1962 Jacob Jensen,       Varny Jensen        Erik Larsen        1984 Bent Madsen         1994   Henning Madsen          2012 Rødding Brugsforening    

 Nr. 2  matr. 13f  38i                                                                                                          1882  Jens Chr. Poulsen      1884Niels Chr. Andersen         1884 Kasper Pedersen  1889  Chr. Nielsen Mollerup  (murermester) ( matr. 38i og 13f)                           1912 (fogedudlæg) til Jens Chr. Jensen   1912Carl Sørensen Goul                        1923  Jørg. C. Johannesen ( skifter.)          1923 Jens Chr. Jensen (Mejersk)      1925  Chr. Christensen Clausen    1928Søren Chr. Andersen   1931 Frederik Nehls1935  Anders Vestergaard     1947 Gunnar Vejby    1949   Magnus Primdahl          1992  Svend Flæng    

Matr nr. 13f og 35b har været ejet som følger                                                      1866  Jens Bertelsen,    1877 skifteretten Ane Johanne Andersen,                          1915 Sigvard Karlsen,   1915  lærer Niels Kristensen Vraa,    1927 Anton L Laustsen,1928 fogedudlæg ,Hans Nielsen, København     1931  Jens Hedegaard, Chr. Roslev ,Graugaard,   1935  Anders Vestergaard, ( se nr. 2 )    

Nr. 3    matr. nr. 14a                                                                                                            Gården har ligget i Rødding By men er udflyttet omkring 1783 . Der har hørt en del eng , kær     og   hede til gården, men en del er frasolgt. Der fortælles (Lavrs Lavrsen) en historie om en     hyrdepige, der gik og passede kreaturerne. Hun fødte en dreng ude i marken.   Da hun skulle   hjem, lagde hun drengen i sit forklæde på møddingen, mens hun bandt kreaturerne, og så gik hun ind med ham.   Gården har haft forskellige navne. I fæsteprotokollen fra Spøttrup hedder den   ”Skaarhøjgaard”  På et kort fra 1801 og 1816 kaldes gården ”   Skovhøjgård   I matriklen fra 1844   hedder den ” Storhøjgård”    Senere blev den kaldt      ” Skråhøjgård” , og nu hedder den ”   Skåhøjgaard    Dagny Christiansen fortæller at gården brændte mens Chr. Sigh ejede den. Hun mener, at det   var et   konsortium der ejede den , da de købte den. .Hun siger at det eneste der ikke brændte var   en    svinestald,    der var bygget ud mod øst, og at Kr. Sighs boede i den medens den nye går   blev bygget                                                                                                                        Kresten Kæmpe,     Første fæster   måske har der været en før ham?.   ( Ham ved man meget lidt om. Kæmpe er et  tilnavn vi kender ikke hans rigtige navn, kun at han måtte forlade gården i 1758 ” på grund af armod”)                                            1758   Esper Henriksen fæstebrev 18/10      1795 Henrik Espersen , fæstebrev 30/5