Rødding sogns realregister
Overskrift 1

Bakkedraget 

 

Nr. 2   matr. 15a 15c 15i 14i   Gården kaldtes ”Mølvadgaard”, den er udflyttet fra Rødding  By  omkr. 1783¨ Den første fæster  Jens Christensen                                                                               

1783      Ole Henriksen (1801 Oluf) (en søn Chresten Olsen fik Mollerupvej 18 ( matr.21a) i fæste Ole Henriksen og Anne Christensdatter bliver gift i 1777 i Rødding, da benævnes han ”avlskarl”.     Kirsten er fra Rødding, datter af Christen Jensen Eistrup. Ved 1. barns fødsel i 1777 bor han i Mollerup, ved 2 barns fødsel i 1781 står der intet stednavn, men ved sidste barn fødsel i 1786, står  der Mølvadgaard, så han har (formentlig) overtaget fæstet ved udflytningen af gården i 1783.                                                                         

1820      Niels Olesen    (fæste), fæstebrev 22/10 1820 købte gården i 1850    

1850      Niels Olesen ( købt til selveje)    Han havde 3 sønner, og da de blev voksne delte han gården imellem dem. I 1862   Niels Kristian fik fødegården, han var ugift , hans mor holdt hus for ham. Ole fik et stykke   jord, der kaldtes ”Skovsagre”, der byggede han gård, Grundvadvej nr. 5. Anders fik   1882   jord vest for   gården og byggede gården Industrivej 20       1862 Niels Kristian Nielsen   og Anders Nielsen, 1882 Delingsdeclaration Niels Kristian Nielsen                                                                   1893   Kr. Kristensen   Sevelsted   (skifteretten) iflg. Skive Folkeblad får han i 1905 retten til  at  bruge”Sevelsted”      1931  Kresten Olesen Sigh     1939 Ejnar Olesen    Sigh    1975   Kristen Olesen Sigh     1994 Jesper Nørgaard Nielsen    

 Nr. 4 matr.  34o 42h                                                                                                          1905    fra Mads Jeppesen   til Andreas Nielsen (Hem)     1914fra  Karl Johansen  42 h         1924  Niels Arnold Nielsen (Hem)    købesum   12.500 kr.       1934  Henry Kristensen (Thorgaard)         Niels Jeppesen (hønseri),     1970Mogens Tøttrup,          Poul Burgaard    

Nr.  7    matr. 34b 9æ                                                                                                        1850  Christen Andersen Gade ( folketællingen 1850, bor han matr. 63 Mollerup)     1892   enken Ane Elisabeth Nielsdatter   1894 Jens Pedersen     1895   enken til Mads Jeppesen        1895  Niels Kristensen (formentlig lejet) (1901) er flyttet fra Hermansens ejendom i 1893                1913 Jeppe Jeppesen      1920   Mikkel Jakobsen  (Ramsing)        1929 Anders Kristensen  Præst                                       1930   Anders Thomsen      1935 fogedskøde Jeppe Jensen   (bette Jep)                  1973 Kjeld og Ivan Furbo     1977  Ivan Furbo alene   1998   Lotte Furbo (Bo Bækgård)                     Mikael Rasmussen    

Nr. ?  matr 43d   ( Dronninglund)                                                                                    1885    fra Ole Chr. Andersen til Jens Bertelsen         1895 Enken Ane Johanne Andersen     1896   Søren Andersen Nielsen        Her har H. Sigh haft sommerhus med bidronningeavl    

 Nr. 8  matr. 1p  m fl..                                                                                                        1889  Berthel Primdahl. Han flytter formentlig først ind i 1890, da han bliver gift det år, og han bor hjemme hosforældrene ved folketællingen 1890.                     1924  Kr. Primdahl           1949 Bent Sørensen           1985Gudik Gudiksen    

 Nr. 9.  Matr. 1u 1 i                                                                                                        1948  Robert  Sørensen      (byggeriet kostede 35.000 kr. jorden 15.000 kr.)       1982  Niels B. Davidsen    

     

Borgen

               

Nr.  ?    matr. nr. 4e.    I ” spidsen ” på hjørnet af Borgen og Østergade, må der have været en ejendom, idet der i realregistret står:”   matr. 4e 4o, 1864 , Jens Christian Pedersen Dahl,  1905    Karl Dahl,   1910   Hans Jacobsen, 1919 Jens Peder Poulsen.    i Folketællingen for 1890 under Udmark Jens Chr. Pedersen Dahl 56 g. f. Jegindø, husmand, Ane Dorthea Jensen 36 g. f.Rødding,(hans kone. Mette Jensen Dahl 29 år ug. f. Rødding.    Sypige, Ane Dorthea Nielsen 11 år ug. f. i Lem, plejebarn , ovenst notat i listen står mellem   Voldsheden 6 og Borgen 1. Desuden er den optaget på listen over bidragydere til kirken under matr 4 e, med   1 sk. 2 alb. Til sammenligning kan anføres, at det gamle alderdomshjem (Borgergade 11A) i 1929 stod opført til 1 sk. 1 ¾ alb. Den lå langs med ”Borgen” på nordsiden, nøjagtig mellem krydset og nr. 1   matr nr. 4e og 4o sælges i 1923 af Jens Peder Carlsen, (der boede Østergade 44) til Kresten Madsen i Borgen 1.

 

Nr. 1.     Matr. nr. 11 h .6b 14k 4l 4o 11b 14h                                                               1851 Hans Christensen  ( fra Kirkegaard, bygget 1851 )     1885 Laurits Johansen   1909 Enken Maren Johansen      1909 Kristen Madsen    1947 Tage Madsen      19??   Leo Madsen    

 Nr. 2       Elmegård  matr. 5 a                                                                                     Gården har ligget i Rødding overby, nord for vejen til Kjærgård, formentlig hvor Kresten Svenningsens gård lå, idet denne gård ligger ( lå) på matr. nr. 5 på et kort fra 1814) . men i 1851 blev den flyttet ned sydvest for kirken, tæt ved hovedvejen til ”Spøttrup” Jorderne vest for gården er noget lette, bedre mod nord. Der tilhører en jordlod på ca 9 ha. I ”Voldsheden”  . Her er jorden god, der ligger 3 store gravhøje, som er fredet. Et af dem er Røddings højeste punkt ( 38 m.). På de nordligste jorder er en stor del af Rødding by bygget bl.a. Spøttrup Station. Det meste af  jorden er nu solgt fra, sidste ejer var Magnus Jensen og senere  hans enke Johanne . Nuværende ejer en søn Anders. (efter Lavrs Lavrsen, i  Skive bogen,   Realregistret og fæstebreve)     Ned tværs over marken gik der en ”kirkesti”, der startede overfor kirken og sluttede ved ”Jættehøjen”. Det fortælles at Anders Markussen i mange år kørte ad stien tværs over marken for at hævde sin vejret til den, også efter at den var nedlagt.         1716 ?  Jeppe Sørensen (Kirk) (fra ”Rødding O-by) ( blev gift i 1716 med Maren Laursen), døde  i 1730           1730  Ole Laursen  fæstebrev 24/5             1773   Laust Olesen fæstebrev 6/4          1807 Jens Laursen  , fæstebrev 12/11 ( en datter Ane, blev gift med fisker Jens Jensen Søndergaard. Nymv. 5)                       1843  Anders Jensen ,  købte gården i 1850   1879  Jens Peder Andersen       1906   Inger Andersen til          1906 Jens Jensen      1925 Maren Jensen                1944   Magnus Jensen      1977  Johanne Jensen          1996Anders Jensen    

 Nr. 3.  Matr. 6c. 2 t. 6ag                                                                                                 1853  Niels Nielsen Godsk  Han er fra Kjærgård, søn af Kr. Nielsen Godsk, . Ved folket. i 1860 bor Hans Kirk fra ”Kirkegaard”  hos dem.                                       1876  Jens Malthesen            1906 (skifteretten)   Johanne Nielsen                    1908  Niels Kr.Andersen Nielsen     1913 Bertel Bertelsen  1916 Gudik P. Gudiksen1917.  Søren Kr. Sørensen          1920  Oluf Berthelsen         1931 Martin Kristensen/Marinus Nielsen/Peder Hansen Olesen     1932 Niels Vinther            1993 Lauge Jacobsen                   1995  Jens Rønby    

  Nr.  nedrevet  matr. nr. 9 e                                                                                 Ejendommen lå nøjagtig midt imellem  i mellem Niels Vinthers gård og frilandsvej, har formentlig været     friskole, da Søren Eising   boede der. ??                          1869   Snedker Anton Andersen        1879 Hans Christian Andersen ,                 1880   Andreas Michael   Sørensen     1898 Søren Eising      1913 Christian Olesen    1917  Kr. Jørgensen     1919  A.P.Nielsen , ( der på det tidspunkt ejede nabogården på frilandsvej (” Høt”. Han har så lagt jorden til sin ejendom,  og måske senere nedrevet bygningerne)    

 Nr ?  nedrevet , matr 8c. + 9c. 19f                                                                                   1854   Jens Jensen Poulsen     1873  Chr. Christensen Stampe. Han er fra  gården strandvej 6 ( Johs. Pedersens), I Folketællingerne 1860 og 1870 står han opført under ”Spøttrup” som ” Brænderibestyrer” men byggede gården her og blev  fra 1870 opført som gårdmand.  Der har måske været problemer, skødet er udstedt 1870, men først tinglæst 1879.  I 1901 står han opført som ” enkemand og sognefoged, og bor hos P. Chr. Skipper i gården . da han flytter købte Henrik Laursen gården og rev den ned . og lagde jorden til sin gård. Gården lå lige overfor  Henrik Laursens gård ved ” det røde led” ( indkørselen til Spøttrups område)     1894   Peder C. Christensen             1918 Henrik Laursen    

4.  Matr. 2n      Udstykket fra præstegården                                                                   1909    fra Kr. R. Laursen til Henrik Laursen    Harald Vinther                                 1975   Niels B. Nielsen    

 Nr. 4 a   matr. 2 t 1ag 1ay 1az                                                                                              Fra Henrik Laursen til Johanne Kathrine Jørgensen     1924  (ægtepagt)  Søren Peder Jørgensen   (Ane Kathrine Jørgensen )    1943      Peder  Martin Jørgensen       1944    fra Landbrugsministeriet  l ag l ay l az       Harald Mouritsen          Thusgaard  ?        Bent Nielsen   1976 Jens Chr. Vinther     1977 Nicolai Pedersen             1977    Jørgen Laustsen    

 Nr. 4 B                                                                                                                                   Svend Nielsen   (sommerhus)              Børnehaven ” Grankoglen ”    

       Parcellen på hjørnet af Borgen og Nørremarken, blev udlagt til ”skolelod” ved udstykningen i 1938, idet man regnede med , at der ville blive brug for en skole med al den bebyggelse på Spøttrup mark.     På den modsatte side, hvor hallen ligger og ned til ”Borgen´”, lå der frugtplantager, der stod et ”sprøjtehus”  inde midt i frugtplantagen, det var i 2 etager, på første sal stod 2 beholdere til sprøjtegiften, som man så kunne blande der , hvorefter det gennem en slange kunne løbe ned i beholderen på sprøjten.. Der findes i arkivet en tegning af sprøjtehusets indretning.    

 Nr. 7   Matr. l ad.   (Spøttrup Hvdg)                                                                            Gården blev kaldt ”Skovgaard” fordi der var plantet en del skov i det område, syd for vejen.     1938 Gunnar  Gudiksen        Johannes Madsen        Peder Christensen       Kai Nielsen         Erling Larsen      1991 Niels Futtrup    

 Nr. 6    Restaurant ” Borgen”                                                                                     Fru Vedel , derefter overtog rest. Nygård Missionshotellet  Skive restaurationen. Efter dem kom  Hr. og fru Didriksen. Didriksen var ansat som  værkfører hos H. Sigh. -   Efter dem overtog kromanden på Fur restaurationen.  Så overtog Frode Schwartz der havde Spøttrup Kro driften i en årrække, - efter ham, var restaurationen forpagtet ud til en mand der var gift med en grønlænder. Det var vist kun et års tid, og det gik ikke så godt. Efter dem forsøgte hotelejeren fra Pinen Kro sig  2  år,  men overlod det til lærer Kristiansen, der havde den i en del år til han døde.  – Efter ham overtog Mette Gori styret et par år, - nu er det overtaget af Ulla Jegsen der bor på Søndermarken, og er gift med en militærmand.    

 Nr.?                                                                                                                                en gartnerbolig den lå på vest siden af vejen lige overfor indkørslen til den nye gartnerbolig. Blev i sin tid kaldt  ”polakhuset”, ligesom det hus der nu er museum. Der skal have boet 5 polske familier der samtidig, så de har ikke haft meget plads. Beboere der kendes: gartnerne Peder Nissen og Svend Erik Madsen.  Det menes også at nogle af forpagterne har boet der. Karl Jensens boede der mens deres gård blev bygget.    

  Nr.                                                                                                            Gartnerboligen . Her boede gartner  Svend Erik Madsen. Nu er der kontor fra 1991    

 Nr. ?    Polakhuset”                                                                                                   Arbejdere fra Spøttrup           Jørgen Juul og hans familie har boet der.                         Nu er der    ” Museum” , på parkeringspladsen udenfor står en mindesten for 5 maj 1945    

  ? Nr                                                                                                                              Der har ligget en mølle ( Den er med på et kort fra 1891) ca 200 meter nord for Spøttrup, ved den gamle sø. Kr. Laursens søn fra Gyvelhus skriver i sine erindringer om Spøttrup ” at der stod en vindmølle ( en ” klapsejler” der pumpede   vand i kanalen ved Spøttrup sø” , men om det var den der er på kortet ved jeg ikke, eller den har stået på den vestlige side af søen?   Lavrs Lavrsen skriver i ”Skive Bogen årg ?” om Spøttrup, at der har ligget en ” hollandsk vindmølle, omtrent hvor banen gik over vejen ved Borgen, men at den blev flyttet ned i nærheden af søen.              

Lavrs Lavrsen skriver i Skive Bogen, at det var Breinholt der flyttede den ned til søen, hvor den skulle pumpe vand ud af søen.   ”Spøttrup”   havde ellers altid fået deres korn malet til mel ved møllen i Nymølle, men efter at Spøttrup selv malede sit mel, stoppede møllen ved Nymølle, og man satsede efterhånden mere på teglværksdrift. I 1860 bor Søren Nielsen med familie i ”Spøttrup Mølle” , men i 1870 og 1880 havde man ” en møllerkarl” ansat. Det var Anders Pedersen, han boede senere på Frilandsvej ca 100 meter før Poul Villadsens ejendom, og blev da kald t   ” Ais Dampmøller (eller Ais Stampmøller)”, og også i 1880 er der ansat en møllersvend.    

Borgen 9    matr. nr. 22a                                                                                                         Det   er den første gård i Knud.   Hele gården har ligget vest for vejen, men udlængerne blev flyttet op øst for vejen . Der har ligget en gravhøj på marken ” Knuds Høj”.   Det fortælles, at Gorm Den Gamles søn Knud ligger begravet i denne høj, og at det er derfor byen hedder Knud                                                                  Chresten Villadsen    (1. fæster)     1738       Laurits Jensen Skomager   ( 2 fæster , fæstebrev 10/10 1738)     1773  Kresten Jensen ( Villadsen) ( 3 fæster, fæstebrev   5/1 1773)            1839   Jens Christensen   ( 4 fæster, fæstebrev 25/3 1839)                1851 Berthel Pedersen   ( køber til selveje)        1889 skifteretten til Maren Andersen 1889 Jens Berthelsen           1926 Peder Sinding    1968Svend Sinding                  B. Nørgaard Nielsen     

Nr. 10     matr. 1 m    (Spøttrup Hovedg.)                                                                     1938  Anders Pedersen   (Katballemand, han var fra Lysgaard, og havde tjent på ”Katballegaard”)          1963 Johannes Pedersen                  Kresten Pallesen    

 Nr.  11    matr. nr. 23 A   ” Langagergaard”                                                                 Kresten Bundgaard   ( 1. fæster)    1732Søren Nielsen  ( 2 fæster,)                       1771 Peter Sørensen  ( 3 fæster) ,  1788Anders Christensen Degn, ( g. m. Andrea Andersen ) ( 4 fæster, fæstebrev 27/5 1788)           1839 Kresten Andersen Husted   (5 fæster), (køber formentlig gården) (sognefoged)          1854 Mikkel Laursen  fra Vejby  ( f. 1825)            1881Laust Kristensen Husted     1906Niels Krisian Husted  Kristensen  ( f. i Oddense)      1935Juliane Husted      1953Laust Kristensen Husted   1958 Gustav  Nørgaard     1999 Egon Boyer Thomsen  og Niels Futtrup           2004  Jan H. Sadolin ,  ” Knud  Smedeforretning”    

 Matr 64 a  ( vest for gården)                                                                                     Fra 1834 og til 1860, har der ligget en ejendom. Gustav Nørgaard   (der boede i matr. nr. 23 )  mener den hed   ” smedegaarden” . I  1834 bor der en husmand og skrædder Anders Nielsen i gården , i 1840 har han tilnavnet Hjerck. Han dør i 1842, men hans kone bliver boende der en del år , sammen med en plejedatter , Johanne Therkelsdatter, som ikke ser  ud til at være født her i sognet. Parcellen hørte til gården Borgen 11. Gustav Nørgaard fortæller, at ejeren af matr nr. 24 a ( dengang Peder Iversen ) mente, at parcellen var hans, da den lå midt i et stykke af hans jord ( hans kalvefenne), og at det nu tilhørte ham, da den tidligere ejer af gården aldrig havde gjort krav på den. Men da Spøttrup sø skulle genoprettes , opdagede ”Skov Og Naturstyrelsen” hvordan det hang sammen. Ejeren af matr nr. 24 (Musgaard) forlangte erstatning, men da parcellen officielt tilhørte matr. 23a , fik ejeren af  matr 23 a erstatningen i form af at hans skel mod søen blev flyttet nogle få meter længere mod vest. ( Derved fik han lovliggjort sin møddingsplads, der ellers lå for tæt på skellet.)    

