Spøttrup Lokalhistoriske Forening

Spøttrup Lokalhistoriske Forening

Spøttrup lokalhistoriske forening:

Foreningen blev stiftet i november 2006, med en bestyrelse bestående af repræsentanter for de enkelte bysamfund i det gamle Spøttrup kommune:

Skulle du ønske at aflevere personlige papirer, foreningsprotokoller, billeder, film eller lignende til arkivet, med henblik på at få dem registreret og gemt til de kommende generationer, kan dette ske ved henvendelse til arkivets leder eller nedenstående  bestyrelsesmedlemmer.
Ønsker du at blive medlem af foreningen kan medlemskort købes samme sted.

Bestyrelsen:

Brøndum-Hvidbjerg:  Knud Mouritsen, Asselkærvej 10     (formand)

Ramsing :                   Tage Nielsen, Kirke Alle 5                (næstformand)

Balling :                    Tage Larsen, Villaparken 129           (kasserer)

Lem-Vejby:                Jens Knudsen, Tranemarken 2, Vejby

Balling-Volling:           Ivan Thorgaard, Villaparken 51

Krejbjerg:                  Margit Kristiansen, Åbakken 26 

Lihme:                       Erik Lofstad Jensen, Kåsvej 31, Lihme

Oddense-Otting:       Kristian Svejgaard, Nittrupvej 14
               
Rødding :                   Egon Hørby, Tværvej 5

Suppleanter:

Balling/Volling:           Tage Larsen

Brøndum/Hvidbjerg:   Erik Boll


Håsum/Ramsing:         Svend Nør Nielsen


Krejbjerg:                   Ivan Karlsen


Lihme:                        Else Marie Lofstad Jensen


Oddense /Otting:        Margrethe Christensen


Rødding :                    Anna Laursen


Lem/Vejby                  Aage Dahl

Revisor:                     Villy Bracht, Håsum

Revisorsuppleant:       Signe Ravn Larsen, Ramsing

Kontingentbetaling:

Årlig kontingent med 1 stk. Mølpose:

1 person: 100 kr.  2 personer 150 kr.

Betaling:

A. Direkte til kasseren, Tage Larsen

B. Til en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

C. På Arkivet

D. På foreningens konto i Sparekassen Danmark 

reg. nr. 9070 Konto nr. 2600 302410

E. Mobil Pay : 600654


Spøttrup Lokalhistoriske Forening 

Oprettet d. 16. november 2006

      Vedtægter           

Sidst ændret ved generalforsamlingen 9/9 2021.

 

 

     1. Navn og tilhørsforhold

Spøttrup Lokalhistoriske Forening er en selvstændig forening, der geografisk repræsenterer den tidligere Spøttrup kommune. 

                          

Foreningen er en selvejende forening og er støtteforening for Spøttrup Lokalarkiv.

 

       2. Formål                       

 • At skabe interesse for og fastholde de historiske værdier, der er i området.

 

 • At bevare den nære kontakt mellem arkivet og lokalbefolkning  til gavn for afleveringer  og arrangementer.

                          

 • At planlægge arrangementer med lokalhistorisk indhold, så alle områder tilgodeses.

 

 • At bevare Spøttrup Lokalarkivs virkefelt og eksistens.

 

       3. Medlemmer

Som medlem kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

 

      4. Styrelse                      

Bestyrelsen består af 8 medlemmer - 1 repræsentant for hvert bysamfund i den tidligere Spøttrup kommune.

                          

          A:  Balling/Volling,   Brøndum/Hvidbjerg,    Håsum/Ramsing,    Krejbjerg          

                            

          B:  Lihme,          Lem/Vejby,          Oddense/Otting,          Rødding.

                          

Lederen af Spøttrup Lokalarkiv er sekretær

ved møderne.

                          

Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel til generalforsamling i marts.

                          

Bestyrelsen er valgt for en 2-årig periode.

      På generalforsamlingen vælges hvert år medlemmer til bestyrelsen enten fra gruppe A eller        B, så kun halvdelen af bestyrelsen skiftevis står for valg. Første gang efter lodtrækning.

      Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

      Foreningen tegnes af formand og næstformand.

      Kassereren kan antages udenfor bestyrelsen.

                           Der føres protokol fra bestyrelsesmøderne.

 

       5. Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det foregående kalenderårs reviderede regnskab
 4. Orientering om næste års tænkte forløb og budget
 5.  Fastsættelse af kontingent
 6. Orientering om Spøttrup Lokalarkivs virksomhed
 7. Valg (valgene gælder 2 år ad gangen)
 8. 4 bestyrelsesmedlemmer (+ erstatninger for afgåede                               bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg)
 9. 1 suppleant fra hvert af de 8 områder (vælges i ulige år)
 10. Revisor og revisorsuppleant (vælges i ulige år)
 11.   Indkomne forslag
 12. Eventuelt

 

       NB: Generalforsamlingen bekendtgøres senest 14 dage før mødet.

               Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge                                                     før mødet.

 

       6. Økonomi

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

Spøttrup Lokalhistoriske Forening drives for midler tilvejebragt gennem tilskud fra institutioner, virksomheder, foreninger og private – samt medlemskontingent.    

 

Foreningens regnskab revideres af en revisor/revisorsuppleant valgt på foreningens generalforsamling.

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Pengemidler, som foreningen råder over, skal indestå på en eller flere - for foreningen oprettet konti - i et eller flere pengeinstitutter.

 

Formand og kasserer er tegningsberettigede for foreningen vedrørende økonomien – f.eks. med hensyn til foreningens pengeinstitut.

                                                                                                                                                  

Eventuelt overskud på foreningens regnskab, som ikke bruges til foreningens aktiviteter, kan – efter bestyrelsens beslutning, anvendes til Spøttrup Lokalarkiv.

 

         7. Beretning

Foreningens årsberetning og det reviderede regnskab fremlægges på foreningens generalforsamling. Generalforsamlingens referat underskrives af dirigent og formand.

 

        8. Opløsning

Skulle Spøttrup Lokalhistoriske Forening af en eller anden grund ophøre, overføres eventuel formue til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens beslutning.

 

        9. Vedtægtsændringer

 Disse vedtægter kan ændres efter indstilling fra bestyrelsen på   førstkommende generalforsamling.

 

       10. Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft med øjeblikkelig virkning efter den stiftende generalforsamling d. 16. november 2006 eller ved senere vedtægtsændringer vedtaget på en generalforsamling.