Spøttrup Lokalhistoriske Forening

Spøttrup Lokalhistoriske Forening

Spøttrup lokalhistoriske forening:

Foreningen blev stiftet i november 2006, med en bestyrelse bestående af repræsentanter for de enkelte bysamfund i det gamle Spøttrup kommune:

Skulle du ønske at aflevere personlige papirer, foreningsprotokoller, billeder, film eller lignende til arkivet, med henblik på at få dem registreret og gemt til de kommende generationer, kan dette ske ved henvendelse til arkivets leder eller nedenstående  bestyrelsesmedlemmer.
Ønsker du at blive medlem af foreningen kan medlemskort købes samme sted.

Bestyrelsen:

Brøndum-Hvidbjerg   Knud Mouritsen, Asselkærvej 10     (formand)

Ramsing                    Tage Nielsen, Kirke Alle 5                (næstformand)

Balling                     Tage Larsen, Villaparken 129           (kasserer)

Lem-Vejby                Åge Dahl, Østerbrogade 18

Balling-Volling           Ivan Thorgaard Villaparken 51

Krejbjerg                  Margit Kristiansen, Åbakken 26 

Lihme                       Birthe Jespersen, Kåsvej 15  

Oddense-Otting:       Kristian Svejgaard, Nittrupvej 14
               
Rødding                    Egon Hørby, Tværvej 5

Suppleanter:

Balling/Volling:           Tage Larsen

Brøndum/Hvidbjerg:   Erik Boll

Lihme                         Else Marie Lofstad Jensen     

Oddense/Otting:         Margrethe Christensen  

Rødding:                     ??????

Revisor:                     Villy Bracht, Håsum

Revisorsuppleant:       Signe Ravn Larsen, Ramsing

Kontingentbetaling:

Årlig kontingent med 1 stk. Mølpose:

1 person: 100 kr.  2 personer 150 kr.

Betaling:

A. Direkte til kasseren, Tage Larsen

B. Til en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

C. På Arkivet

D. På foreningens konto i Vendsyssels sparekasse

Mobil Pay : 600654


Spøttrup Lokalhistoriske Forening

Oprettet d. 16. november 2006

 


Vedtægter              

 

Godkendt ved den stiftende generalforsamling 16. november 2006.

Sidst ændret ved generalforsamlingen 9/9 2021.

 

 

1.Navn og tilhørsforhold

 

                  Spøttrup Lokalhistoriske Forening er en selvstændig forening, der geografisk                              repræsenterer den tidligere Spøttrup kommune. 

                          

                 Foreningen er en selvejende forening og er støtteforening for Spøttrup Lokalarkiv.

 

2. Formål

                          

 •        At skabe interesse for og fastholde de historiske værdier, der er i området.

 

 •       At bevare den nære kontakt mellem arkivet og lokalbefolkning  til gavn for
 •       afleveringer  og arrangementer.

                          

 •       At planlægge arrangementer med lokalhistorisk indhold, så alle områder tilgodeses.

 

 •      At bevare Spøttrup Lokalarkivs virkefelt og eksistens.

 

3. Medlemmer

 

              Som medlem kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og   

              virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

 

4. Styrelse

                          

              Bestyrelsen består af 8 medlemmer - 1 repræsentant for hvert bysamfund i den

              tidligere Spøttrup kommune.

                          

                A:  Balling/Volling,   Brøndum/Hvidbjerg,    Håsum/Ramsing,    Krejbjerg          

                            

                B:  Lihme,          Lem/Vejby,          Oddense/Otting,          Rødding.

                          

                Lederen af Spøttrup Lokalarkiv er sekretær

                ved møderne.

                          

                Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel til generalforsamling i marts.

                          

                 Bestyrelsen er valgt for en 2-årig periode.

 På generalforsamlingen vælges hvert år medlemmer til bestyrelsen enten fra gruppe A eller B, så kun halvdelen af bestyrelsen skiftevis står for valg. Første gang efter lodtrækning.

                  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

                  Foreningen tegnes af formand og næstformand.

                  Kassereren kan antages udenfor bestyrelsen.

                  Der føres protokol fra bestyrelsesmøderne.

 

5. Generalforsamlingen

 

     Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det foregående kalenderårs reviderede regnskab
 4. Orientering om næste års tænkte forløb og budget
 5.                      Fastsættelse af kontingent
 6. Orientering om Spøttrup Lokalarkivs virksomhed
 7. Valg (valgene gælder 2 år ad gangen)
 8. 4 bestyrelsesmedlemmer (+ erstatninger for afgåede                               bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg)
 9. 1 suppleant fra hvert af de 8 områder (vælges i ulige år)
 10. Revisor og revisorsuppleant (vælges i ulige år)
 11.   Indkomne forslag
 12. Eventuelt

 

      NB: Generalforsamlingen bekendtgøres senest 14 dage før mødet.

      Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge    før mødet.

 

6. Økonomi

 

       Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på 

       generalforsamlingen.

        Spøttrup Lokalhistoriske Forening drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra   

        institutioner, virksomheder, foreninger og private – samt medlemskontingent.    

 

        Foreningens regnskab revideres af en revisor/revisorsuppleant valgt på foreningens

        generalforsamling.

 

         Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

          Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en eller flere - for foreningen

         oprettet konti - i et eller flere pengeinstitutter.

 

          Formand og kasserer er tegningsberettigede for foreningen vedrørende økonomien –

          f.eks. med hensyn til foreningens pengeinstitut.

                                                                                                                                                  

          Eventuelt overskud på foreningens regnskab, som ikke bruges til foreningens aktiviteter,

           kan – efter bestyrelsens beslutning, anvendes til Spøttrup Lokalarkiv.

 

7. Beretning

 

           Foreningens årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges på foreningens

           generalforsamling. Generalforsamlingens referat underskrives af dirigent og formand.

 

8. Opløsning

 

           Skulle Spøttrup Lokalhistoriske Forening af en eller anden grund ophøre, overføres

           eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens beslutning.

 

9. Vedtægtsændringer

 

            Disse vedtægter kan ændres efter indstilling fra bestyrelsen på    førstkommende

             generalforsamling.

 

 

10. Ikrafttræden

 

           Vedtægterne træder i kraft med øjeblikkelig virkning efter den stiftende

           generalforsamling d. 16. november 2006 eller ved senere vedtægtsændringer vedtaget

            på en generalforsamling.