 Nr. 12   matr.  1 l  (Spøttrup Hovedg.)                                                                      1938  Laust Godsk (der findes kopi af intervieu i Skive Folkeblad med ham.)     1993  Thinus Brokholm    

 Nr. 14   matr. Nr.  1 k (Spøttrup Hovedg.)                                                                   1938  Einar Mark      Ernst Bisgård          Arne Godsk      1973  Kirsten Mikkelsen   Stampe     Kaj BørgeLaursen           1989 Ove Nielsen    

 

Ejstrupvej

 

Nr. 1 matr, 39g 39q                                                                                           1900  fra Villads P. Christensen til Mads Larsen Jensen (fra Lime)                     1917  Kasper Villadsen efter fuldmagt fra Niels Pedersen                                    1917 Niels Pedersen         1918 Peter Rønne efter fuldmagt fra P. Hastrup          1933 (skifteretten)  til Anna Rønne      1933 Niels Olsen        Svend Arne Nautrup    

  Nr. 3. Matr. 40 a                                                                                                    Gården har ligget lidt længere mod nord i Ejstrup by, men blev ved udflytningen    flyttet mod nord og er den nordligste gård i Ejstrup. Lærer Thorolf Christensen har i sin bog ” fræ   mi bette ti” skrevet interessant om sin opvækst her i gården. I Bakkerne ned mod åen var der både    mergel og fint hvidt ”strøsand”, som man brugte til at strø ud på stuegulvet. Det er der solgt en del af fra gården.               Henrik Nielsen og Jacob Hauborg      1731 Anders Kristensen,   fæstebrev   29/12     1770   Kristen Andersen , fæstebrev 30/3           1819 Jens Christensen      (3 fæster) 1870    Niels Nielsen Nygaard          1890   skifteretten Kjersten Nielsdatter       1898   Jens Nielsen Nygård         1927 Jens Nygaards enke  Anne Marie Nygaard     1940   arvingerne, Kirstine Lidegaard, Marie Sevelsted, og Niels Nygaard                  1940   Niels Nygaard           Andreas Rasmussen    

 Nr. 5.  Matr. 41 a                                                                                                     Denne gård har ligget længere mod syd , ned mod ”Ejstrup Bæk” (Vildmosen 8), men blev ved udstykningen flyttet mod nord op på bakkerne.                                Anders Christensen       1732Peder Jensen Bynding,   1765 Jens Pedersen Bynding   1793   Ole Laursen   1808 Kresten Andersen Kjærgaard ,   1850Anders Christensen   1890   skifteretten   A, Krogh og Jens Kjærsgaard (Andersen)                           1901   Jens Andersen alene  1912   Jens Jensen Vad            1939  Jens Kirk Jensen                Frederik Pinnerup          1947 Karl Rasmussen     1960 Holger  Steffensen                Ib Fly Hansen            2002    John Mortensen         

    Nr. 7    matr. 39a                                                                                                                   Det er den eneste gård der ligger på den gamle plads i Ejstrup by. Der lå 8 gårde og 2 husmandssteder samlet omkring, hvor denne gård ligger. De tre blev flyttet vest for vejen fra Vejby ( Mikael Toft, Vilh. Kjærsgaard , og Kr. Stampes). 2 mod nord, ( Ib Fly Hansens og Niels Nygaards), og 2 mod syd, ( Johannes Laursen og Gunnar Madsen    

 Matr.      nr 39 a:                                                                                                     Anders Madsen    1771   Niels Andersen       1791Peder Jensen Bynding       1819       Peder Christensen  Stampe fæstebrev 10/7 (var gift med datter  Johanne fra matr. 6a)   han køber gården af Nis Nissen på Spøttrup i 1819.                       1860   Kresten Nielsen Nygaard ( fra Lem, blev gift med forrige ejers datter Mette Johanne)                 1897Villads Christensen       se bemærkning ved 67a              1921  Mads Karlsen         1923Jens Carlsen    1927Johannes Karlsen                 1931 køber  ”Skive Bank i likvidation” gården for 40.000 kr. (har de haft penge i klemme ?)           1931  køber Kristian Christensen   ( Moust) gården af Skive Bank for 33.500 kr.                    Villy Normann Pedersen    

 Matr. 67 a købes til selveje :                                                                          1853  Morten Nielsen    Thorolf Christensen skriver i ”fræ mi bette ti” om ham      1889   Peder Pedersen               1897Villads Christensen  han står på fkt.1890 som  gmd. Han får først skøde på   gården i 1897  Har han været bestyrer  af gården ???      

   Nr. 9.  Matr. 42 e (42g 41b   41i) (41i                                                                            til Johan Svenningsen     41b til A.Krogh)           1910    Johan Svenningsen  (fra  Jens Andersen i matr. 41a)   41b blev udstykket  fra 41a 6/12 1856                    1928 Jens Plougmann      42 e blev udstykket fra 42a  12/10 1878                          1934 Jens Christensen Plougmann    i 1939   39k 1941         Arne Pedersen           1942 Aksel Jensen          Egon Christensen          1992 Jørgen Johnsen                      Ejet af Karl Johansens forældre. Karl Johansen skulle arve jorden, der lå vest for vejen til Vejby, her    blev der    bygget en ny gård. Den blev senere solgt til Marie Stampe. Den gamle ejendom blev solgt til   Jens   Plougmann og   hans 1. Kone. Senere overtog Dagny og Arne Pedersen gården. De mageskiftede med   Aksel   Jensen, der havde en ejendom i Heden . Aksel Jensen solgte til bagermester Egon Christensen og flyttede til Nymøllevej 46 . Under krigen blev der gravet mange tørv i en mose, der   lå lige nedenfor denne ejendom ( Opl. af Dagny Christiansen ).     Thorolf Kristensen, hvis forældre boede i nr. 3 har skrevet om to huse, i bogen ”fræ mi bette ti”( s 18)                                                                                                                                                  Der lå 2 huse i Eistrup, den ene på ca 1 td. land , den anden på mere.   Morten Nielsen fra Nordsallin (Nautrup) boede i den med en ene td. land, han havde en hest og en ko.- Han fortæller, at han havde tjent på ”Rybjerggaard”. Når de skulle sprede møg, fik de den besked,” at der ikke måtte være klatter større end hønseæg, og der ikke måtte være et bart sted, hvor man kunne sætte en træsko”.  Om efteråret sagde Morten ( i ramme alvor). ”Nu hår vi fåt indhøst, æ kow hår fåt kal, å wi hår wæt te ålters, så er wi øwer det wærst.”  I det andet hus, der lå på sydenden af Ejstrupvej, (så det er formentlig ejstrupvej 9) Der boede Wolle Kjærgård ( hans fulde navn var Ole Kristensen Kjærgård, han var enkemand, han havde en søster Dorthea, der holdt hus for ham, hun boede i enden af det ret lange hus. Wolle blev gift igen (1883) med Kristine svensker ( Enger Kirstine Lindgreen), der havde tjent på Spøttrup. De gik godt i spænd sammen , gravede tørv og tog kartofler op, og hun kunne holde Wolle fra drikkeriet.    

 

Fjordkærvej   -

 

  Nr. 1      matr. nr. 25c                                                                                                          1873    Peder Thomsen         1890  Søren Pedersen             1898  Mads Chr. Olsen     1930    Kr. Olsen                1945 Carlo Olsen                1992     tom    

  Nr. 2.   Matr. nr. 17b 2h 47d 58d                                                                                   1866   Peder Sørensen ( gift med en datter fra Dalbækgård, her blev gården udstykket fra)        1904  Anders A. Nielsen ( Fjendbo)   1950 Edvind Fjendbo     1993 Theodor Nautrup     1994   F. Larsen          1997   Mads og Tage Andersen                     

  Nr, ?   (  nedrevet)  Matr. nr. 25 b                                                                                   1853  Niels Knudsen          1879 Christian Nielsen           1881 Jens Svenningsen     1890   Frederik Doolewerdt        1892  Mads Jensen         1911 Enken  Inger Jensen    

1911      Poul Nautrup          1917   Peder Alstrup    (lagt den sammen med nr. 3)

 

  Nr.     3       Matr. 25a   8aa   24a   25b   55a

        Ejendommen må være flyttet mellem 1880 – 1890, I 1880 står den mellem “Knud Gårdene” I 1890 står den sammen med ejendommene på Fjordkærvej   på de respektive folketællinger P. Thomsen må have ejet jorden ved Fjordkjærvej, for han udstykker 25e i 1873. .P. Thomsen tjente først på gården, blev gift med datteren   Kirsten i nabogården nr. 25a, Peder Thomsen flyttede efter at have solgt ejendommen på Fjordkærvej 3 til Nymøllevej 26 hos skomager Chresten Bak, som aftægtsmand, hvor han bor i 1901.          1891  Knud Nielsen Majlund                   1907    Peder Chr. Alstrup   ( Peder Alstrup laver som så mange andre landmænd i 30` erne akkord i 1934)           1940   Arne Toft     1944 Søren Vester                     1950  Peder Brokholm          1969  Svend Aage Laursen                                         Lisbeth og Kristen Iversen boede i en lejlighed på loftet mens de byggede på Kornvænget          1975  Egon Bojer Thomsen        

 Matr. nr. 55a.                                                                                          1853  Kirsten Christensdatter Godsk,       1871 vielsesattest Niels Christensen,       1873  Peder Thomsen      

 Nr. 4    matr. nr 53a 58c 47c                                                                                        1837  Niels Jensen Handbjerg, køber til selveje i 1855  (er født i Hanbjerg)       1865 Anders Christensen    1892 Niels Peder Christensen   1905Kristian Nielsen  1906 Laurits Larsen (mageskifte med Niels Bertelsen i nr. 5)                              1907   Niels Nielsen Berthelsen   1928Laurits Mouritsen     1965Poul Erik Nielsen                                                                                                                                               Nr. ?   matr. 47d  58d  59e         ( lå øst for  nr. 4, nedrevet)                                   1878  Jens Kr. Jensen ( fisker)        1918   Anders Andersen Nielsen , ( Der lod den rive ned.)    

 Nr. 5    matr. nr. 22 b                                                                                                        1850  udstykket til Jens Christensen     1871 Peder Jense      1872Niels Chr. Pedersen           1876  Chr. Jensen Henriksen    1877Chr. Larsen Brand               1880  Knud Nielsen          1880  Peder Andersen Brodersen       1891 Chr. Jensen Smollerup   1906 Jens Chr. Pedersen   1906 Niels Nielsen Berthelsen   (Bette Bertel)  1907 Laurits Laursen ( mageskifte )med N. Berthelsen inr. 4 ( byggede nye huse    og gik fallit)     1908 Jens P. Sørensen     1909 J. A Breinholt,   1910Anders Thusgaard          1943 Jørgen Thusgaard               Roland Brogaard    

 nr. 6  matr. 54d 45c 1ah 51                                                                                              1825  fæster Christian Andersen Just, køber stedet i 1853        1876 Anders Christensen  45 c          I 1895 køber Jens Chr. Andersen 45c                                1895  Hans PederLarsen    1928Bertel Iversen     Karl Trustrup     Svend Madsen            J. G. N. Pedersen    

  Nr. 7 matr  44b 39d 22e 38g(Ejstr.)              (nedrevet)                                          1856   Jens Christensen   , (tidligere Borgen 9)       1868   Niels Christian Pedersen     1872   Peder Jensen         1918 Peder Kristian Vestergaard            1926   Chr. Vestergaard Christensen           1926 Marinus Sørensen              I 1929 oprettes der et ” Skadesløshedsbrev” fra Marinus Sørensen i Fjordkærvej 7 (nedrevet) til :        Anders A.Nielsen – Søren Chr. Sørensen – Niels Sørensen – Jens Christian Sørensen – Marius Jensen – Søren   Jensen -   Hans Peder Møller – Mathias Sørensen -   Petrine Hejgaard (Otting)   på 1600 kr. med opr. Prioritet i   ejendommen .          Anders Jacobsen ( Ramsing )    

 Nr.8       matr.nr. 48c  25m  48d  48b  35c                                                              1900 Fra Hans Chr. Andersen til Mariane Nielsen       1908   Jens Jensen Raun         1906   Peder Chr. Alstrup     1916Jens Marinus Alfred Jensen  + 8aa                          Marius og Mine Jensen          1945 Peder Brokholm     1950 Bertel Iversen  1964  Ernst Bisgaard (har ikke boet der)       1971 Ernst Mikkelsen    

 Nr. 10     matr 45e                                                                                                             1876    Anders Sørensen      1902 Laust Laustsen ( Halvverden)                      1953     Peder Laustsen  (Halvverden)        1992  Chr. Mark    

  Nr. 12   Matr 32l 56c 20d 57c 52  56e  47b  58b  63d  60e  60c  60d  46a  13l   1856   Jens Jensen        1882  Jens Jensen Iversen   (20d)      1908  Jens Laursen     1912      Jens Kr. Jensen Skytte ( Da han engang blev syg og skulle på sygehuset, og man ikke kunne skaffe den  hestevogn, der normalt kørte ambulancekørsel, kørte A.Fjendbo og P.Alstrup manden på sygehuset i  en  ”stiv  vogn”  med halm i bunden. Fortalt af Edv. Fjendbo)     1918  flere parceller købt til                        1919,   skifteretten, enken Mette Marie Jensen Skytte,    1919 Henrik Madsen             Jens Sigurd Jacobsen     1926 Mathias Gjedde        1932 Ejnar Madsen         1941    Lars Andreas Larsen     1942 Viggo Johansen          Otto Mikkelsen             1989    I.Søndergaard    

 Matr. nr. 37d 38m                                                                                             1885  Anders Chr. Husteds enke,    1885 vielsesattest Niels Villadsen,                1907  Niels Madsen Jensen,      1919  auktionsskøde   Jens M. A. Jensen    

Nr. 14   matr. 38k      ( nedrevet)                                                                                        Chr. Jensen Smollerup        1891 Marianne Nielsen Østergaard                               1905    skifteretten   Else Cathrine Jepsen        1924  Johannes Jensen ,                  1929  Søren Pedersen        1942 Alfred Andersen                   Poul   Henriksen ?    

Nr. 16      matr. 62b    (nedrevet)   ( står opført som fattighus)                                1901   Emil Madsen             Karl Andersen    

 Nr. 18       matr, 37q   ( blev kaldt  ”Kronborg”)                                                      1921  Fra Jens Madsen  til Karen Marie Christensen     1935  Karl Andersen                Emmy Mønsted           Sigurd Bach             Anders Nielsen( Æ Wak)    

 Matr  62 c,o 38c  der ligger langs fjordkærvej, fra Heden , østpå ( Der har ligget et ”fattighus” på grunden.)           1862  Jens Christensen         1871 PederJensen    1872  Niels Kristian Pedersen          1876 Christian J. Hendriksen                       1878  Christian Larsen Brand         1880   Peder Andersen         1901 Fra Anders Jensen til Martinus Christensen Hald         1903       Søren Christian Sørensen    1905  mageskifte   Martinus Christensen Hald           1906fra Jørgen Chr. Johansen til Kresten Andersen Husted     1907 fra Jens Chr. Pedersen på 38c med overdragelse af 38 m     1932  Skifteretten  Karen Marie Andersen Husted              1932      Rødding Kommune  38c og 62 c    

 

 

  Frilandsvej (udenfor byen)    

 

Nr. 52,   matr. nr. 9 h. 11f                                                                                                      1880    Just Peder Jensen    1889 Chresten Hansen Kirk   1923   (enken) Andrea Kirk 1926    Niels Peder Mouritsen      1929 Jens Pedersen Jensen                                   1930    Frederik Antonsen Godsk     1936Laurits  Nielsen  ( skifteretten)                1937    Enken Johanne Nielsen    1938Ove Hingeberg Christensen                       1981    Erik Ekmann         1983Ove Hejgaard Sørensen      

Nr. 54     matr.   8b                                                                                                              1 854    Jens Jensen Poulsen     1863 Ole Christensen       1886  auktionsskøde  Berthel Christensen          1887Niels Olesen          1892   Jens Christensen              1929    skifter.Nikoline Christensen       1931  (skifter.) Peder Nautrup Christensen  1935  Henrik Etzerodt g. m Agnes, Jens Christensens datter                                1977     Ole Pedersen      1983Esper Boel Kjærsgaard     1986   Hardy Johansen    

 Nr 56  matr. nr. 2 c. 10 e. 10i   ”Rævebakken”                                                               1856    Ludv. Pedersen           1867 Chresten Jensen  Stampe                                 1889   Anders Peder Andersen  ( gift med en datter  Kirsten, af  Chresten Pedersen  Stampe f.1868) Han købte ejendommen  Nymøllevej 28 (Knud Olsens) ( eller byggede den) ,blev snedker  og byggede fiskerbåde             ( sjægte)               1893   Just Andersen             1919  Just Andersen enke (Jutta Frederikke Sørensen)  1923  Johannes Jensen       1959  Niels Carlsen    1993Ruth Carlsen    

Nr. 58  matr 12g    38f                                                                                                         1853   Niels Nielsen         1877  Peder Jensen   37f       1914  Jens Pedersen Jensen    1928   Anton Andersen       1961 Niels Mortensen       1968  Jens Peder Hørby       1983    Jens P. Laursen   ( Gartneri)    

Nr. ?   (nedrevet)  matr  43.f  Det lå mellem nr 58 og 60 på frilandsv. Der er endnu en brønd, hvor huset var.                                                                                                    1870   Anders Pedersen.   Han bliver kaldt ” Ais Dampmøller. Han kom hertil fra Villerslev i Thy i 1866. I 1870 står han    opført som møllersvend hos propr. Breinholt   på Spøttrup. Han bliver i 1870 gift med Larsine Andersen, der er født i     1844 i Ejstrup. I 1880 er han opført som møllersvend hos Anders Krogh, Østergade 13.   Anders Pedersen er født i Villerslev i Thy i 1844. Under de ”Gamle Nyheder” i Skive Folkeblad for 14/6 2004 står opført under 1929. ” I dag   fylder møllebygger Anders Pedersen , Rødding 85 år. Han kaldes dampmøller og passede det daværende brændevinsbrænderi for Breinholt på Spøttrup. I øvrigt har han opført et betydelig antal møller, og var en stærk søgt violinspiller, der satte liv i kludene ved fester. Han sysler stadig med violinbygge kunsten. På folket . 1890 står han opført som ”tømrermester”.     ( se beretning   under Voldsheden   5)    

I 1932   stod der i Skive Folkeblad:    ” Møllebygger Anders Pedersen , Rødding Alderdomshjem, har solgt sin ”villa” i Ejstrup til grd. Jens Villadsen for 5 kr. og et pund røgtobak. Huset lå bå gårdejerens grund og skulle blive stående så længe, den gamle mand levede. Det var imidlertid meget forfaldent, så gårdejeren fik formedelst de 5 kr. og tobakken lov til at lade huset nedrive straks.”

Nr. 60   matr 36g 39b 40b   36f                                                                                         1860  Ane Marie Eriksdatter, enke efter K. Bak , Vejby                                          1860    Hans Frederik Pedersen , bliver gift med Ane Marie Eriksdatter              1881    Erik Christensen           1894 Niels Jørgen Andersen                               Anders ?   ( Dagny Christiansen fortæller om ham, at han havde lejet ejendommen. Han var daglejer, og  kom  af  og til hos hendes forældre og tærskede . Hun kan huske, at han havde et stift ben. Det var et   mærkeligt syn kan hun  huske , når han kom ind og fik kaffe, og sad  ved bordet og benet  stak ud når han  sad  ved bordet                 Kr. Vestergaard   ( lejet)        Sigurd Bach(lejet)        1916Jens Villadsen    (1921)   Magnus Henriksen       1944  Poul Villadsen             Karsten Villadsen           ”Sheep Corner”    

 Nr.60B ?    matr 69f  42b  41c  69e                                                                            1855   Jens Christian Eriksen        1864  (Enken ) Dorthea Nielsen                      1865   (tinglæst 1876) Jens Chr. Nielsen Winther      1903Søren Jensen  Vinther     1934   Laurits Jensen Vinther    

Nr.   60 C       Matr 38b                                                                                                       1853  Ole Mortensen       1868 Niels Chr. Jensen Bønding,    1868 Christen Hendriksen        1875  Peder Christensen         1877 Søren Christian Nielsen           1880    skifteretten til Ane Kathrine Madsen     1882 Peder Berthelsen Nielsen          1917   skifte , Else Marie Johansen for arvingerne     1917 Berthel Berthelsen        1937   fogedskifte til Johannes Kristensen.                                                                Stuehuset var meget dårligt, og de besluttede at bygge nyt stuehus. Da de ønskede , at deres børn skulle gå i Rødding skole, byggede de stuehuset, så det lå i Rødding sogn. Ejendommen ligger på grænsen mellem Vejby og Rødding, men husene lå i Vejby, derfor skulle børnene gå i Vejby skole. Johannes Christensen søgte kommunerne om dispensation, men fik nej, så klarede de sagen ved at bygge stuehuset i Rødding Kommune.    

 Nr.   ?  matr 69g  (Matr 69g og 67c er på et eller andet tidspunkt formentlig af Bertel Christensen samlet.     1859 Mourits Chr. Pedersen       1873  P. Ludvigsen    1875  Bertel Christensen     1880 Jens Chr. Olesen      

 Nr.    ?   matr 67c                                                                                                             1867   Jacob Madsen       1868  Berthel Christensen     1876  Christian Christensen ( kaldet Olsen )  matr 69g    

 Nr. 25 Matr. Nr. 9b                                                                                                                 Ca  200 meter  ude ad Frilandsvej ligger  E. Larsens cykle- og knallertforretning, og hans kones blomsterbutik  Stedet har tidligere været drevet som landbrug. Ejendommen må være bygget mellem 1850 og 1860, da den ikke er på folketællingen 1850.     1850 Søren Kristensen Strøm  (de kommer fra frilandsvej 58)            1885 Hans Jacobsen     1886Niels Nielsen       1895Anders Peder Nielsen1930 Rødding Købmandshandel     1931 Laurids Nielsen       1938Skifteretten  Johanne Nielsen       1938  Ernst Gunnar Nielsen       1938 Henry Andersen       1982 Hans Munk    1984  E. Larsen  ,  cykleforretning (lukket igen)       blomsterforretning (også lukket)    

Nr. 27   matr. nr.. 36 b                                                                                                        1881   Niels Olesen         1897 Christian Pedersen        1899 Andreas Christiansen     1899    Christian Pedersen       1902 Laurits Nielsen        1917 Niels Jørgen Andersen   1918    Peder Christian Møller   1919 Kristian Kristiansen     1919   Maren Nielsen   (   Ma- Wolle)    1941 Hans Jensen   ( Morgen Hans) (boede tidligere nymøllevej 51)         1941  Jens Andersen   omkr 1945 – 48   Erna Dahl Nielsen ( Ivar Nielsen Datter)    Dannemand  ( slagteriarbejder)  

 19??  Henry Refstrup          1984  Erik Larsen            1999  Jimmy Andersen 

 Nr. 33  matr. nr. 36d m. fl. ( 6 matr. i Vejby)                                                               1856  Niels Christian Laursen           1876 Ole Lauritsen        1908Anders Christensen ( Ais. Markussen)            Jens Kr. Jensen   1996  Frank G. Kristensen    

 Nr 29  matr 37b                                                                                                                  1850   Niels Sørensen     1873 Christen Henriksen     1876 Niels Christian Pedersen     1901  enken Mette Johanne Jensen   1901 Anders Christensen         1927  Anders Andersen        1931 Karl Olsen        (1980) Kim Rosenberg            1983   Ole Larsen     1984  Flemming Brogård     „Decoline“    Galleri    „Kamillen“    

 En ejendom 36e 29i , hørte til Krejbjerg og var beboet eller ejet som følger      1851   Niels Laursen Møller,   1863  Bodil Nielsen,    1869  snedker Chr. Nielsen    

 Nr. 31   matr. 37n    ( kommunalt fattighus)                                                                1894  Ole Lauritsen til Inger Ludvigsen             1902  Pelle Kristian Pedersen     1904    Ane Kirstine Pedersen, ( gift med Laurits Martin Andersen )                      1918  (auktionsskøde)  til Rødding kommune               Anders Wollesen            1966   Jørgen Juul        1983 Oda Lauritsen    (    forlaget ”Lauri”,    Ugeavisen”)    

 

Grundvadvej

 

Nr. 1.    matr   14   m     ( Servicestationen)         Udstykket fra 14h i 1961            1962 Jacob Jensen,       Varny Jensen        Erik Larsen        1984 Bent Madsen         1994   Henning Madsen          2012 Rødding Brugsforening    

 Nr. 2  matr. 13f  38i                                                                                                          1882  Jens Chr. Poulsen      1884Niels Chr. Andersen         1884 Kasper Pedersen  1889  Chr. Nielsen Mollerup  (murermester) ( matr. 38i og 13f)                           1912 (fogedudlæg) til Jens Chr. Jensen   1912Carl Sørensen Goul                        1923  Jørg. C. Johannesen ( skifter.)          1923 Jens Chr. Jensen (Mejersk)      1925  Chr. Christensen Clausen    1928Søren Chr. Andersen   1931 Frederik Nehls1935  Anders Vestergaard     1947 Gunnar Vejby    1949   Magnus Primdahl          1992  Svend Flæng    

Matr nr. 13f og 35b har været ejet som følger                                                      1866  Jens Bertelsen,    1877 skifteretten Ane Johanne Andersen,                          1915 Sigvard Karlsen,   1915  lærer Niels Kristensen Vraa,    1927 Anton L Laustsen,1928 fogedudlæg ,Hans Nielsen, København     1931  Jens Hedegaard, Chr. Roslev ,Graugaard,   1935  Anders Vestergaard, ( se nr. 2 )    

Nr. 3    matr. nr. 14a                                                                                                            Gården har ligget i Rødding By men er udflyttet omkring 1783 . Der har hørt en del eng , kær     og   hede til gården, men en del er frasolgt. Der fortælles (Lavrs Lavrsen) en historie om en     hyrdepige, der gik og passede kreaturerne. Hun fødte en dreng ude i marken.   Da hun skulle   hjem, lagde hun drengen i sit forklæde på møddingen, mens hun bandt kreaturerne, og så gik hun ind med ham.   Gården har haft forskellige navne. I fæsteprotokollen fra Spøttrup hedder den   ”Skaarhøjgaard”  På et kort fra 1801 og 1816 kaldes gården ”   Skovhøjgård   I matriklen fra 1844   hedder den ” Storhøjgård”    Senere blev den kaldt      ” Skråhøjgård” , og nu hedder den ”   Skåhøjgaard    Dagny Christiansen fortæller at gården brændte mens Chr. Sigh ejede den. Hun mener, at det   var et   konsortium der ejede den , da de købte den. .Hun siger at det eneste der ikke brændte var   en    svinestald,    der var bygget ud mod øst, og at Kr. Sighs boede i den medens den nye går   blev bygget                                                                                                                        Kresten Kæmpe,     Første fæster   måske har der været en før ham?.   ( Ham ved man meget lidt om. Kæmpe er et  tilnavn vi kender ikke hans rigtige navn, kun at han måtte forlade gården i 1758 ” på grund af armod”)                                            1758   Esper Henriksen fæstebrev 18/10      1795 Henrik Espersen , fæstebrev 30/5     1850   Chresten Henriksen        1879 Anders Sørensen Degn       1903 Mette Marie og Mette Kirstine Sørensen        1904  Søren Thomsen Damgaard          1912 Jens Christian Christensen       1916  fra M. Randers efter fuldmagt til Peder Chr. Sørensen ( Bertel Iversens var bestyrere en overgang)                                            1929    Ole Kristian Olesen   Sigh    ( købesum    39.000 kr)     1969   Ernst Bisgaard  1986 Arne og Ernst       1996Arne Bisgaard    

Nr. 4  matr nr.   7i.7d                                                                                                        Ejstrup Skole , skolen var først i en stue på en af gårdene i Ejstrup , men blev senere flyttet ned, hvor   den nu ligger. Lærer Ejnar Poulsen oplyser i bogen ” Viborg Amts Degne – og skolehistorie,    at Ejstrup Skole er bygget i 1866, men først i 1869 får ”Rødding   Sognecommune”   skøde på     matr. nr. 7 d. ” I 1890 blev der bygget 2 små stuer og et køkken til, så der blev plads til en   lærer. I 1899 køber kommunen matr.   7i   af   Niels Majlund   i nr. 6          Ole   Mortensen ( han boede ikke i skolen, men ejede Vildmosen 2 ” Kr. Hørbys)       1892  Kr. Vrå    1927 Lærer  L. Chr Larsen1956 Henny Jensen f. Mikkelsen  (g. m. Harry Jensen )                                            1963   Møbelfabrikant Villy Vedel      1987 Benny A. Mortensen    

Nr.  5   matr 15c , 14e 1k    1l  15b                                                                                   1862   Ole Nielsen   ( blev kaldt ” Ole Skovsager” fordi   gården blev bygget på   ”Skovsagrene”)     1890   Enken Karen Marie Jensen        1896 Kresten , Johan og Kirsten Olesen , Mølvadgaard         1897  Bertel Pedersen       1914  Peder Pedersen  ( arveskifte)       Åge Jensen           Villy Dahl         1987  Arne Bisgaard             1998 Karsten Kolding    

 Nr. 6.   Matr. nr. 7 b                                                                                                         1851 Niels Jensen  (Ladefoged)      1871 Mariane Jensdatter ( skifteretten )               1873  Chr. Villadsen (skifteretten)       1897 Niels Majlund      1932  Kristen Iversen   1933  Emanuel Møllenberg      1933  Harald  Nielsen        1936  Kr. Jensen  for 14.000 + 7.500 for  løsøre           Else Blichert Toft            Alma Kristensen                       Alain Tavenard                                                                                                ejendommen ejes af Ernst Bisgaard og lejes ud til spejderhus og beboelse beboelsen er nu  nedrevet    

 Nr. ?  nedrevet ,                                                                                                             lå ved Grundvadvej hvor markvejen går op til 2 ejendomme midt på ” Grundvad bakke”. Lærer E. Jakobsen skriver i sine erindringer om en lærer, der bor på fattiggården ” der dengang lå lidt vest for Rødding å, og ca 3 km fra Rødding”  I folketællingslisten 1845  kaldes huset ” Grundvad Fattiggaard”.  I 1834  folketællingen , bor en del af  ”fattiglemmerne” rundt omkring på gårdene. De bor ved folket.1840 i fattighuset , så fattighuset må være bygget   ( eller indrettet til fattiggård) mellem 1834 og 1840.    

Matr.nr  13h   ejendommen er ragt ned i   ?                                                                 1868   Niels Christian Sørensen     1913 Anton Mouritsen    1917 Magnus Mouritsen     1918  (skifteretten) Johanne Pedersdatter     (1921) Niels Mouritsen   1925 Christian Jensen     1928  Theodor M. Jensen     1948 Marius L. Jensen      1950   Harry Dahl          1983 Helene Dahl    

 Nr. 7  matr.nr. 13d                                                                                                           1861 Hans Chr. Pedersen   1877 Frederik Jensen      1879Anders Christian Clausen1915  Chr. Jørgensen ogKr. Hørby   1916 Jesper Henningsen     1919  Jens Madsen1930  Peder Mikkelsen Mark             1934 Harald Manfred Andersen Juhl           1948   Waage Andersen    1964Chr. Bisgaard    1964 Chr. Pedersen                    1966   Børge Nielsen  1978 Kaj Olsen      1994 Bente Veile    1994  Jens Guldborg    

 Nr. 8.     Matr, 7.n                                                                                                           ( Gården er udstykket fra  Nr. 6, matr. nr. 7b, Majlunds gård. Det fortælles, at jorden blev solgt fra fordi fru Majlund ønskede sig et nyt stuehus, og så skulle der jo bruges penge.)         1911fra Niels Jensen Majlund til Laurids Ravnborg                             1913 Peder Pedersen    1924 Magnus Vester         Harry Mejdahl ( arbejdede hos Kr. Sigh og Harald Jensen og kørte mælk i Rødding by)       Harry Dahl            1984  Keld Furbo    

 Nr.  9     13 c                                                                                                                      1859 Ebbe Jensen        1881 Jacob Chr. Madsen           1909Chr. Jakobsen        1938 Theodor M. Jensen          Magnus Jepsen           Ivan Mortensen                1962   Hartvig Andersen     1985  Arne Bisgaard       1986  Palle Lauritsen           Hanne Brunsgaard ( ”Taxa Hanne”)    1990Erik Beck Nielsen    

Nr. 10  matr. nr 39c 41g 41k 39f                                                                                      1865   Christen Villadsen          1880   Berthel Pedersen          1897 Anders Larsen     1901   Jens Kr. Jensen      1931 Jens Peder Dahl   (døtre Inga og Vera [ g. m. Børge Peisen] )        1933   Kr. Rønne       Jørgen Nielsen        1987 Åse Hoelgaard           1988   Erling Overgaard         1993  Alfred A. Nielsen    

 Nr. 12  matr. nr. 42 d.                                                                                                       1879  Chresten Svenningsen      1911 Jens Jensen    1919 Andreas Jacobsen Nautrup1923  Berthel Berthelsen          1925  Otto Haubo         Godsk           Hans Peder ?          Arne F. Pedersen    

 

 Nr. 13 matr. 1 e. 2 b. 1 b. 1 g. 1 h. 2 e. 2o 1f   (Grundvad)    

(1834 og 1845 )Christen Nielsen Husted .   ”husfæster”   Står som husmand og snedker i 1834 køber ejendommen i 1851      1872  Christen Nielsen                      1876  (skifte)  Kirsten Christensen      1878Jeppe Madsen 2e  1882resten       1894   Jeppe Pedersen     1907 Knud Pedersen   (1908  1g)    1922 Marie Pedersen   1930   Fra arvinger efter Kristen Larsen til Ane Marie Pedersen (2o)                    1935    Knud Pedersen (1n fra Th. Færch)     1936   Knud Pedersen   8o (Ramsing by) fra Åge Nielsen            Harald Pedersen         1975   Ernst Bisgaard   ( 1/11)         1987   Emil Simonsen    

  Med hensyn til nr. 13:  På matr nr. 1b har der været opført et ”jordløst hus”, som i 1886 bliver beboet af Mogens Madsen. Han bygger i 1894 hus på matr. 1f ( Vester Ballingvej 24). Det er formentlig hans hus på 1b, som Knud og Marie Pedersen flytter ind i, da de flytter til Rødding. ( Gerda ( Harald Pedersens datter ) fortæller, at de startede med at bo i et lille lerklinet bindingsværkshus i bakkerne.). Desuden lå der på matr 2b et tilsvarende hus, der i 1889 var beboet af Niels Chr. Nielsen.

Nr 15   matr. 1o                                                                                                                     1930 10/1   Harald Pedersen   fra Ane Marie Pedersen         1988   Emil Simonsen             Sørensen        1998 Bent Søgaard    

Nr. 17    matr. 2i                                                                                                                 1900   fra Chr. Larsen  til   Niels Chr. Nielsen        1904 Niels Nielsen  ( Dreier ) 1908   Christian Andersen        1911 (skifteretten)   enken Kristine Jensen   f . Pedersen           1916  Chr. Christiansen Brødkusk     1924 Ingvard Pedersen Dahl   ( Mand og Mæt`)     1941  Hans Jensen             Gustav Mouritsen          1945   Inger Mouritsen    

Nr.  17A matr 2f. 4d   ( nedrevet)   Det kunne af nedenstående godt se ud som om der har været 2 ejendomme   en   på 2f og en på 4d, det stemmer også med de oplysninger jeg har fra   folk der kan huske forholdene her.                                 1882     Ebbe Jensen    4d og 2f          1902  Kirsten Ebbesen   (  væverske)      (1921) Maren Kathrine Jensen          1931  Søren Nielsen     4d og 2f                    1932 Chr. Tang          1933 Charles Jepsen         1940   Købmand Axel Houmøller              Arne Jensen             Knud Pedersen ( ejer Harald Pedersen)  

 

Nr. 21  matr. 1a   lc. 1h. 2k 3i    (Grundvad)

       Gården har førhen hørt til Ramsing sogn og hed da ” Grundvadgård”, og havde da også jorden til Harald Godsk’s gård, De blev senere delt i de to, de nu består af , om delingen er sket samtidig med at de blev flyttet til Rødding sogn vides ikke. I ” Trap Danmark” omtales gården i 1404, ( da var det en væbner Peter Hansen der ejede den) Gården har Iflg Lau. Laursen  altid været selvejergård, og har aldrig hørt under Spøttrup, som næsten alle øvrige gårde, men de 3 første ”ejere” vi kender var alle fæstere under Spøttrup           1688 Svenning Iversen             Jens Jensen       1730 Palle Poulsen     1755  Kresten Laursen    (hans fæstebrev er dateret 24/10 1755) Han laver accord da A.A. overtager fæstet.     1769 Anders Andersen   ( i 1801 er han 72 år, g. 2 gang) fæstebrevets dato 29/6                                                                              Anders Ladefoged   64 år, enke, ( hans søn) (han   har gården v/ folket i 1834 ,1840 og 1845)     1848    Anders Andersen   ( Anders Ladefogeds søn) ( han får selv tilnavnet ”Ladefoged”)     1860    Søren Nielsen (I Rødding Kirkebog står der   i 1859: ” viede i Rødding Søren Nielsen 28 år forpagter af Spøttrup   Mølle, til   Dorte Andersen 21 år”,     datter af Anders Ladefoged af Grundvad. ) Hans svigerfar     Anders Andersen står i 1870 og 1890 opført som   aftægtsmand . I 1896 køber han en parcel mere til             1907  (skifte)   Dorthea Nielsen        1907 Søren Nielsen    1916 fra Kr. Larsen 2k     1925  Niels Møller        1958 Harald Balling                   1958   Svend Aage Jokumsen         1978  Anton Jokumsen      1995    Bo Elgaard    

Nr. 14   ( ejendommen ligger i Ramsing sogn)                                                           1885   Rasmus Madsen       1897Anders Peder Sørensen    1898 Jens Julius Hammer 1 912  Aage Nielsen       1916 Frederik Philipsen              1924  Peder  Hammer         ?    Henry Hammer                1981 Torben Hammer    

 

Heden    

             Der har været en ”studedrivervej”   fra ”Spøttrup” tværs over Rødding Hede   til ny Spøttrup, hvor en del stude fra Spøttrup var på græs.   Den ses på et matrikelkort fra 1816, og følger omtrent den linje som ”Heden” har i dag

Nr. 1    Matr. 25h 25i 26b 34l 55b                                                                                     1873   Peder Thomsen       1873 Laust Laustsen      1902 enken Karen Jensen     1902    Mads C. Madsen   1906 Anders Thomsen  1912 Christian Poulsen Søndergaard     1917  Poul Chr. Poulsen   også      1918 Fogedudlæg til Peder Chr. Jensen   25h 25i 55b         1918   fra Kirstine Hansen Kirk, til P.Chr.Jensen   9aa     1929     Skifteretsudskrift til Madsine Jensen   på samtlige matrikel numre                         Esper Jensen Smollerup 25h 24i 26b 9aa 34m 55b,   købesum   12.000 kr.     1985     Henry Jensen Smollerup    

Nr. 2   Matr. nr. 23b 64a                                                                                                        1851    Udstykket   til Anders Christian Husted ( han dør 1860 36 år gl.)              1862    Knud Nielsen bliver gift med enken Dorte Kristensen i 1861, men dør allerede 1865 27 år gl.     1884   Enke Karen Marie Sørensdatter til Dorethe Christensdatter      1884    Vielsesattest med adkomst   Niels Villadsen, der bliver gift med Knud Nielsen enke Dorthe Kristensdatter. I    1966   (flyttede til ”Søborggård”   i Vadum i 1892)     1892   Knud Christiansen     1895 Mads Chr. Christensen          1922 Carl Christensen           1927  Kristian A. Jacobsen             1933  Erhard Thomsen       1963Jens Jensen     

  Om Knud Strand            Vestsallingbanen køber i 1935 matr 64c af Erhard Thomsen  for 828,15 kr.,  natr 25n og 25c fra Madsine Jensen for 740,67 kr,   og 26p fra Johanne Svenningsen for en pris af 50 kr., det var da man for at skaffe passagerer til banen arrangerede badetog fra Skive til Knud Strand. Badegæsterne blev kørt i Lastbil ( med bænke på ladet ) fra Spøttrup Station.    

 Nr. 3   Matr. nr.  23d 24f 27c     ( Nr. 3 og 5 hørte sammen fra ca. 1870 – 1900 )     1870    Poul Poulsen        1899 Jens Christensen          1906 Jens Christian Larsen 1923   Søren Boel    1929Jens Hendriksen  Bak   23d  24f  27c                        1946   Evald Nautrup        1958 Gustav Christensen    

 (Kvartsvej nr. 20 )  25k  24q  22l                                                                                  1882   Anders Jørgensen   da manden døde flyttede enken til Nymøllev nr 27          1910   Jens Christian  Marinus Jensen  1921 Senius Pedersen  1924 Jens Kr. Kristensen     1935(fogedskøde)  Rigmor Jakobsen             1936 Einar Nielsen ( Amerikaner)         1949  Magnus Hermansen             Solveig Hermansen    

 Nr   4  matr. 36l                                                                                                                 Peder Jensen               1899 Jens Peder Jensen           1907 Kristen Jensen                  1909     Søren Kristen Sørensen  på en halvpart,   1928 køber han den anden halvpart af Kr. Jensen    1931Anders Christen  Andersen Dahl  1948  Harald  Juhl 1989 Hans Laursen    

 Nr 5     matr. Nr.  26c 23d  24f       ( Nr. 3 og 5 hørte sammen fra ca. 1870 – 1900 )  1868  Poul Poulsen  1870 matr. 23 d  1880  matr 24f        1899 Jens Christensen     1900   Niels Mathias Christensen  matr. 26c       1903 Martinus Christensen Hald     1904   Søren Kr. Sørensen   (mageskifte)      1906 Kristen Jensen    f.  18/7 1883     1907   Jens Peder Jensen           1933  Alfred Johannes Olsen   26c                  1937   Anton Iversen    ( tækkemand )     1947Søren Stampe    

Nr. 6                                                                                                                             Elna Stampe        Kr. Vestergaard                Flemming Brogaard    

Nr.  7     matr. nr. 36k     ( Gadehus)                                                                                              Peder Jensen          1892 Jens Peder Jensen          1898 Jens Pedersen Thybo     1905    Søren Ingvard Andersen (gade)     ( der er 2 fogedudlæg   med pant i ejendommen, 1914   32,17 kr. til ”Rødding Mode- og Manufakturforretning”             og i 1921 til købmand L. C. Toftensberg 9å 178,40 kr.)     1953  Jens Jensen         1955    Tage Sørensen    1958  Viktor Frøsig   1977    Margrethe Frøsigt             1994   Fhv. kirkeminister Johs.  Lehbech    

 8.A.  matr  37h                                                                                                                  1976   Karen  Balsby    

Nr. 9   Matr. nr. 36h   37p   38o   16c                                                                             1855    Christen Jensen     1860 Ingeborg Andersdatter    1868 Christen Nielsen Bach   1877   Peder Jensen      1889 Anders Christen Poulsen       1909 Henrik Madsen     1919   Ingvard Pedersen    1920 Jens Madsen ( Fjordkjær)   1956   Svend Aage Laursen     1969   købte et konsortium stedet af Svend Åge Laursen , det bestod af elinstallatør Sofus Priess, tømrer Andreas Ravn, Niels Graversen og Smed Dahl. Det var deres mening, at de ville indrette stedet til et    cafeteria eller lignende, men det lykkedes ikke at få det i  gang.                                                                                     Karin Hermansen   (Keramiker )      1986 Chr. Vognsen                                                         Rasmussen  ”Spøttrup Malerforretning”     

   ?     matr. 39d                                                                                                                 1876    Kresten Nielsen        1885 Peder Jensen    

 Nr. 10    Matr. nr.  39c  17i  7f                                                                                     1867   Anders Christian Poulsen    1870   flytter en fisker fra Mors, Peder Kristian Jørgensen ind her og bor til leje. Han køber i 1875   Heden 14                              1895  Alfred Madsen          1916  Alfred Madsens enke     1923  Sigfred Madsen     1982   Claus Balsby           1986 Knud Ibsen                Alex Lind    

matr 17i  er handlet således:                                                                                                1880 Anders Chr. Poulsen og P. Chr. Jørgensen,   1888 fra P.C.Jørgensen, sin halvdel til Niels Christensen           1895 Alfred Madsen,   1925   enken Johanne Madsen.    

Nr.?           Kuruphus)    (sommerhus)     Matr. nr.   9d                              1853     Chr. Jensen         1900 Christine Augusta Gjørup          1911 Alfred Madsen           Enke Johanne Madsen           1942   Sigfred Madsen             Niels Andersen    

Nr    11A matr.nr. 63b 18c 22g 28c                                                                                1881  Anders Christensen 1883 Lars Peder Pedersen                                                     1888 Søren Andersen (Louring)     1911     Søren Louring køber matr   nr. 22 g     til forening med matr. nr. 63b”           1920 Jens Poulsen     1922  Poul Pedersen  1923 Hans P. Møller                  Tage Møller                                                                    Om denne ejendom stod der i Skive Folkeblad under ”de gamle Nyheder” fra 1882.  ” Et hus opført 1881, hvor man kan holde en ko, ligger tæt ved fjorden, har 20 nedgarn, som han bruger til fiskeri i fjorden, ejeren Anders Møller”    

Nr.  12   matr.   9d                                                                                                                1942   Sigfred Madsen    1972 tømrer Jørgen Nørskov    1983   Jette Bøge m.fl.     1997   Werner Jørgensen    

Nr.  14    matr. 41e (53b) 17i                                                                                            1870    Niels Peder Jørgensen          1875 Peder Chresten Jørgensen, ( fisker, fra Fredsø på Mors)     1888   Niels Christensen      1902  Niels Jensen Kjærsgård   ( 17i) 1903    Mads Peder Jensen     1904  Kresten Laursen        1938 Peder Nautrup  ( senere Nymøllegaard )     1943   Konsortium   ( Anders Brokholm,   Peder Pedersen (Søgaard) , slagter A.E.Nielsen )     1943   Rasmus Lund Jensen        Kisbo   (flere beboere)        Bodil og Johannes Pedersen          Thorkild Rasmussen    

             Om ”Nymøllegaard” og ” Nymølle Teglværk” :  Ifølge Spøttrups jordebog for 1660, fæstede Jens Lambert Nymøllegaard. Chr. Jensen fra Mors fæstede Nymølle 1846. Han købte den fri i 1852, og købte samtidig matr. nr. 1 d, og startede Nymølle teglværk. Der var samme ejer til både Nymølle Teglværk og Nymøllegård indtil 1924,, hvor Nymøllegaard blev solgt fra teglværket.    

 Nr 13    1d 1n 1q   „ Nymølle Teglværk“                                                                    1852      Chresten Jensen , han dør 1860     11/7 1860   Enken Ingeborg  Andersdatter    (skifte)            1883  Jens Christensen    16/11 1917 enken Sidsel Møller f. Nielsen   ( skifte )     4/7 1924     Ålborg Trælasthandel    ( Fogedudlæg)     12/9 1924   frasælger Ålborg trælasthandel matr nr. 1 r og 16 b ” Nymøllegaard ” til Johannes Carlsen    

1930            E. Kronshage

1931            køber Kronshage matr nr. 17 m og 17 n af Bodil Kathrine Nautrup

1933            Walter Hansen    ( Kronshages   konkursbo)

1938            C. Piper   Købesum 23.300 kr. + løsøre 4.570 kr.

  1949            ”Konsortium”( Linderoth,     murer Christiansen,     Søren Nautrup,    Åge Nielsen )

              Da produktionen stoppede , blev samtlige bygninger på nær privatboligen ( der nu benyttes som sommerhus), og skorstenen, der er anført på søkort som sømærke , og derfor ikke må fjernes, nedrevet, og der er nu anlagt parkeringsplads for strandgæster, toiletbygninger, fiskerhuse, og overnatningssteder for turiste     Der en bemærkning, som er interessant i en anden forbindelse, der står nemlig i fæstebrevet fra 1798:    ” Jeg forbeholder mig i grunden at nedlægge bemeldte mølles maleværk, når og til hvad tid jeg sådant for godt befinder, da jeg i stedet for om muligt er sindet at lade opføre en vejrmølle her på gårdens mark.”

 

” De Gamle Nyheder” fra 1 februar 1949 fra Skive Folkeblad stod der: ” Efter forlydende agter teglværksejer Piper Nymølle Teglværk i Rødding, at nedlægge dette, da den nuværende forpagter har opsagt forpagtningen. Det var en indvandret morsingbo, der i 1860 opdagede de store lerbakker ved Nymølle, og da fjorden gav gode transportmuligheder for afsætningen, begyndte han en produktion af mursten

 

Nr, 15   matr. Nr. 1 aa          ( æ røwhwol) Hvorfor hedder den sådan? Jeg har en teori. Da lærer Jakobsen omkr 1880 søgte lærerembedet i Rødding, gik han fra Elsø på Mors for at se embedet. Han gik ,og skulle færges over Harre Vig. Færgemanden der blev kald ”røwhwol”. Er der en sammenhæng, der har formentlig også boet færgekarle i huset ved Nymølle. En anden teori, at en mand der ville købe det,   blev advaret, det …….. skulle han ikke købe! Søren Vinther Nielsen der bor i Selde har en anden forklaring på navnet. Købmand Wahl i Rødding havde pakhus og modtog mange varer pr skib over Nymølle, der blev derfor bygget et lille hus mellem Nymøllegård og teglværket, hvor der blev indrettet kontor. Hvad der er foregået der, om man har siddet og fordrevet ventetid med kortspil eller en øl og en snaps, vides ikke,   men i folkemunde fik huset hurtig navnet ”røverkulen”, det blev så snart ændret til ovennævnte navn.

              Frederik Christensen         Viggo Jørgensen        1960   Tage Christiansen   1988   Ruth Christiansen          

  1998   Ernst Bisgård        1998   Helene Jacobsen             Torsten Pedersen

 

Nr. 16   Matr. nr. 42t   tidligere 42c 53b (42c lå helt ned til stranden)

1875    Jens Pedersen   Skytte             1877     enken Ane Margrethe Sørensdatter

1877    Peder Kristian Laursen   ( søn af Laurs Pedersen Høegh   Nymøllev 49)

1936    Marie Jensen   f. Laursen   ( Høegh)            Møbelhandler fra Skive (Landb. møbell.?)

1987    Jørn Nielsen         1989     Richard Pedersen,   kunstmaler            Erik Mark

 

Nr. 17      1r 16b   ”Nymøllegård”    (   og   1853 – 1924 Nymølle Teglværk)

1660       Jens Lamberth   ( ifølge ” Spøttrups Jordebog”)

(1710)     bor der en Søren Lambertsen der , ( hans kone dør i 1710)

               En enke:   Johanne Funder

1760       Chresten Eskesen      fæstebrev 14/10

1779        Peder Dyhr     fæstebrev   7/5   ( står et par steder opf. Som Peder Nielsen Dyboe)

1793       Christian Christensen Noe , 46 år møller   fæstebrev 1/5, han er der også i 1801

(1834)      Jeppe Madsen   ( i Folketællingen 1845 står kun anført én person ved ” Nymølle Færgested” , nemlig     Sidsel   Nielsdatter , 33 år, ugift , født i Brøndum , tjenestepige) Hun er der for øvrigt også i 1834 hos Jeppe   Madsen. Han flyttede fra Nymølle i 1839 til Baadsgaard i Krejbjerg, som han også ejede, da forholdene  

          ved Nymølle, var helt ødelagt efter en stormflod , året før.

1846        bliver Chr. Jensen fra Mors   fæster af Møllen og færgeriet,

1852        køber han Nymøllegaard fra Spøttrup til selveje.   Han låner i 1852 1900 rdl. af proprietær Riis på   Blidstrup, og i    1853    låner han 1400 rdl. af skolelærer Jacobsen Rødding, og en gårdmand fra Hem.    

11/7 1860 overtager   hans enke Ingeborg Andersen   for møllen gennem skifteretten. Hun driver den med hjælp af    børnene og tjenestefolk, men

30/4 1883    er det hendes søn Jens Christensen, der tager over , og der bliver oprettet en aftægtskontrakt med   moderen.

1917 er Jens Christensens død, og hans enke Sidsel Kirstine Møller f. Nielsen  kører ejendommene videre, men kan ikke klare det, hun går fallit, og   ved fogedudlægsskøde

(1921)         er Jens Villadsen forpagter af Nymøllegaard

4/7 1924     overtager Ålborg Trælasthandel både Nymølle Teglværk og Nymøllegaard, men   den   12/9 1924   sælger Ålborg Trælasthadel   matr. nr. 1r og 16b   til   Johannes Karlsen ( det er ”Nymøllegaard”)    4/9 1925     overtager   Mads Karlsen, men sælger   29/4 1927   til Otto Bach, han går 2 år efter fallit, og

17/4 1929  overtager   Theodor Lund   Nymøllegaard   på en tvangsauktion. Han klarer sig nogen år, men    1942     overtager en Emma Thorsen gården, men sælger den samme år   1942    til 3 mand, Anders Pedersen Brokholm, Peder Pedersen (Søgård) og A. J. Nielsen. Året efter, 17/2 1943   overtager    Peder Nautrup, ”Nymøllegård”    for 22.000 kr.   og da han en del år efter køber ”Landting” (og senere bliver postfører Struer - Venø,   og postbud på Venø, sælges   gården   1955   Jenny Tang   og     Niels Graversen        1991    Per Tang

          ”Gården var fra ældre tid et gammelt færgested med kro, hvor der var overfart til Mors. Ligeledes var der en vandmølle

        , men Spøttrup hollandske vejrmølle fik kgl. Bevilling   den 19 februar 1842 i stede for, det på grund af gentagne vandflod nedlagte maleværk i Nymølle. Kroen og møllen er nedlagt, men der er endnu færgefart over   fjorden.   I 1897 under en storm, steg vandet så højt, at bølgerne slog op omkring vinduerne i stuehuset. Folkene blev   bragt i sikkerhed. I udhuset stod kreaturerne i vand, og man tænkte på at få dem ud, men vinden begyndte da at sløje af, og vandet trak sig langsomt tilbage, så gården blev stående. Broen over åen ved indkørslen til gården var skyllet væk. Nu er der anlagt en dæmning og en sluse i åen mellem fjorden og gården, og den har vandet aldrig gået over. Et teglværk blev i mange år drevet sammen med gården og gav arbejde til ca 30 mand. En stor   del af stenene blev afsat overfjords.   Teglværket er frasolgt gården og drives ikke for tiden. Agerjorden er ikke af de   gode. Fra gården og ud til fjorden mod nord er der græsjord mellem sandrevlerne. Gården har skiftet ejer mange gange de sidste åringer, og har til tider været ubeboet. Nuværende ejer er Peder Nautrup” ( Laur Laursen) .   Peder Nautrup flyttede til Landting v. Vinderup, senere til Venø og blev postfører, mellem Struer og Venø. Gården har været ejet af Niels Graversen. Nuværende ejer er hans   (søn),   Per Tang. Fæstebrevene er spændende læsning. Bl. a. skal fæsteren ”uophørlig” uden betaling overføre Spøttrups ejer og hans folk i tjeneste til og fra Mors. Spøttrups ejer har alene   ret til alene fra ålekisten i åen, og har fiskeretten i Mollerup Sø. Og fæsteren skal holde øje med at ingen fisker ulovligt i området, og anholde dem og melde det til Spøttrup.

              Der må på et eller andet tidspunkt også have været en ”hollandsk vejrmølle” ved Nymøllegård, der findes et billede på lokalarkivet i Lihme, hvor man tydeligt kan se den. Men måske har den været benyttet til den ”projekterede afvanding af Mollerup Sø”  

 

  ( Nr.   18 )    matr. 37h   (22e) nedrevet

1877     Peder Villadsen              1893 (skifte)    enken Christine Gjørup                    

1893    Hans Christian Jensen     1898   enken Kirsten Andersen,   

  1898    vielsesattest Jens Nielsen          1898 Niels Madsen               

1924    Laurits Geertsen

 

Nr.  19   matr. nr.   1a   1c 1f   1h    ”Ny Spøttrup”

      Proprietær Niels Breinholt på Spøttrup der selv har ladet Ny Spøttrup bygge, og selv bor der sælger i 1875 til   Dalgård i Tødsø på Mors, og ungkarl Christen Mikkelsen Kudsk af Vile. Efter et vurderingsskema fra   30`erne, var gården tækket med rør, med undtagelse af et svinehus.

1875     Chresten Mikkelsen Kusk              1922   Jens Kusk Mikkelsen  

  1947     Signe Kusk Mikkelsen         1966     Frede Kusk Mikkelsen

 

Om matr 1f  (Mollerup Sø) står der i Matriklen:

1961   Signe Kusk Mikkelsen til: Fred Brochmann -    Alfred Brunsgaard   -   Jens Chr. Brunsgaard   -    grd. Peder D. Nielsen -   grd. Åge Nielsen -    og grd. Niels Christiansen

1969   Harry Andersen , Ramsing   -    Vagn Andersen, Resenvej 26 Skive -      S. Vestergaard, Holstebrovej 52   Skive   -   Jens Peder Hørby, Bustrup -    Anthon Larsen Holstebrovej 69,Skive    -     Peder Nyby   Lem -     dyrlæge Arne Pedersen,   Skivevej 6 Balling   -     Laust Sørensen ,Thinggade 8, Skive    -    Hans Højgaard,   Estvad   -   Erik Rønby, Krejbjerg

 

  Nr.   20     matr.   12c   13q   14c   22d

1869   Jacob Madsen,         1880    Jens Peder Mathiesen       1890 mageskiftes med Christen Christensen Mandsberg

1891  køber C.C Mandsberg   matr 22d fra Fjordkærvej 7

1920   Peder   Jensen Hedegaard Pedersen              1921 Jens Nielsen

1925   Kristian Nørgaard   Gregersen            1941    Kr.   Nielsen   Knob    (fogedudlægsskøde)

1964    Emmy Mønsted               1996   Kaj Fjendbo Jørgensen

 

Nr.  21   matr 1æ

1950     Johannes Jensen                 Anna Jensen                    Dan   Søgaard   Jensen

 

Nr.   23     matr.   Nr.   1z,     

1951       Mads Brokholm        1956 Kresten Kusk Mikkelsen       1986 Viggo     Pedersen

 

Nr.  24      matr. nr.   12i   ” Sparreknap”

 

              Kristen Mandsberg

1932     Jacob   Dall ( fra arvingerne efter Chr. Mandsberg)      

1932     Johannes Sørensen    1934      (fogedskifte)   J. C. Kjeldberg)             

  1938      Niels Thomasen         1974   Claus Søndergaard ( Leg og Hobby)

 

Nr.   25    matr.   nr.   1y

1950     Mathias Gjedde         1971   Vagn Ulrik             1997   Bjarne Kristensen      

2004     Per Hede Christensen

         

Nr.   26    matr. nr. 27 b

             Ejendommen er udstykket fra matr 27a ( Vadumvej 23) 6/5   1908

1909     fra Jens Chr. Jensen   til   Mads   Jacobsen

1937     skifteretsskøde som adkomst for arvingerne efter Mads Jacobsen

1937    fra S. P. Jørgensen som befuldmægtiget for arvingerne efter   Mads Jacobsen   (Sloth) til Magnus Sloth 1959 Holger Sørensen   1963 Vilh. Andersen

1970  P. Evaldsen     1972 Brillehuset, Skive ( Nørgaard ) sommerhus

 

        På et kort fra 1814, kan man se, at der lå en ejendom ” Gammelhedehus” Hartkorn 0.2.1.1. , omtrent hvor Gl. Hede ligger nu. Første fæster , der kendes der var Peder Ibsen . Næste fæster er Svenning Jensen Skiødt , der får fæstet 22/5 1735. Han bor på gården til 25/1 1772, hvor hans søn Jens Svenningsen overtager fæstet.   Matr nr. er   l L , der senere tilhører Gl. Hede. I realregistret ( tingbogen) står et notat fra 1854, ” at Niels Breinholt overtager   Gammelhedehus   ved auktionsskøde. Han har formentlig allerede dengang haft området, hvor han senere lod ” Ny Spøttrup” bygge i 1870, og det er så selvfølgelig fulgt med , da han i 1875 solgte Ny Spøttrup til Kresten Mikkelsen

 

Nr. 27  matr lk lm   ( 1l)   Hartk   1.3.2.1.

               Henrik Kjær

1804       Eskild Pedersen Dahl, (f. i Krejbjerg 1769)(fæstebrev 1/5,   ” efter sin morfar ” Henrik Kjær   1845 bor han der stadig som fæster , kaldes nu Eskild, er enkemand   76 år   sønnen Peder Eskildsen bor hjemme og   er gift. I 1850 har han overtaget fæstet, faderen må være død i mellemtiden, og der er ingen    tvivl om, at han   overtager gården i 1852 , da alle Spøttrups gårde sælges fra, for han bor der op til 1880,    hvor han søn Jens Peder Pedersen ” bestyrer gården for sin far ”, der da er 69 år.   I 1890 har Jens Peder overtaget gården.   (1890)      Jens Peder Pedersen   . Kresten Kusk der ejer Ny Spøttrup sælger i 1904   matr nr 1l ( det tidligere   

         ”Gammelhedehus”)   til Jens Peder Pedersen , der nu har fået tilnavnet Daht.   J. P. P Daht dør i 1922 og hans    arvinger   sælger gården til:         1922   Kristen Jepsen    1944   Jacob Jacobsen Ramsing       1950     Viktor Høgh         1965   Verner Christiansen ( fra Balling )      1970   L. Konge     1996 Karen Margrethe Hauch

 

Nr.  28    Matr. nr. 23 h 23i

1906   fra Laust Husted til   Esper Olsen    1910 Jens Christensen Møller             

  1914   Thinus Høegh   1920   Niels Nielsen   Trærup    1926   Poul Christensen Møller

1927    Martin Dølby      1984    Vera Dølby   1995   Tom Engelbrecht    

  1996   Hans Henrik Søndergaard

 

Nr. 30    Matr, nr.   23g

1906   fra Laust Husted til   Jens Pedersen            1922    Marinus Pedersen Schmidt         1928    Karl Knudsen    1941    Magnus   Nørgaard           1941 Anders Nyby        Kristian Christiansen (Larsen)      1964     Kr. A. Jensen,   hans kone Alice var væverske        2005   Per Olesen       

 

  Nr. 32 Matr. nr.    23f

1906  fra Laust Husted til   Jens Nielsen      1939   Dorthea Nielsen       S.Kr. Sørensen

          Kr, Nygård Jensen             Harly Geertsen              1964 Sv. Nygaard Jensen

 

  Nr.   34   matr. 23e   23k

           Laust Kristensen           1887 Anders Kristensen          1895 Enken   Ane Larsen     1895  Jens Peder Sørensen           1915 Jens Marinus Nielsen, ( han har allerede i 1914 købt matr nr. 23k af Mads Kr. Kristensen)      1919   Kr. Nygaard    (fisker)   (sognerådsmedlem for S.) Foruden at drive fiskeriet, havde han også cykleværksted i et udhus. oplyser Peder Milter. han mener også at han havde en " tandem cykle til udlejning" ( Peder sagde "tandem " med tryk på d´et), der findes også på grunden fundamenter i cement til resterne af en brønd,  1971 Maren Nygaard Jensen               

1986    Evald Sørensen, (Grethe Sørensen)     (sommerhus)

1988    Poul Hagen Olesen   (, artikel i Skive folkeblad en lørdag i 2001)

 

Industrivej

 

1.  Inventa

 

2.     matr.    15n

    Sigh og Søn

  1982     Brd. Furbo

 

3.  

     1983 Viggo Kristens og sønner

      Den Wood

 

5.   matr.   15x 15aa 15z 15æ

   1986      Jabo Møbler

 

10.    matr.    15s

  1979     Kaj Nautrup

 

20.   matr. nr. 15e 15d

1882   Anders Nielsen         1905 Skifte   Niels Andersen           1935 Harald Jensen

  ( plejesøn af Niels Andersen)

            Oskar Olsen       Sv Clemmensen      1983 V Andersen      1992 Børge Kristensen

 

Nr.    matr,nr. 34d 14q 11f   41f

(11f)   1855   Mads Sørensen ,      1868 Jens Pedersen

1869   hele ejendommen     Ole Chr. Sørensen          1878 enken Mariane Sørensen      

1879   Niels Pedersen               

1905  Inger Johanne Pedersen      1910 Jens Handbjerg     1952   Marius Handbjerg

           ejendommen købt af Arne Bisgård og nedrevet 2001

 

Nr.         matr.   34e 28c 11g 34r 10y

1859      Ole Sørensen    (28c)   ( mageskifte) (i 1897   11g)           1899 Peder Olesen Sigh

1918     Fra Jens Chr. Primdahl    34r           1923   Fra Berthel Møller   10af

1929     Andreas Nørgaard               1975   Hans Nielsen

 

 

  Kjærgårdsvej   

      

 

Nr. 41   matr. 33a  35c 70e 33e 54a 70d 34a 34h 33f 70b   ”Kjærgård”

             Gården har ligget med stuehuset syd for landevejen, og udhusene nord for , så landevejen gik ind   gennem gården , men den blev flyttet lidt mod nord. Matr 34 a og 35 a blev sammenlagt

(1683)    Laurs Jensen og Niels Sørensen     1772   Jens Laursen, fæstebrev

1793       Niels Kristensen Godsk fæstebrev 30/12   

1826       Lavrs Christensen   (fik fæstebrev det år, købte senere gården.)           

1853        Søren Kristensen Kæmpe

1881    Niels Kristian Sørensen og Jens Kristian Sørensen    1881 Jens Kristian Sørensen

1910       Magnus Nielsen      1925 Jens Kristian Primdahl       1938 Kristian Primdahl        

1990       Vagn Primdahl

 

34a

(1683)   Olluf Christensen          Jens Ollufsen          1744   Søren Thybo fæstebrev 28/7

1759      Niels Svenningsen fæstebrev 4/10            1793   Laust Nielsen   fæstebrev 30/11

1844      Peder Lauritsen fæstebrev 16/12             1859 Niels Jensen Majlund

1910       skifteretten , Mariane    f. Nielsen                    1913 Jens Kristian Primdahl

 

Nr. 43     matr nr, 35 a

                Christen Christensen            1772 Anders Kristensen fæstebrev 4/8

1826        Laurs Kristensen   ( bor på matr. 33a)         1859 Jens Pedersen Primdahl

1899        Jens Kristian Jensen Primdahl           1932 Peder M Primdahl   nr. 35a                

1998        Bent Nielsen 

 

Nr. 60  matr. Nr. 33g  43d    (70a)

1874      Jacob Christian Madsen              1881 Christian Lai Christensen

1894      Karl Christensen Dahl      1896       Søren Andersen Nielsen   I 1897 også 43 d

1931      Arnold Nielsen            1940   Peder Kristian Nielsen       1940   Søren Madsen

  1948      Jens Primdahl                 1981 Gert Kristensen

 

33c (efter realregistret , „tingbogen“ )

1850      Christian Nielsen              1876   Jens Pedersen Primdahl              1881 Jens Peder Primdahl

1890      Berthel Jensen Primdahl           1903     også 12 e           1916    matr 1i og 1p ?    fra Gudik Gudiksen

1925      Peder Kristian Primdahl

 

Nr. 76     matr. 33b 34q 34g

1852     Jeppe Nielsen           1879 enken ( Karen Marie Jensdatter)

1887     en søn Mads Jeppesen g. m. Ane K Nielsen . Havde 8 børn, hvoraf 3 døde som små. 1 søn Jeppe ,   g. m. Marie   Pinnerup , fik gården . nr. 2 Johanne g. m. Jens Jepsen Mollerup – nr. 5 Marie g. m. Mikkel   Ramsing

         – nr. 6 Niels Peder g.m. Nanna Nautrup – nr. 8 Niels Jepsen , g. 1. m. Mine 2 g. m. Marie Jørgensen

  1918       Jeppe Madsen Jeppesen ( Jep i Kjærgård) ( 2 sønner Søren og Magnus, gården brændte i 1947 , blev udstykket)    

1947     Harald Clausen ( byggede nyt stuehus)     1962   Vilmer Holm      Klaus Pedersen

 

Nr.?          matr. 28 e 17d    (nedrevet)                                                         

1866     Jens Laursen          1880 Niels Christensen                 1893   Jens Jensen                                                                                     

1911     Herman Hermansen   Han byggede i 1915 nyt stuehus, det gamle var bygget på mosegrund,og derfor meget ustabil

1951     solgt til et konsortium, der solgte det videre til en murer, der boeder en kort ti, blev senere revet ned.

 

Nr.?  matr.   30 c   31 e     ( nedrevet )

1863       snedker A. Andersen       1874   Niels Kristian Kristiansen    ( Da gny Christiansens   bedstefar)

1911       Niels Nielsen   (Skovsager)              Peder Nielsen Skovsager  

 

Nr. 78  matr 1B

1941      Harald Gudiksen              1944 Johannes Gudiksen                 Bent Jensen

 

( Åbakken nr ? )             ” Hesthave”

            Nis Nissen Spøttrup  

1809    Justitsråd Frederik Stadel, Ullerup, Mors   8500 rdl, ( Nis Nissens svoger )

1813    Kr. Vraa Jensen , Balling       4000 rdl. (han havde kun én søn, der blev umyndiggjort)

1821    Konsortium:   Sognefoged og selvejer Niels Nielsen Kjærgaard, Overgaard i   Krejbjerg Jørgen Toftgaard ,   Balling   Ungkarl Peder Jensen Primdahl, Nr. Andrup          6.400 rdl.

1827     Peder Primdahl, der bliver gift med Maren Gudiksen, køber de andre ud og bliver eneejer.

1870     Poul Dahlgaard, der bliver gift med datteren Johanne Primdahl.   Han er fra Tødsø på Mors   Han betaler 14.000 rdl, + aftægt til forældrene og en ugift faster (Karen) Har en søn, Bertel Dahlgård, der   bliver indenrigsminister   Johanne Primdahl får skøde på Hesthave i 1870, Poul Dahlgaard i 1875

1897     Johanne Primdahl

1905     Gudik Gudiksen   , der bliver gift med Mitte Primdahl. Han bliver landstingsmedlem, sognerådsformand, bestyrelsesformand for Skive –Vestsalling Jernbane

1944      Knud Gudiksen              Johan Jensen   fra Vraa i Balling

1976       Knud Dyhrberg Jensen       Breum Hansen , antikvitetshandel og feriecenter

             .                                                                                                                    

Mollerupvej

 

                Matr    20 u

1970      Laust Laursen Godsk      1984   Vagn Primdahl   1990 Christian Primdahl

 

                Matr. 20 y   20 z

1996      Kristian Ahm Hansen

 

Nr. 5    matr. 20a 61d (1916) 13k (1918) 21b 8g 4l 4b      ” Mollerupgård”

1708       Anders Andersen     1709 Jens Laursen                 

1731        Anders Laursen   hele Mollerupgård

1768       Chresten Andersen   (fæstebrev 22/6)   ½ gård  

1769        Laust Andersen   fæstebrev 31/10    ½ gård

1804       Christen Poulsen   fæstebrev   1 / 2 (efter Laust Andersen)

1841        Mads Kristensen   (kaldet Poulsen) f. 1804 , fæstebrev 24/8   han var gift med    

                Maren Sørensen, købr gården     til selveje i 1850

1876         Enken Maren Sørensdatter

1886         Mads Peder Jepsen, der var gift med en datter af Mads Poulsen, og arvede gården   de havde 7 børn       Mads Kristian   Jeppesen,   -   Jeppe Markus Jeppesen   f.   1878   -     Maren    f.   1880   -     Ane Katrine   f. 1883   -     Jens f. 1886 ( næste ejer af Mollerupgård)   -   Gudike Jepsen (rejst til USA) -    Mette Katrine

  1916         Jens Jepsen   der blev gift med Johanne fra Kjærgård overtog gården 1916, de havde 4 børn:Peder f. 1913 ( Spøttrup Mark) - Ejnar f. 1915 Spøttrup Mark   -   Anna f. 1918 ( g. m Laust Godsk, der var næste ejer )    -   Marie f. 1921   , g. med Ove   Kristensen

         Laust Godsk          1968   Niels Bundgaard Mortensen      1993   Arne P. Knudsen

 

Matr. Nr. 60a  ( lå nordvest for ”Mollerupgaard”)

1806 ? (1834 – 1850 )  Niels Christensen   død 1857

1858    skolelærer Ev. Jacobsen, pris 400 Rbd. Der lå et dårligt hus som blev solgt til nedbrydning.(Købt af Breinholt)

1876    Peder Christian Møller          1879 Niels Pedersen Primdahl     1894 enken Maren Kristensen,

1894     Jens Svenningsen            1919     Anton Skov       1933 Peder Robert Jensen

            ( røde Robert)   

 

Nr 7   matr. 19g   61b 20g

1868   Anders Peder Jacobsen       1875 Andreas Dooleverdt    1890 Jens Svenningsen

1894   Ane Pedersen   1897 Niels Christian Mouritsen   1906 Peder Christian Jørgensen

1914   Laust Olesen Jensen Skytte          

1922   køber han matr 21n fra Kr. Stampe og 20 q fra Jens Jepsen Mollerupgård

1933   Harald Mouritsen    1953 Ingvard Andersen          1987 Henrik S. Jensen

 

  Nr.11          Matr. nr. 20m

(1923)     Mads Peder Jepsen      1931 arvingerne til Jens Jepsen        1933   Aksel Nielsen

               Søren Larsen         Leo Trustrup      1991 Per Henriksen       1986 Jan Kristensen   

1990 Henrik Jensen

      

Nr.  13    matr nr. 19c    (8ø   19b)                                                                     

1861   Anders P. Jacobsen            1868    Jens Chr. Jensen       1876    Niels Christensen                                                                           

1898   Poul Chr. Jacobsen          1908    Andreas Jacobsen              1922    Henrik Madsen      (også 8ø )                                                                                 

1923   Peder Chr. Pedersen        1928    Købmand Peder Pedersen      1937    Jacob Chr. Jacobsen    (19b og 8ø)

1937   Aksel Jensen   ( 19b 8ø og 19c) 26.700 kr.       1946 Christian Mølvadgaard          

1978    Leif Nielsen,     1984    Peder Sørensen         1986 Poul Erik Hansen              

  1995    Else Stampe

 

Lå bagved nr 13   matr 19b

1865    Josef Pedersen          1910   Søren Peder Olesen         1917   Kristen Olesen

            Magnus Christensen (Assersen)             Robert Jensen

    

Nr.15   matr 29h 29f

1895     fra Henrik Christensen   Niels Christian Hedegaard  

1896     Niels Jensen Gjedde               1933   skifteretten   til Kirstine Gjedde

1933     Theodor Godsk   Mtr.nr.29h     1964 Ellen Nautrup    2004    Katrin P. Jacobsen

 

Nr. 17  matr     29e 20h 19c 29i (Ejendommen er nedrevet. I dag (2004) er kun en længe af udhusene tilbage)     1875       Murer Anders Sørensen         1879   Mads Sørensen    

1897    Inger Kirstine Pedersen 1898 Peder Pedersen Nautrup    1918   fra   Kristen Larsen matr. 19 o       1935   Jacob Jacobse1943       Niels Laurberg Christensen

         Peder Andersen          1986   Lars Nielsen           mange forskellige beboere

   

Nr. 18        Matr. 21 a -   7 c Gården har ligget længere mod nordvest i Mollerup By.

           Udmarksjorden blev frasolgt under matr. Nr. 21c. det er det der kaldes ”Skinnebæk”     Her fandtes i en mose i 1940 de 11.000 ravperler, der findes på Skive Musæum.

          Chresten Andersen    (l fæster)

1777     Niels Christensen Mollerup    (2 fæster )   søn         1823   Christen Olesen   (3 fæster)    fra Mølvadgård

1844         Mads Christensen junior. ( kaldet Olsen), han blev fæster af gården i 1844,købte 1850

1857         Enken Maren Pedersdatter      1872 Peder Nielsen         

  1886      Peder Nielsens enke   ( Mette Marie Pedersen )     1909 Niels Peder Nielsen

               Harald Christensen      Kristian Olesen           1987   Egon   Thomsen

 

Nr. 19  Matr. nr. 31e 68b 68e 32i

1850      Niels Nielsen 1868 Enken Ingeborg Pedersdatter      1869 Jens Christian Nielsen

1877       Peder Nielsen    1897 Mads Chr. Pedersen       1906 Enken Kirstine Nielsen

1906       Peder Grundvad Nielsen      1931   Niels Jacobsen               Rasmus Lund Jensen

               Harry Jensen               Leif Nielsen                   1987 Keld Led

 

Nr.   20          Matr. 61c.

(1850 – 1870)  Jens Chr. Thorsen    1881       Jens Chr. Jensen   ( hans søn)

              På træmusæet i Oddense, står der en båndsav med træstativ, der har tilhørt Chr. Jensen. I teksten   ved den forklaring der er til båndsaven, står der bl. A. : ” Chr. Jensen , Mollerupvej 20, der blev kaldt     ”Smeden i Mollerup”, var meget kreativ. Han flettede kurve. Hans kone var meget dygtig til at bruge

         rokken. Desuden kunne han lave alt indenfor håndværk. Han oprettede en virksomhed, som han kaldte ” Ting og Sager”.”

1894      Enken Inger Ludvigsdatter    1894       Niels Peder Nielsen     ( Niels Smed  

1919 også 4r           Aksel Nielsen    ( Aksel Smed)  

1991      J. Christiansen                1995   Jan Nonbo

 

Nr. 21   matr 30b 72 14k

1857      Søren Sørensen                  1894   Enken Ane Pedersdatter     ( skifte )

1894      Niels Jensen                 1899   Peder Jensen              1907   Niels Jensen

1916      Enken    Jensine Jensen   f. Jakobsen               1924   Andreas Jensen Milter

              Peder Jensen Milter                1991 Claus Jensen Milter

 

 

Nr. 22  matr. 65a 31d 32h 5c 5i

1840     Christen Andersen            1853   Peder Christensen              1871 Just Sørensen

1900     Just Kristiansen        1928   Anders Kr. Andersen Dahl     1929 Søren Christensen

1936     Severin Jensen   1938   Åge Jensen   1978 Dennis Dubgaard    

1983      Henrik Jensen     1984      Frede Andersen       1995   Michael Christiansen

 

Nr 23   matr. Nr. 18a 30d 29c 18g   “Søgård”   Gården har ligget i den sydlige del af ”Mollerup By ”

              Chresten     ( l. fæster )

1777     Niels Christensen    ( 2 fæster , fæstebrev 22/1 1777)    søn

1788     Jacob Christensen Bak    f. 1754, ( 3 fæster, fæstebrev 27/5 1788)

1833     Hans Jakobsen   (4 fæster, fæstebrev 28/3 1833 , køber gården til selveje 1850)

1863     Jakob Hansen og Chresten Hansen

1865     Jakob Hansen hovedparcellen 18a ,   Chresten Hansen 29c     1891 Ivar  

             Pedersen

1919     køber 18g og 29l fra Chresten Svenningsen        1925 Jens Primdahl Pedersen

1970      Bjarne Olsen    (Kiba)              1995   Arne R. Thomsen

 

              Matr 18e

1891 fra Jens Primdahl Pedersen til Lars Chr. Pedersen,     1895 Jens Christian Larsen

1906    Jens Kristensen,     1929   Magnus Peder Kristensen,    1942 Harald Mouritsen

 

Nr. 24   matr. nr. 31m 32o 10ag

1913    Marinus Nielsen til   Kr. Graugaard      1918 Søren Jensen    1924 Henrik Madsen

1926     Andreas Sørensen     1971 Flemming Schwartz   1986 Keld Primdahl  (Dyreinternat)

 

Nr. 25.        Matr. nr. 19a 18b

               Niels Madsen Skødt f. 1676 d. 1737

1737       Christen Nielsen Skødt , fæstebrev 20/12 ( en søn,Mads fæster af Sdr. Andrupvej 27)

1771        Mads Nielsen Skiødt   han er broder til den forrige fæster

1775       Niels Nielsen   Jebjerg, fæstebrev 30/11                                           

1809       Peter Jensen   (Skøtte) , fæstebrev 22/10      ( kaldes også ” Peder Mollerup”)                                    

1841        Jens Petersen   Skytte   , fæstebrev 8/5.   Han køber gården   16/2 1850, d. 1876

1876       Enken Ane Margrethe Simonsen

1881        ( Vielsesattest)   som adkomst for Laust Olesen Dahl, får først skøde på ejendommen 1885. han dør i 1895

1896        skifteretsattest for enken Ane Margrethe Simonsen.    Ane Margrethe Simonsen bor ved folketællingen i 1901 hos noget familie på søvejen 8                                       

1896        Anthon Majlund Nielsen , ( f. 4/4 1872)                 1901   mageskifteskøde   Niels Nielsen Schou

1902        Peder Kristian Kaastrup                1908   Svenning   Christensen                                               

1911       Chr. Svenningsen   (han køber i 1918 matr. 18b af Jacob Ravn, og river formentlig husene ned)                                                

    1946   Agner Nautrup      1964 Theodor Nautrup           1998 Søren Gosvig

 

 

Nr.   ?     matr nr. 18b    nedrevet

1865     Chresten Hansen          1899   Kirstine Sørensen til pastor Fibiger Jørgensen

1899      Jacob Jacobsen Raun            1918 Chresten Svenningsen 18b og 29e

 

Nr.  . 26   matr. nr. 32 a 31n 6af 20n 20o 20p

              Iver Kristensen                  1771 Kresten Iversen, fæstebrev 8/11

1820      Iver Kristensen , fæstebrev 20/10        1856     Peder Iversen           

  1903       Kresten   Olesen   Sigh

1922      Kr. Larsen          1924 Theodor Godsk        1934 Fogeden til Laust Skytte      

1936       Alf Nielsen    17/6        1944   Kr. Bisgaard          1953 Jens Christensen

               1962 Tage Rasmussen               2003    Peter   Kjældsen

  

  Nr.   28        Matr nr. 29a 28g 28k   ligger på sin gamle plads,  

    Laurs Ollufsen    1741     Jens Laursen    ( 2. fæster)    1772    Laurs Jensen    ( 3 fæster    )    

  1836              Søren Andersen, da fik han fæstebrev 12/7 1836 , han var sognefoged , og blev dannebrogsmand, og   gården   blev købt til selveje i 1850   har været i slægtens eje siden .Sønnen Henrik overtog gården         

  1875      Henrik Sørensen       1910 Jens Chr. Sørensen    Osvald Knudsen   ( gift med Jens Kr. Sørensens   datter )       Bjarne Kamstrup     ( gift med Osvald Knudsens   datter )     1983   Gert Hosbond  

 

Nr. 30   matr. 30a

            Ole Nielsen     (1. fæster)         Peder Nielsen   ( 2 fæster, )

1731    Laus Jensen    ( 3. fæster   fæstebrev 6/11 1731)

1771    Jens Laursen    (4 fæster   ,   fæstebrev 5/8 1771)

1787    Just Svenningsen   (   5 fæster    ,   fæstebrev   19/1   1787) en søn fra matr. 6a

1809    Søren Jensen Jeberg    ( 6.   fæster )

1846    Just Sørensen    ( 7 fæster, fæstebrev 22/6 1846) Køber gården til selveje 1850.

1872    Niels Christian Christensen Lynggaard              1873     Ole Nielsen

(1901)  Christen Olesen står som forpagter ,(det er nok stadig Ole Nielsen der ejer, han står ”på aftægt”

1918    Christian Olesen   ( arveudlægsskøde)      1937   landmand Peder Olesen og Bager

1943    Peder Pedersen Søgaard      1944   Jørgen Laigaard   ( kørte fragt fra stationen )

1947    Peder Nautrup               1974   Niels Dalby                  1993 Leif Pedersen             

 

Nr. 32      Matr. nr. 28 a og 31 a, 12d         er to gårde der blev lagt sammen

Matr 31a ejedes i 1855 af Laurs Pedersen  han solgte den i 1874 til Mathias Nielsen , og parcellen overgik til sønnen Marinus Nielsen i 1912. Men om gården på matr 31a blev raget ned med det samme eller først senere er et spørgsmål.

         Det er i det hele taget vanskeligt at udrede forholdene mellem de to gårde. Der er vist ingen tvivl om, at den bedste jord fulgte med til matr 28?

 

Matr 28a

              Jens Pedersen Holm     

1743        Kresten Laursen   ( ½ gård), fæstebrev 1/3

1771       Kresten Laursen    overtager fæste på hele gården, fæstebrev 1/11

1780       Laurs Pedersen Grundvad , fæstebrev 7/4                  1819 Peder Laursen Grundvad fæstebrev 12/7

1850        Anders Laustsen     ( køber gården )                1863   Enken, Maren Sørensdatter

1866       Jens Laursen                          1873    Søren Andersen Grundvad

                Hans Jacobsen køber i 1886 matr nr. 28f

1912       Marinus Nielsen    Hans fader boede i Andreas Sørensens gård . Marinus blev gift med datteren i nr. 32, han rev gården ned og flyttede den og tog det bedste af jorden fra faderens gård. Han fik 12 børn, Harald, Ejnar, Osvald, Peder (død),   Åge (slagter og mekaniker, fiskehandler),   Charles, Marie, Nanna ,   Frede , Peder (g.m.Grethe damefrisør, Helmuth, Ove. Han solgte til Klaus Poulsen og flyttede     

               til Skive.

1912      matr 12 d fra Laurs Laursen              1928   matr. 29k fra Jens Kr. Laursen

1939      Klaus Poulsen   28a , 31a , 12d,   29k      1952 Aksel Søndergaard

1954       Viggo Nymann                 1978   Christian H. Olesen

 

 

31a

            Peder Høegh            1735 Jens Eskesen               1745 Jens Kristensen

1764    Jens Thomassen         Maren Andersen                1787   Chresten Hansen   fæstebrev   29/1

1837    Anders Laursen    fæstebrev   17/10     1855 Laurs Pedersen       1875 Mathias Nielsen

1912    Marinus Nielsen

 

 Nymøllevej fra nr. 52

 

Nr. 52      matr. nr. 59 a     Smedegaard   bemærkning ved fæstebrevet af 18/5 1841 ” Parcel af P.Smeds jorder”

             Mads Laursen

1746     Knud Poulsen   ( dato   4/1)

1773     Poul Knudsen    ( dato   4/1)

1787     enken Anne Mikkelsdatter bliver gift med Peder Pedersen   ( Peder Smed)

(1801)  Peder Pedersen    ( d 1817) ( Anne   er død 1813)    

1841      Niels Andersen er fæster ( Aksel Smeds oldefader ) han skulle lave smedearbejde for Spøttrup som fæsteafgift. Han er født i Eising, men flytter hertil i 1825 som 22 årig fra Lem, hvor hans forældre på det tidspunkt bor. Han   bliver i 1825 gift med Karen Sørensen fra Lem, men hun dør allerede i 1827, og   samme år bliver han gift med Ane Laursdatter fra Kjærgård. Mon ikke de allerede da bor i smedehuset matr 59a?

1865      Kristen Kristensen Stampe  

1876      Niels Kristensen Stampe ( grd. og smed,   kørende post til Skive ) Fik senere den gård som Kr. Iversen har   haft.

1886      Bertel Kristensen Ladefoged og Niels Olsen ( ophører med at være smedegaard )

1887      Bertel Kristensen bliver eneejer.   Han byggede huset ved siden af , som Jeppe Jensen boede i.

1910     Fra Rødding Sognekommune til Poul Christensen 56a   17 l

1916      Poul Christensen   købte naboejendomme, så det blev en rigtig gård.

?            Aksel Jensen , g. med Elna

              Flemming Jensen   og Lilian Kjeldsen

              Der omtales i realregistret( matriklen) et ” Jordløst Hus” ( matr. Nr. K) 1876 bor en Niels Kr. Pl….                                                                                                                                

                                                                                                          

Nr. 64    Matr. 17a

Om ” Dalbækgård”   og nogle af dens beboere.:

Poul Pedersen Nautrup er født i Kr. Svenningsens gård i Knud  i 1876   , død i Dalbækgård 1922.. Harald Nautrup fortæller at hans bedstefar Peder Nautrup i Knud drak sig ihjel.   Katrine Nautrup var også født i Rødding by, hvor hendes far var købmand Kathrine døde i Dalbækgård i 1939. Katrines mor hed Severine, og var fra Jegindø. Hun var 20 år yngre end sin mand Søren Majlund.   Hun havde en datter Sørenmine, der senere blev gift med urmager Peder Østergaard. Katrine var nr 2, og hende og hendes mand Poul Nautrup fik gården. Dalbækgård.    En anden søn, der hed Søren Majlund ligesom faderen, han blev først rebslager i Rødding, senere høker, og byggede købmand marks købmandsforretning.   Senere rejste han til København, hvor han blev en stor skotøjsgrosserer, og blev en meget rig mand. Den yngste pige Thora var hjemme i aftægtsboligen og passede forældrene. Hun blev senere gift med en karetmager i Rødding (Jørgen Breum) Thora døde efter ¾ års ægteskab, og fik ingen børn..

Poul Nautrup og Kathrines børn:

1.   Dagmar. f. 1897   Hun blev sent gift med sin søster Annas mand , ingen børn.

                 2.    Søren   f. 1898, han fik Dalbækgård, blev senere gift   med Marie

                 3.    Peder f. 1899   blev gift med Elly, 3 børn, 2 piger og en dreng. Boede forskellige steder i Rødding.   

Sidst i Nymøllegaard. Købte Landting ved Vinderup, men endte på Venø som færgemand og post.

4.   Agner   f. 1904 ,   blev gift med Ellen Godsk, boede forskellige steder i Rødding og Vejby,   sidst Kr.    

      Svenningsens gård, som sønnen   Theodor senere overtog. De havde 3 drenge og en pige.

5.   Sigrid blev sent gift med Peder Iversen og boede mange år i Knud, senere Rødding by, hvor de købte det   nedlagte el-værk og indrettede det til beboelse.   De havde ingen børn.   Peder blev efter Sigrids død gift med ” Kirsten Støvsuger”

6.   Johannes døde som helt ung.   Han læste til skolelærer.

7.   Harald:   Han var den længstlevende af familien, døde i februar 1981, han blev gift med Marie fra Grønning. De boede i Uglkær, Vilsgaard , og sidst i fødegaarden ”Dalbækgård”    3 piger : Katrine – Annelise og Thora

8     Anna: blev gift med Marius, der senere blev gift med Dagmar . de havde 2 piger og en dreng.

9     Johanne.   Gift med Krogh, De havde en tid ”Strømhuset” senere en gård i Bilstrup, hvor Johanne døde. De har en datter Bodil i Skive, der er byrådsmedlem for de konservative.

10   Evald:   Gift med Karen Godsk.   De boede mange forskellige steder , han var fiskehandler. De havde ingen   børn

 

Om ” Dalbækgård” 

         Den blev i 1850 købt fri af ”Spøttrup” af Niels Laursen Grundvad, der døde noget senere. Hans enke   , Karen Jensdatter solgte i 1867   matr nr. 17b (det er Edvind Fjendbos gård), fra deres gård   til sin datter Kirsten Nielsen, gift med en Peder Sørensen ,

  Matr 17 A , ( det der var hjemme ved gården)   overtog hendes søn   Laust Nielsen Grundvad, han ejede den til 1876, derefter solgte han den til en Anders Pedersen ( hvis afstamning er ubekendt)   han havde gården i 3 år til 1879 . Da   gik gården til tvangsauktion, den blev købt af Søren Majlund, der var høker i Rødding by ( købmand) han var   gift med Severine fra Jegindø, hun var 20 år yngre end ham. Gården blev senere overtaget af   Søren Majlunds datter   Katrine, der var gift med Poul Nautrup. Han døde i 1922, og gården førtes videre i mange år af Katrine, hjulpet særlig af Søren, der senere overtog gården.  

         Om ”Dalbækgård” skrives også: ” Svenning Laursens 1 og 2 søn Laurs og Niels fik gården i fæste til deling.   I 1759   får Niels en af Kjærgårdene, matr. 34a   i fæste, og Laurs blive ene fæster og får fæstebrev på det i 1771.   

         Den 3. fæster er formentlig en søn af grovsmeden i Rødding, Peder Sørensen. Han kommer til gården som tjenestekarl efter Laurs Svenningsens død og får så fæste på gården.   Han er gift 2 gange, hans første kone dør 1791 56 år gl.. Det kunne godt tyde på, at han har giftet sig med den 25 år ældre enke efter forrige fæster. Vi ved heller ikke hvad hans anden kone hed, hun døde i 1799 , 37 år gammel.   Måske er han blevet gift igen 3 gang, da ” Laurs Smed ” er opført som barnefader ved et barns dåb i 1805.”

 

Nr. 64      matr 17a   16d   57a   21e   20f   ”Dalbækgård”

                     Svenning Laursen   ( f. 1665 , d. 1734   )   1. fæster    ( han var gift med   en datter fra ”Vilsgaard”)

1741             Laurs og Niels   Svenningsen ( f 1716)    2. fæster, fæstebrev 2/11

1771             Laurs Svenningsen ( hele gården ) , fæstebrev 22/3

1787             Laurs Pedersen Smed      3. fæster , fæstebrev 7/5        1826   Jens Jensen     4.    fæster , fæstebrev 17/10

1830              Niels Laursen ( 5. fæster), fæstebrev 7/9   køber gården 8/12 1849   af ejerne af Spøttrup Niels  

                      Breinholt,   P.Hagensen    (Ullerup) og     S.Revsgaard (Vium Mølle) (for 1300 rbd.sølv)

1867             Laust Nielsen Grundvad               1876   Anders Pedersen

1879             Søren Majlund   ( høker i Rødding)   (overtog gården ved tvangsauktion)

1897              Poul Pedersen   Nautrup        1924   Bodil Katrine Nautrup       1933   Søren Majlund   Nautrup       1972     Harald Nautrup       1981   Flemming Jensen

 

Nr.  66    matr. 17f           Mamrelund”

1887     Søren Jensen Majlund    1887 Niels Kristian Olesen Sigh     1889 Jens Kristensen

1907     Jens Laursen             1908 Søren Peder Olesen               1910   Josef   Pedersen

1915  (skifte)   Johanne Pedersen      1915 Søren Sørensen Kæmpe    1930 Laust Laursen

1936     Johannes Pedersen       1936 Bernhard Dahl       1937 Jens Christian Plougmann

1940     Niels Sørensen         1947 Poul Jensen        1868    Villy Søndergaard   

 

Nr.  ?       matr. Nr. 21e I ”Mamrelund” har der ligget en ejendom matr 21e, fra 1917 ejes den af Poul Nautrup.

1858       Niels Christensen               1868   Søren Andersen            1895 Milter Jensen     (   Auktionsskøde)

1907       Peter Jensen      (   Mageskifteskøde)          1910   Hans Peter Møller Jensen          1917 Poul Nautrup

 

Nr. 68      matr. nr   16 a    ”Vilsgaard” Gården var fra gammel tid firelænget og helt lukket med en port i den vestre længe.   Om efteråret kom morsingboerne til Salling med store flokke af gæs. De blev sejlet over ved     Nymølle når de kom til sådan en indelukket gård , overnattede gæssene der. Når porten var   lukket,   havde   gæssene hele gårdspladsen.   Hvor langt går navne på gårde i Spøttrup tilbage? Vilsgaard er benyttet meget tidligt. Da Grev Günther fik tilskødet Spøttrup nævnes i Vilsgaard en mand ved navn Søwren, hans afgifter til Spøttrup er 1 ørte rug, 3 ørter byg, 1 ørte havre, l lam , en gris en gås, 2 høns og et svin. Ien jordebog fra 1660 omtales en fæster Maren Svenningsdatter, ”Hun havd kun ringe sæd og intet kvæg” . Året efter ser det bedre ud, da hedder gården fæster Svenning Søwrensen.

?                 Søren Pedersen Vilsgaard,   første fæster vi   kender fra fæsteprotokollen på ”Spøttrup”

1765          Peder Sørensen Vilsgaard   ,   2   fæster, fæstebrev   31/10

1801          Jens Espersen   ,    3.   fæster    fæstebrev   31/12

1835          Kristen Nielsen Bach   ( f.   1801)    4.   fæster   (købte gården   i 1844)

1881          Niels Bach    (   hustru Dorte Marie )

1889          Jeppe Nielsen   ( g. m Niels Bachs enke)

1921          Niels Bach Nielsen ( deres søn) g. m. Mette Toftg ård fra Balling.

1947          Harald Nautrup, g. m. Marie Christensen fra Grønning 3 børn ( Katrine – Anne Lise – Thora)

1970          Karl Stampe

 

Matr. 62a

På hjørnet overfor Vilsgaard lå en lille ejendom med et par køer, der boede en overgang en enke, hvis mand druknede under fiskeri. ( Edv. Fjendbo)”

1850    Jens Andersen                   1901 Enken Birte Marie Jensen                        1901   Anders Jensen

1929   Enken Anne Dorthea Jensen              1932 Niels Bach Nielsen ,   Vilsgaard

  derefter nedrevet. Noget af udhusene stod endnu i 1946, og brugtes vist som   hønsehus for Vilsgaard

 

Nr  49   matr. 63a 29f

1808  Laurs Nielsen Møller ( fæste på et nyt hus i Mollerup) . Han er i 1799 kusk i præstegaarden, og bliver da gift med tjenestepige Bodil   Pedersdatter i præstegaarden. 1801   bor de i Rødding by, da er han ” indsidder og ernærer sig med fiskeri” . Han dør i 1832, og enken gifter sig i 1833 med ungkarl Laurs Pedersen, der tjener hos Klaus Skov i Krejbjerg.   Han overtager fæstet sammen med enken i

1833   Laust Pedersen, Bodil dør i 1843 , men samme år gifter Laust, der da er 49 år sig med Mette Jakobsen der er 29 . han   køber ejendommen til selveje i 1850 til selveje i 1850, han dør i 1874 , og enken sælger til

1874     Niels Jensen Gjedde            1898   Søren Kr. Sørensen

1901     Niels Mathias Christensen   og Marie Wollesen ( datter Marie , gift med ”røde Robert”)

1934     Svend Aage Nielsen           1935   Martin Svejstrup Jensen

1938     Jens Nielsen ( Jens Landmand ,” Fluemand”)            1986   Per Olesen

1987     Anders Pedersen               Henrik Madsen

 

Nr.  51    matr    20g 19d

1876    Jens Pedersen Skytte af Mollerup     1884     Laust Olesen Dahl     1886     Bertel Skytte    ( død   1918)

1918   Johanne Jensen         1918 Åge Marius Madsen      1918     Frederik Jespersen

          (   ” Morgen Hans”   han kørte mælk, hans heste var meget forskellige en stor og en lille)

1928    Marinus Schmidt      på tvangsauktion i 1932     

1935  fogedudlægsskøde     Søren Nielsen ( gift med Gine Sloth, Mads Sloths datter)

            Jens Plougmann          1982 Svend Andersen              1984   Svend Mikkelsen

 

Matr. nr.  20 g     nedrevet

1890     Søren Laursen

 

Nr.   53    matr. nr. 9v

1904    Knud Knudsen , fisker   ( skøde fra Kathrine Andersen )          ” æ ølmurer ”

            Leif Alstrup            1987   Jørgen Nielsen           1989 Hans Schmidt        

  1996 Michael Pavar            Michael Godsk

 

Nr. 55

             Kent Hansen

                                                                                                                      

Nr. 57   matr. 9u         (Udstykket fra hendes fars ejendom på søvejen. 9 k)

1903    Ane Østergaard Andersen  

            En brygger   ( boet til leje)

1906   fra   Bodil Kathrine Andersen til Ane Østergaard på 9x

1922    Thinus Høgh   ( fra P. Østergaard og Anders A. Nielsen   iflg fuldmagt)

  1956     Frede Høgh          Karen G. Mortensen

 

Nr.  59  matr. Nr. 10e   4f   2s

1882   Jens Laursen

1919   Bodil Catrine Laursen   ( skifteretten) 1919   Peder Laursen   ( bror til Laust Dath)

           Ejnar Nielsen     ”Amerikaner”    (De fik en del jord fra præstegaarden, da den blev udstykket)

1972   Kresten S. Knudsen,       1984    Arne Poulsen          1988    Mogens Laursen

 

Nr.   61   matr   6m   5ac

1909   Niels Kr. Andersen Nielsen             1909   Poul Chr. Jacobsen

1920   (auktionsskøde ) til Laurits P. Laursen        1930 Kr. Nielsen

           Marinus Nielsen       .John Poulsen   (havde forskellige ejere eller lejere før ham)

 

Nr.    63     matr. nr.   11 i   

1907        Jens P. Nielsen til Skovsager, udstykket fra ll h (Nymøllevej 65)

1909       Anders Christensen             1922   Niels Madsen Jensen til Magnus Nielsen

         Magnus Søndergaard , fisker        1949   Sigurd Jacobsen       1998Anders Jacobsen

 

Nr.   65    matr 4d 4i 4m 8i 11i 11h 5ab

1880     Niels Nielsen Berthelsen

1894     skøde på 4 m fra Jens Kr. Sørensen til   Niels Nielsen Berthelsen

1897     fra Søren Pinnerup til Niels Bertelsen             1899  Jens Peder Nielsen

1921     Hans Jensen               1921 Peder Pedersen            1926  Marinus Dahl    ( Jacob Marinus Jensen Dahl     1938      Peder Chr. Handbjerg            Gunnar Nielsen               ”Kiosk”       1973      Beck Poulsen                      

1991   Bent Svenningsen      2006 Steen Jacobsen   

 

Nr.    67 matr. 8x

(1890- 1901) bor Ingvard Kr. Møller her

1908  køber Ingv .Møller huset af Jens Peder Nielsen

1928    overtager hans enke Mette Katrine Møller, gennem skifteretten huset , men sælger det igen

1928    til Rødding Kommune.   De senere beboere er:        Magnus Gammelniels

1988     Knud Madsen                    Morten Jensen

         

Nr. 68

        Allan Torp

 

         Lige overfor Poul Gravgaards   lå et hus tilhørende kommunen ( på et matrikelkort står det anført som fattighus)   Det blev kaldt      ”Æ Mønstedhuus” : Beboere, ( der var 2 lejligheder) bl. a. Ane Bak   ( en søn Sigurd Bak, der var musiker)

         Mønsted   ( g. 2 gang med Emmy Mønsted)Den havde matr. nr. 59f, og ejerforholdene har været sådan:

          1883   Niels Christensen Bak    -    1917    Iver Iversen    -    1917    Karl Kristian Møller Rasmussen -   1917   Magnus Kristian Nielsen   og 1920     Rødding   Kommune.

 

Nr. 70         matr. 20i   20q   19h

1884   Ingvard C. Møller      1884   Jens Jensen Skytte      1889   Jens Christian Laursen   (slagter)                                    

1900   Christian Nielsen       1901 J.C.P. Andersen   1908   Jens P. Larsen         1937     Anton Iversen                                                        

1937    Arne Pedersen    1940   Marie Jørgensen      1941 Aron Bach     1996 Tom Jensen

 

20g

1880     Søren Laursen       1903 enken Ane Marie Balling        1904   Jens Peder Larsen

 

Nr.   72     matr. nr.   21i

1886    Fra Mette Marie Pedersen til   Laust Olesen               1888   Andreas Jensen  

1891    Jens Pedersen Thybo               1890 Jens Christian Poulsen

1912    Fra Laurs Laursen iflg. Fuldmagt til Poul Ringsborg

1917    Elsenius Høegh (hans fulde navn er : Elsenius Cornelius Pedersen Høgh)  

1921 også Thinus Høgh)   1943     (skifteretten   ) til Kristine Høegh     

  1960    Charles Høegh              Alex Kirkegaard

 

Nr. 74   matr.   9p 9y

1894    Anders    Andersen til Hans Pedersen Schmidt    i 1899    9y   

1923 (skifte) til Peder Jensen               1924 Niels Nielsen Berthelsen              1935   Niels Kristian Kristiansen   Chr. Pedersen Schmidt (fiskehandler)      1950       Ejnar Schmidt

 

Nr.   76   matr 9s 9y 9ae   udstykket fra   ( Anders Andersens   ejendom på søvejen)

1899      fra Anders Andersen til Hans Pedersen Schmidt     1924   Niels Bertelsen Nielsen

1923      skifteretten   Peder Jensen,    1935    Niels Kristian Kristiansen,   Peder Høgh

     Thomas Søgaard          1987   Erling Jensen

 

Nr.    78 matr. 9k

1883   Anders Andersen             1903 Bodil Katrine Andersen             1922   Peder Østergaard    skifteretsattest

1922    Ane Østergaard Andersen   i 1921 boede 2 fiskere her, Knud Knudsen og Frederik Jespersen.

1928   P Østergaard Andersen   ( skifteretsattest)                1928   Rødding Sognekommune          

  1944          Søren Christensen ( Gesvindt)                  1986   Bent Madsen

                               

Nr.  80

           Ejnar Nielsen          John Mejland

 

Overfor nr. 82 matr. nr. 8 v.           er udstykket fra 8i i 1907

1908     Jens Peder Nielsen , der da solgte til Kresten Nielsen.

1929     køber L.P.Laursen Høegh              1931 Kresten Nielsen .

1960   Spøttrup Kommune     1962   Marinus Nielsen

1963   Svend Nygaard Nielsen     1964   fiskeh. Marinus Nielsen

1968  Niels Viderup Olesen     1995    Lennart Madsen

1997   Winnie   Madsen

         

Nr.  84       matr. nr. 22f   22h

1908    Laurits Laursen til Anthon Laursen                1910   Edvard Jepsen

1928    Jacob Jensen Dahl          1929 Søren Svenningsen Boel

1930    Jens Andersen          1940   Jens Plougmann

1944     Harald Jensen ( Harald i æ sving)                   Anders Nielsen

 

Nørremarken

 

  Nr. 1.   matr nr. 1ai   (Spøttrup Hovedg)

  1969     Spøttrup Hallen

 

Nr.   2   matr. nr. 1bø   (Spøttrup Hovedg)

1984   Christian Skov      1998     Ole Christiansen

 

Nr.  3.   matr.   nr. 1 ar   (Spøttrup Hovedg)

           Der lå i området et sprøjtehus, hvor sprøjte og sprøjtevæske opbevaredes. Sprøjten blev benyttet til sprøjtning af de mange frugttræer der var blevet plantet

  1967       Verner Nielsen (Købte frugthaven af Arnold Nielsen )

 

Nr.    4. (Spøttrup Hovedg)

      Morten Bilstrup

 

Nr. 5 matr. Nr. 1l  (Spøttrup Hovedg)

   1938      Arnold Nielsen          1976   Bent Nielsen                   Finn Mikkelsen

 

Nr.   6.   Matr.    1f (Spøttrup Hovedg)

  1938 Christian Jensen              1941   Markus Andersen            1964   Verner Sørensen          Morten S. Hald

 

Nr. 7.  matr. 1h     (Spøttrup Hovedg)

1938    Knud Søholm                    Peder   Nielsen                      Ove Kristensen  

  1958     Lars Jespersen                    1998    Jens Thomsen          Ole   Nielsen

 

Nr. 8.   matr.   1 e    (Spøttrup Hovedg)

1938    Alfred Olsen         Kr. Nielsen         Knud Christensen             1992   Leif Alstrup

1997   Birgitte Dahl Hangaard

 

Nr. 9   matr   1g   (Spøttrup Hovedg)

1938      Niels Lorentzen          1948   Henry Munksgaard              1991   Peder Milter

    

Risvænget

24   matr 4a 33a 70a

           Niels Mortensen

1736   Anders Eskesen    fæstebrev den 6/10                1772   Jens Nielsen Jebjerg   fæstebrev den 11/6

1808   Chresten Jensen Jebjerg   fæstebrev den 6/1

1841   Søren Kristensen Kjemp fæstebrev den 22/8   han køber gården til selveje i 1850

1881   Niels Kristian Sørensen   og Jens Christian Sørensen

1881   Jens Christian Sørensen   som eneejer

           Niels Kristian Sørensen og hans kone Johanne byggede hus ved gården i 1880

           Og byggede senere   ( 1909) huset ved Risvænget   ( Magda Kæmpes)

1917   Peder Kristian Martin Kristensen        Ove Kristensen   1972    Martin Kristensen  

           Kim Kristensen

 

Risvænget    33i    33k

  1934     Johanne Marie Kæmpe,     1934    Magda Sørensen Kæmpe,    1938 enkefru Maren Nielsen          Søren Thybo       Helge Frederiksen

 

Spøttrup Mark

 

Nr.  l.    Matr ln   (Spøttrup Hovedg)

1938       Severin Jensen       1972    skolepsykolog   S.   Nymann         Kelvin Jensen

 

Nr.  3.       matr    1 o   (Spøttrup Hovedg)

1938      Osvald Jensen   1970          1970   Peder Kristensen     1994   Mogens   Nielsen

 

Nr.    5.    matr   nr.   1 p     (Spøttrup Hovedg)

1938      Christian Winther    1961   Jens Chr. Primdahl    1985     Tage   Andersen

  1985      ,Nina Søgaard

 

Nr.     7     matr   nr. 1 q   (Spøttrup Hovedg)

1938       Arne Pedersen       1984   Tage Andersen, (søn af Jakob Andersen i nr. 2)

 

Nr. 9   matr 10b   (Vejby)        opført i 1907

         Rita Andreasen ( Ejendommen hører i virkeligheden til Vejby sogn, og ejedes tidligere af Villads   Christensen, men er nu siden 2000 postmæssig ført til ”Spøttrup Mark”, og vejen der tidligere havde forbindelse med ”Udmarken” stopper nu ved Udmarken   nr. 9             Frank Christensen

       

 

Nr.     2.   matr   nr.   1 r  (Spøttrup Hovedg)

1938       Peder Marius Jensen   ( fra Limegaard i Lime)

               Jacob Andersen      1983     Mads Andersen ( Jakob Andersen søn)

 

Nr.     4.    matr . nr.   1 s   (Spøttrup Hovedg)

1938             Viggo Johansen

                      Svend Åge Jensen   ( flyttede til Ramsing)

  1958      Nis Nissen

1994              Marie og Peder Hald ( Nis Nissens datter )

 

Nr .   6        matr   1 t   (Spøttrup Hovedg)

1938           Chr. Elias Petersen Søgård ( havde den kun ganske kort tid, det var vist Åge Frandesen der fuldendte     

                   byggeriet, så tidlig rejste han igen )

1938          Åge Frandsen

1990  Tage Andersen ( i nr. 7, købte ejendommen ,men solgte husene sammen med nogle få td land til:)

1991           Jimmi Hendrix

1997   Kaj Dürr   Den kaldes nu ” Enggaardens Mohair”, og der er forretning med uldgarn og strikkevarer, samt   cafè           Niels Elvstrøm

 

 

Strandvej 

 

Nr.   9    Matr    2q 2p 2g

1907   fra   J. P. Jepsen ( Det er præsten )   til Kr. R Laursen          ( 1909 frasælges 2 n til Henrik Laursen        Laurits Laursen         1965   Peder Laursen               Bent Jensen

1994   Søren Mikkelsen                  1995    Henning Eriksen                Hans Andersen

 

Nr. 6.  Matr. nr. 8a       ” Vandfaldgaard ” Gården lå tidligere nord for Nymøllevej, omtrent udfor Nymøllevej 28

            Eske Andersen

1742    Niels Eskesen, fæstebrev   19/6                 1747 Esper Eskesen   , fæstebrev   11/2

1771     Jens (Andersen) Høegh, fæstebrev 8/11              1802   Kresten Pedersen Stampe, fæstebrev 4/12

1831     Kristen Kristensen Stampe , fæstebrev 2/12   ( købte gården i 1850)

1867     Kristian Kristensen Stampe          1903 Andreas Jensen Bajlum           

1903 Jens Jensen Kjellbjerg     1904     Jens Peder Gudiksen        

1906   Jens Peder Kristensen Pedersen   ( Jens Peisen)

1947     Johannes Pedersen    (1 august)       Johs. Pedersen fortæller at stuehuset er bygget i 1878. Da hans far købte den i 1906, var gården meget   forfaldent, især udlængerne, murene var bygget op i ler, (ikke brændte sten)

 

Nr. 8    Matr. 24b 17l    

1859    Anders Andersen   ( fra Borgen 11). Han dør 1869.     1869 Enken Ane Jacobsen

1870    sønnen Anders Andersen   Hans kone Ane Margrethe dør 1889

1890    Anders Christian Andersen   ( æ borgmester )           1907 Fogedudlægsskøde til Jens Nielsen Stampe

1918    Poul Pedersen Nautrup     1921     Poul Nautrup død , sælges til Andreas Jacobsen ( Nautrup) (senere Kr. Svenningsens , senere stationsvej)

1925    Ejnar Justesen      1968   Svend Åge Justesen        2000   Egon Bojer Thomsen        

2003      nedrevet

 

          matr   26e 26b     Esper Smollerups fars gamle ejendom

1866   Peder Pedersen,         1869 Anders Pedersen,               1869 Poul Poulsen,              1876 Anders Pedersen,

1876   skifteretten, enken Kirsten Nielsdatter,               1879 vielsesattest   Mikkel Christensen,

1907   fogedudlægsskøde   Peder Christian Jensen

1918   fra P. Chr. Jensen og hustru til   Niels Christensen Husted , Borgen 11

1918   fra P. Chr. Jensen og hustru   til Anton Jacobsen , Højvang    matr nr 26d

 

Sønder Andrup

 

Nr.25  matr 2o 2m 2n

1894     Thomas Madsen    1857 Inger Christensdatter     1871 Chresten Pedersen Møller

1876    Peder Jensen Schjødt           1890   Peder Jensen Skyttes enke Anne Sørensen           

1890     Anton Mouritsen             1913 Niels Peder Mouritsen   

1918     Carl Jensen ( blev kald ”Bjergmand”,Helga Hørbys fader, de fik 4 hold

               tvillinger )

1922       Jens Pedersen    (flyttede i 1928 til Volsheden 6 )          1928 Søren Goul    

1980      Karsten Bruun

 

Nr. 27    matr. nr. 2a   4a 2d 4q 4b 1k 1l

1732         Jens Jensen , fæstebr. 6/1        1744   Peder Jensen ,   fæstebr. 20/1          1780 Mads Christensen Schødt

1837          Mads Christensen enke             1850   Christen Madsen           1887   Kresten Larsen   2a 4a

1895         Mageskifteskøde   Anders Laursen til Kristen Larsen 2q 4b 2d 4e

1916         Fra   Kr.Larsen til Peder Christensen Riis 2a 2d 2q 4a 4c 2a 4b

1916         Fra Niels Sørensen på 1k 1l          1918 Oprettes ægtepagt              1919 Til Niels Sørensen på 2p

1928         Lars Chr. Andersen og Magnus Dahlgård        

  1934           Skifte på   ½ delen efter fuldmagt til Markus Andersen       1941 Arne Godsk                    

                  Harald Godsk            1986   Peder Godsk            1998 Jan Nautrup

 

Søndermarken

         På det nederste stykke af Spøttrup mark, lige midt mellem de to veje Spøttrup mark og Søndermarken, hvor Vestsallingbanen gik   ned igennem, lå en kæmpehøj, der hed ” Peters Kirke”. Det fortælles , at den fik navn efter en stor mand på Spøttrup, der måske ikke kunne med præsten, hver søndag   i kirketiden tog han en hest og red rundt om højen , mens der var gudstjeneste i kirken.

 

Nr. 1. matr lac   (Spøttrup Hovedg.)

1938         Karl Jensen     Denne ejendom er den eneste, der ligger på østsiden af ”Søndermarken”. Der stod i papirerne at   alle gårdene skulle ligge på samme side af vejen, men Solveig Hermansen, datter af   Karl Jensen   fortæller at hendes mor ville have udsigten ud over limfjorden, og det kunne hun jo ikke få, hvis

         gården skulle bygges på vestsiden, så hun slog i bordet for arkitekterne og fik sin vilje.

1959    Eigil Laursen

 

Nr. 2.  Matr      l ab   (Spøttrup Hovedg.)

1938       Laust Laursen Godsk            1946    Peder Jepsen          1978    Knud Larsen                 

              Anders Kriegbaum       Pau R. Madsen

 

Nr. 4.    matr   1aa    (Spøttrup Hovedg.)    “Gl.Engaard”

1938      Marinus Hougård        1961 Karl Nielsen       1990    Tove   Nielsen     

1992      Niels Futtrup           1993   Martin Larsen            1998 Peter Jegsen

 

Nr.  6.      matr     1aæ    (Spøttrup Hovedg.)   

1938      Marinus Jørgensen (Harre)     1946   Harald Lauge    1947   Kr. Hald            

1958       Heine Larsen        1962   Otto Hauge     

 

Nr.  8       matr 1æ 1be   (Spøttrup Hovedg.)   

1938      Holger Bodilsen           1953   Jens Nymann                 1989   Tom Engelbrecht

 

Nr. . 10    matr   1z   1an(Spøttrup Hovedg.)   

1938    Villads Filtenborg    Henning Nissen    Lars Kjeldgaard    1986 Kresten Kjærsgaard

1994       Jens Thomsen                   Peter Ramsdahl       1998   Peter Renè Kaastrup

 

Nr.  12     matr 1y   (Spøttrup Hovedg.)   

1938      Johannes Pedersen , Ramsing          Harald Nielsen          1961 Svend Nielsen             1986 Henrik Nielsen

 

Nr,. 14     matr   1x    (Spøttrup Hovedg.)   

1938       Anders Nyby   , Tæbring             Søren Nielsen           Holger Bodilsen             1970 Anders Nielsen        1990      Stefan Jacobsen

 

Nr. 16     matr.   1 v    (Spøttrup Hovedg.)   

1938      Frode E. Jensen   ( var fra Mors, længtes hjem og flyttede ret hurtig)           Frede Jensen     1973     Niels Bracht    1987    Niels Bæk    1990    Benny Pedersen   1998   Sarah   Jespersen

 

Nr. 18       matr   1u    (Spøttrup Hovedg.)   

1938      Arent Ginnerup       1945   Aage Jensen   (broder til Peder Jensen i „Spøttrup Mark“ 7, købte senere Grundvadvej 5)   1947    Ejnar Jepsen      1990   Jens Jepsen

 

Søvejen

 

  Nr 1           Matr. 21g       (Poul Graugårds ejendom)

1884     fra Niels Peder Jensen til Christian Nielsen    1889   Peder Christian Christensen

1897     Hans Peder Nielsen   han var gift med Ane Kirstine Jensen. Togf. Johannes Sørensen fortæller i sine erindringer om   ”Stinne Gartner og hendes drenge ”. Hendes mand døde i 1915,og hun blev gift med Anders Kristensen, Søvejen 9

1915     Karl Kristian   Møller Rasmussen   (Han blev kaldt ”Karl Urmager” Edv. Fj. Fortæller om ham, at han havde tre   heste, men ikke for meget jord til dem, så han kunne godt finde på at sætte dem ind på   naboernes jord. Da de fandt ud af det, flyttede de hestene ned til stranden , så han ikke kunne finde ud af hvor de var .

1919     Mette Marie Skytte            1919   Ole Kjærsgaard            1920 Poul Graugård

             Per Olesen              1995 Per Nissen

 

Nr  2.   matr. nr. 20 k

1900    Mehlsen Kristian Mehlsen    1918 Niels   Nielsen 1919 enken Ane Marie Nielsen

1919     Maler Peder Kr. Jensen       1942 Hans Søndergaard       1986 Bjarne Andreasen     

1987     Jan Christensen    

 

Nr. 3.   matr 7q   25l 2r

1883   Christian Christiansen ( Larsen ) fra Jens Kristensen Poulsen   ( byggede nyt stuehus)

1911   fra Poul Nautrup     25l     1914 fra Christian Christiansen til Kristian Kristiansen

1922   fra Olaf Madsen på 2r             1944   Peder Pedersen   Søgård    ( byggede ny lade )

           Niels Just ( Christiansen )       Gunnar Christensen          1977   Poul Møller

1985   Gunvald Jensen

 

Nr, 4.   Matr. nr. 21 l,   21p,   20 l

1904    Christian Christensen            1907 Jens Madsen Jensen              1909   Mathilde Sørensen Mølgaard

1924    Adkomst   ,Vielsesattest for Anders Kr. Larsen

1924    Poul Kr. Poulsen ( æ minister). ( han køber i 1936 21 p fra Elfsenius Høegh, og samme år 20 l fra Rødding   kommune     Erik   Søgård        1983 Hans Peder Fogh         1989   Leif Pedersen       1992 C. Johansen

 

Matr nr. 20l

1902   fra Jens Chr. Larsen til N. Andersen Ladefoged,            1906 Søren Chr. Nielsen

1926   Rødding Kommune        ( se under   nr. 4   efter 1924)   1998 Søren Gosvig

 

Nr.  5    matr 4n.    Den er udstykket fra naboejendommen 4m   (Nr 6)

1907      Jens Peder Nielsen     1908   Chr. Christensens hustru Boline f. Johansen Strøm

1908      Chr. Jespersen               1909   Chr. Christensen Skytte

1916      Poul Kr. Jakobsen     Han havde en anden ejendom hvor han gik fallit. Kreditorerne tog alt. Af en sæk   kartofler   efterlod man en lille   smule så familien havde til et par dage. Hagbard kunne huske det og var   meget imod   overforbrug, han kunne   f. eks ikke lide at fejre juleaften, hvor man efter hans mening

          frådsede i mad. ( Edv. Fjendbo)

1948   Hagbard Jakobsen                 1985 Claus Munk             1990 U Andersen              Tina Aggerholm

 

Nr.  6    Matr, nr. 21k

             Udstykkes   fra Niels Peder Jensen    til

  1901     Niels Nielsen    ( Gammelniels)        ( Johannes Sørensen omtaler i sine erindringer denne familie, og   faderens     tragiske død) enken blev boende . En af sønnerne Johannes   brændte huset af , sagde , ”   det skal du ikke være   ked af , du   får et nyt” det fik hun også,   forsikringen betalte.

1909     Enken Ane Johanne Nielsen ( f. Jensen )

1934      skøde fra Ane Johanne Nielsen ( f. Jensen ) til Johannes Nielsen                 

1952 Ingemann Kæmpe       1995      Leif Søndergaard

 

Nr,   7.   matr. nr. 8h        (gården er udstykket fra Kr, Iversens gård.) fra matr. nr. 4b ( Niels Christensen Stampe)

1887      Anders    Jakobsen   ( Ramsing)   Han arbejdede på Spøttrup, der var der 3 af samme navn, derfor    blev han     kaldt Ramsing, fordi han var fra Ramsing

1923     Jakob Ramsing                    Ralf Christensen

 

Nr.  8    matr.28d   20l   63e   65b        ” Grinderslev Kloster”

1860    Jens Christian Nielsen              1885 Jens Christian Mikkelsen

1887    Jens Christian Laursen               1889 Mageskiftet m/ Jens Jensen Skytte

1897    Skifteretsatt.   Maren Jensine Boline Johanne Strøm                1897 Vielsesattest   Christian Christensen

1903    Mageskiftet   Peder Grinderslev ( datteren Frida, g. m. Peder Sørensen )

1916    fra Gertrud Marie Larsen til Peder Grinderslev matr 65b 63e 20l

1929    Anders Chr. Andersen Dahl        1931 Søren Kr. Sørensen    1933 Anton Nielsen

1941    Niels Hedegaard                1941 Anders Nyby                       1941 Aksel Jensen

1942    Arne Pedersen                 Mogens Schmidt

 

Nr. 9.    matr. nr.   4g 31k 32g

  1869    mageskifte ( Peder Sørensen og Kirsten    fra Fjendbos ejendom   blev skilt (separeret 1889, skilt 1897)) Kirsten   fik Søvejen 9   Kirsten blev i 1897 g. m Anders Christensen , der var 20 år yngre ( Da Kirsten døde,     blev Anders gift med en enke i Poul Gravgaards ejendom, med mange børn.

  1903    får   Anders Christensen skøde på matr 31 k    fra Mathias Nielsen                 1917 Ingvard Kr. Andersen

  1938    Ingvard Andersen ( Ingvard v æ sø ) ( flyttede senere op i nymøllevej 29)

  1948    Arne Bodilsen       1978   Børge Bodilsen

 

Nr.  10   matr.   30e 31i 3lm 30f   31o 30l

             Niels Jensen       1896   Mads Chr. Pedersen    1915   Anders Chr. Andersen Dahl

1929     S.J.Steffensen     1929   Karl Trustrup      Jens Christensen   ( Jens Jerrig ) Han blev altid kaldt ”Jens Jerrig”, der var ikke mange i Rødding der anede at han hed Jens Christensen. Der fortaltes også en historie om at han engang da han var oppe i byen, blev spurgt om vej af en fremmed til Jens Christensen i Heden, men ham kendte han ikke, men om historien er sand , tør jeg ikke garantere.

1966    Godtfred Jørgensen .   Nogle af ejerne boede i en naboejendom   matr . ( 30 e) der var   udstykket fra Harald   Nautrups, var meget   dårlig jord,   er nu nedrevet.

1998    Mads Andersen

 

Nr.  12.   matr. nr.   28i 29i 18f 28f    er udstykket   1906 fra nr. 14

1907       fra Poul Andersen (Juul) til Anders Andersen   Juul

1932       Jenny Juul      1958     Karl Andersen   1991 Jørgen Sørensen         

1998       Find Bro. (Der har været flere ejere ind imellem)

 

Nr.   14   matr. nr.   29g 28f   5am 11n 18d 4d

             Henrik Christensen Bach          1887   Christian Hansen

1887      Hans Jakobsen         1886 Søren Andersen til Hans Jakobsen 28f         1887       Christian Svenningsen    1888    Poul Andersen    1911 enken    Helle Andersen   f. Nielsen     1911Laust Laursen Godsk   

1929     Anders Brokholm, enken drev gården nogen år efter mandens død i 1941 men     solgte til   1958    Svend Erik Klokmose        Karl   Stampe   (flere lejere)              Klaus   Kjærgård      1998    Søren Gosvig

 

 

Uglkæret

                                     

Nr. 2.     matr. nr.    29 b   19 e   (19c)                                       

1850   Christian Lai Christensen    1881    Henrik Christensen Bach   1912 Jens Henriksen Bach     1929    Jacob Jensen     1929    Niels Knudsen Kristiansen         

1937   Magnus Primdahl       1948 Gustav Poulsen       1984    Verner Munk

 

matr. Nr. 19c . havde

1864   Christian Lai Christensen          1881    Henrik Christensen Bach

        Denne parcel blev i 1898 solgt til Poul Chr   Jacobsen, der boede Mollerupvej 13.

 

Nr 3                Matr. Nr. 20d   20b    ejedes af flg.

1850    Thøger Knudsen      1872 Niels Christian Christensen      1877 skifteretten    Kirsten Mikkelsdatter

1880     mageskifte    Søren Christensen     1884 Jens Eriksen     1884 Kresten Mikkelsen

1907   fra Jens C.Laursen til Jens Holm Nielsen 1915 fogedsk., Poul Ringsborg   (20 d)

1925    Poul Ringsborg til Jens Kr, Jensen    20b og 20d        1942   Manfred Østergaard

1980     Jens Østergaard          1990 E. Olesen              1992 K. Bjerg

       

Nr, 4,   matr. nr. 31b 68a 29e 29k 20h 28l

1850     Herman Christensen og Niels Nielsen   (1854   +31d)          1880   Peder Christian Hermansen

1888     Poul Ringsborg           1910 Søren Jacobsen                 1913 Søren Kristian Nielsen Kristensen  

1922     Peder Pedersen Iversen        Anton Klokmose       Åge Klokmose

1984      Leif Nielsen                  Morten Kristensen

 

Nr. 5.      Matr. 21o

(1899)   Jens Pedersen Thybo       1928     Alma Christensen   fra L.M.Andersen og hustru

1929       Frederik Kristensen

 

Nr.   6    matr nr. 32c 32m   9ab

1856       Christen Sørensen         1866 skifteretten, Enken Ane Iversdatter             1866   Jens Nielsen Skov

1904      Søren Kristian Jensen Vejle           1914     Hans Jacobsen         

1929      Peder Jepsen ( Mollerup)   1971   Børge Kristensen   1992   Christian Nikolajsen

 

Nr. 7 . matr. Nr. 21f

1885    Fra Niels Peder Jensen til Søren Christian Nielsen                 1891 Jens Nielsen

1905    Niels Andersen            1907 Jens Kristensen Jensen Skytte   (f. 11/12 1887)               1912 Jens Laursen

1913    Laust Olesen Jensen Skytte             1914   Søren Christian Jensen Vejle       1919 Anders Henriksen

1921   skifteretten til Ane K Kristensen,     1921 Ole Mikael Olesen Kjærsgaard,   

1921   Martin Marinus Andersen,    1934     fogedudlægsskøde til Jens Peder Larsen

           Henry   Laustsen   ( Halvverden )             1993 O Nielsen          1994 Jimmi Fisker    

 

Før nr. 7    lå en ejendom matr. 21c,   den er nu fjernet.

1850    Niels Jensen               1881 Niels Peder Jensen

1907    Niels Sørensen ( togf. .Johs. .Sørensens far . Han har skrevet om denne ejend. i sine   erindringer)

1940    Knud Stensgaard Søholm             1941 Frode Møjbæk           Jens Holm Nielsen

            Karl Stampe    ( mange lejere)

 

  matr. nr. 20 c

1861      Chr. Nielsen Bach,   1866 Jens Sørensen Mølgaard,    1868   Christian Christensen      1868       Laust Pedersen Godsk              1873   Jens Berthelsen              1885   Jens Sørensen Mølgaard                                                   

(1890)   Jens Kr. Laursen         (1929)    Jens Kr. Jensen ( Venstremand) som ejer

 

       Matr, 18p   og   28q  

1995   Klaus Milter Jensen

       

8. matr. nr. 28b 32h 73 32b 32f 71 34i 33h 35d

1850    Jens Laursen    1856 enken Ane Pedersdatter,     1869 vielsesattest   Chr. Ahasverussen       1907     hans enke Ane Johanne Ahasverussen          1909    Chr. Møller Christensen      1918      Mads Christensen Trærup           Jens   Nielsen   Stampe          1939    Harald Nautrup        1950      Jens Åge Bech       1959 Mads Vester     købesum    145.000      1983    Mikael Jensen       1994      Henrik Nielsen

 

matr 32b 32f og 7l

1856    Niels Jeppesen     1889 Chresten Ahasverussen   ( i nr. 8)

 

 

Vadumvej

 

    Nr. 21                 ”Strømhuset”    matr. 1.e   23c 24d 25d 31f

          ligger mellem   landevejen til Vadum, og fjorden, lidt nord for åen, der kommer fra Spøttrup sø og går ud i fjorden.( I gammel tid , var der en vandmølle ved strømhuset, der var jo en god mølledam i Spøttrup Sø, men i 1825 brød havet igennem ved   Agger. Havvandet gik ind i fjorden og   ødelagde vandmøllen.) bemærkningen om vandmøllen er der sået tvivl om, det er Lavrs Lavrsen der omtaler den, men man har ikke kunnet finde papirer på, at der nogensinde har været en vandmølle her!!! Gården har mark på begge sider af vejen. Øst for vejen lavtliggende jævne lerjorder. Vest for vejen langs åen er jorden lavtliggende og gruset. Nordvest for gården er der god jord med høje bakker ud mod fjorden.   Fjorden tager stærkt af bakkerne, idet højvande udhuler skrænterne, så overfladen synker i vandet og skylles væk. Strømhuset ejes nu af Peter Gudiksen ”   ( Lau.Laursen), Der var i Skive Folkeblad i 1904 en artikel om spøgeri i Strømhuset, ” Da konerne i Knud var hekse. Fæstebrevene   indeholder følgende ”reservation”:   Tilhøre skal for Spøttrup Hovedgaards ejere såsom Jagt og Fiskeri, retten til at indrette og bruge ålekiste, samt at tage mergel i den såkaldte ”Strømbakke” m.m.

         denne ”reservation”   bliver først aflyst i 1937 !

             Berthel Haubo    ( fra Harboøre)         1740   Søren Nielsen, fæstebrev 12/2

1772     Jens Andersen, fæstebrev,   fæstebrev 14/8             1808 Villads Thøgersen, fæstebrev 21/10

(1845)  Jens Nielsen         1856 Laust Olesen               1881 Christian Nielsen

1897      mageskifte til Niels Peter Christiansen         1913 Jeppe Jensen         1926   Købmand Wael

1926      Gustav Graugaard ( Asta Svenningsens far )     1931   Søren Emanuel Møllenberg

1931     Christen Nielsen Stampe           1937 Fogedskifte til gårdejer Krogh Pedersen          1942   Peder Gudikse         Søren Olsen       Hugo Frandsen          1991     Bodil Hornsyld           2004     Ny ejer

                                                                                                                   

Nr.  23   Matr.nr.   27a

              Gården ligger på den plads den altid har haft, en lille dal ned til fjorden kaldes Trovlshuel   (Trævlshule) .

  1843 den 2 december fik Jens Sørensen fæstebrev på gården, siden har den været i slægtens eje,   til Ejnar   Madsen   døde og hans enke solgte den       Esper Søfren           Søren Jeppesen   f. 14/6 1720, 2. fæster        1752      Niels Adsersen   3 fæster

1771   Adser Nielsen    4. fæster , 1802      Søren Adsersen   5. fæster  

1843    Jens Sørensen   (   køber gården til selveje i 1850)

1875     Peder Jensen og Jens Chr. Jensen        1877 Jens Chr. Jensen

          Jens Jensen 12 år   (g. m. Maren, fik ”Elmegaard” ) - Else   11 år   ( kone på Mors )

          Karen Marie 7 år ( g. m. Mads Mark Vadum)   - Mette Kathrine 5 år. ( g.m. Jens Møller , Nymølle)    Jeppe Jensen ( g. m. Ane Kathrine , ”Strømhuset”) - Niels Kristian   ( g. m. Maren , fik fødegården )

  Efter 1890   , Dorthea , (g. m. Kresten Stamp) - Johannes   ( g. m. Sinne Jensen , ”Rævebakken”)    1916      Niels Kr. Jensen             1936   Maren Jensen   (skifte)              

1941 Ejnar Madsen         Karl Kristensen        1983   J. Bro       1984   Claus Christiansen    

1988 Leif M. Jensen

 

Nr.          Matr 27ac

               Bent Madsen        1986   Claus Thomsen            1989   Ralf Berthelsen

 

Nr. 27        matr. nr.   26 a   34e   34f

               gården er udstykket fra nr. 22 a ( Jens Christensen Stampe)   Den ligger på den plads den altid har haft.   

               I den sydlige del er der en lavning der kaldes ” Gjedkrog”

1709       Villads Jensen           1740 Jens Villadsen, fæstebrev 18/1        1782   Villads Jensen   fæstebrev 11/11

1840        Peder Pedersen Nautrup ,fæstebrev (12/12), han køber garden til selveje 1850

1861       enken Frederikke Louise Pedersen           1869 Peder Pedersen Nautrup forrige ejers søn, han dør 1888

1888        enken   Johanne Christensen          1888 Lars Chr. Villadsen    (d. 1908)          1908 Enken Dorthea

1908       Peder Bertelsen Villadsen ( kaldet Peder Larsen ), (L.C.V,s søn         1916   Jens Svenningsen          Kresten Svenningsen          1989   Flemming Larsen                Peter   Furbo   

 

Matr nr. 27b,  her   har ligget et   ” jordløst hus”

1890       fra Jacob Madsen til Mads Jacobsen,   jorden er udstykket i 1909 og solg af Jens Jens til Mads Jacobsen

1937       fra Arvingerne efter Mads Jacobsen og hustru fra S.P.Jørgensen efter fuldmagt til Magnus Jacobsen

 

 

Mellem nr. 27 og 29 har der ligget en gård  med matr. nr. 25 A

           Niels Henriksen         1754   Anders Villadsen   , fæstebrev 16/10        1775 Knud Nielsen   , fæstebrev 18/3

1822      Søren Knudsen    (   f. 1780)   , fæstebrev 17/2

1850      Peter Thomsen     ( f. 1814 i Karby )(tjener i 1845 hos Peder Pedersen Nautrup i nr, 27, bliver i 1849 gift   med Søren   Knudsens datter Kirsten)   (I tingbogen er man i tvivl om han hedder Thomsen eller Thomasen)

1891      Knud   Nielsen   Majlund               1907 Peder Alstrup

                                                                   

Nr. 29   matr. 24 a

1776    Bertel Jacobsen Bach, fæstebrev 12/3               1808 Laust Jensen, fæstebrev 30/3

1827    Laust Iversen   ( f. 1791)blev fæster i 1827 10/12 , købte gården omkr. 1850

1853    Ivar Laursen   ( f. i Vejby 1823, g. m Ida Kathrine Andersen   f. 1831)

             Datter Ane Kathrine Iversen   f. 1865 ( g. med grd. Pilgård i Engbjerg)

1889    Laust Iversen f. 1865 , g. m. Anne Marie Ladefoged

1933    skifteretten Ane Marie Bertelsen Iversen

1938    Peder Iversen og Kathrine Iversen (1/2 hver)   f. 1899   g. m/ Sigrid Nautrup f. 1903 (ingen børn)

1941    bliver Peder Iversen eneejer      1965   Chr. Musgaard        1995    Morten Bilstrup

            Hans Breum Hansen. Der er indrettet butik med antikviteter, og bygget     

            lejligheder til turister.      

 

                  Vester Ballingvej

 

           Grethe Nielsen (f. Hammer) fortæller at der i hendes barndom ikke var forbindelse mellem Grundvadvej og

          V. Ballingvej, man kunne køre over. Åen gik længere østpå, og for at komme over til V. Ballingvej skulle    

          man over en bro ( et par planker) eller med en sti, der gik tværs over markerne fra Nikolaj Riis   ejendom,

          skulle man køre, måtte man helt omkring Balling. og Vester Balling

 

Nr. 21   matr nr.   2b 2h 1m 4c   (Grundvad)    

1855       Andreas Larsen      1870 Anders Laursen     2d 4c      1895 Fra Kristen Larsen til Anders Laursen   2h

1897   Chr. Jensen    1911 Fra Knud Pedersen til Christen Jensen 1i ( til forening med 2b)

1916       Fra Niels Sørensen til Christen Jensen 1m      1928 Theodor Møgelvang   Jensen

1938        Ejnar Schmidt           1983 Henning Høegh  

 

  Nr . 22   matr. nr.   1l   1d (Grundvad)

  1887        Engel Jensen    ( fra Søren Nielsen)     1933 Magnus Henriksen         Marinus   Henriksen       1983  John Jensen1993 Hans Andersen    1996   Rasmus Jeppesen

 

Nr. 24    matr. nr.    1f (Grundvad)

1894     fra Jeppe Madsen til Mogens Madsen       1928 (skifte)   Inger Marie Madsen

1931      Jenssenius Martinus   Nielsen    1936   (Fogedskifte)   Jacob Madsen Jacobsen

1936      Jens Mikkelsen        Jens Østergaard        1990   Mette Østergaard

 

Nr. 18   ( hører til Balling   Sogn )

               Andreas Olesen              Peder Høegh              Ivan Furbo

 

Vildmosen

Nr. 2     matr. 13 b. 13 k. 14 d. 14 f. 4f

1861     skrædder Christian Nielsen            1862   Jens Nielsen Skov          1863 Niels Jensen Skov   ( mageskifte)

1867     Søren Nielsen Skov                 1874   Ole Mortensen   (han var vandrelærer)

1898     Kresten Madsen Hørby g. m/ Ane Marie Olesen    (Ole Mortensens datter)

1928      Karl   og   Elisabeth Hørby    , g. m grd. Kr. Plougmann   (se hendes erindringer )

1934    bliver Lisbeth Hørby eneejer    1969   Magne Plougmann

2007    køber Arne Bisgaard (Grundvadvej 3) ejendommen og river den ned (brænder den af)

 

Nr. 3

             Kisbo         Marie Stampe                   1985 Allan Pedersen

       

Nr.  4.   Matr. 42a 42e Denne gård har ligget længere mod øst ved Ejstrup Bæk ( se under nr. 8) men blev   Flyttet vest for Vejbyvejen

                  Chresten Pederse            1749 Hans Thomsen     fæstebrev 24/2

1799      Kresten Hansen      fæstebrev 1/8 (gift med Maren Svenningsen fra matr. nr 6)     

1843        Svenning Christensen   ,    fæstebrev   6/6,   køber gården i 1850            

1879        Johan Svenningsen      1879         Mette Pedersdatter       1908 Karl Johansen        

1948        Chr.